Beitragsseiten

ทุติยกณฺฑ

 

๕๕๐, ๕๔๖. ณาทโย เตกาลิกา.

ณาทโย ปจฺจยา ยุปจฺจยนฺตา เตกาลิกาติ เวทิตพฺพา.

กุมฺภํ กโรติ อกาสิ กริสฺสตีติ กุมฺภกาโร, กโรติ อกาสิ กริสฺสติ เตนาติ กรณํ. เอวมญฺเญปิ โยเชตพฺพา.

 

๕๕๑, ๕๙๘. สญฺญายํ ทา ธาโต อิ.

สญฺญายมภิเธยฺยายํ ทา ธาโต อิปจฺจโย โหติ.

ปฐมํ อาทียตีติ อาทิ, อุทกํ ทธาตีติ อุทธิ, มโหทกานิ ทธาตีติ มโหทธิ, วาลานิ ทธาติ ตสฺมินฺติ วาลธิ, สมฺมา ธียตีติ สนฺธิ.

 

๕๕๒, ๖๐๙. ติ กิต จาสิฏฺเฐ.

สญฺญายมภิเธยฺยายํ สพฺพธาตูหิ ติปจฺจโย โหติ, กิต จ อาสิฏฺเฐ.

ชิโน ชนํ พุชฺฌตูติ ชินพุทฺธิ, ธนํ อสฺส ภวตูติ ธนภูติ, ภวตูติ ภูโต, ภวตูติ ภาโว, ธมฺโม ชนํ ททาตูติ ธมฺมทินฺโน, วฑฺฒตูติ วฑฺฒมาโน. เอวมญฺเญปิ โยเชตพฺพา.

 

๕๕๓, ๕๙๙. อิตฺถิยมติยโว วา.

อิตฺถิยมภิเธยฺยายํ สพฺพธาตูหิ อการ ติ ยุ อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ วา.

ชีรตีตี ชรา, มญฺญตีติ มติ, เจตยตีติ เจตนา, เวทยตีติ เวทนา. เอวมญฺเญปิ โยเชตพฺพา.

 

๕๕๔, ๖๐๑. กรโต ริริย.

กรโต อิตฺถิยมนิตฺถิยํ วา อภิเขยฺยายํ ริริยปจฺจโย โหติ วา.

กตฺตพฺพา กิริยา, กรณียํ กิริยํ.

 

๕๕๕, ๖๑๒. อตีเต ตตวนฺตุตาวี.

อตีเต กาเล สพฺพธาตูหิ ตตวนฺตุตาวีอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ.

หุโต, หุตวา, หุตาวี. วุสิโต, วุสิตวา, วุสิตาวี. ภุตฺโต, ภุตฺตวา, ภุตฺตาวี.

 

๕๕๖, ๖๒๒. ภาวกมฺเมสุ ต.

ภาวกมฺเมสุ อตีเต กาเล ปจฺจโย โหติ สพฺพธาตูหิ.

ภาเว ตาว— ตสฺส คีตํ, นจฺจํ, นฏฺฏํ, หสิตํ.

กมฺมนิ ตาว— เตน ภาสิตํ, เทสิตํ.

 

๕๕๗, ๖๐๖. พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ.

พุธคมุอิจฺเจวมาทีหิ ธาตูหิ ตทตฺเถ คมฺยมาเน ปจฺจโย โหติ กตฺตริ สพฺพกาเล.

สพฺเพ สงฺขตาสงฺขเต ธมฺเม พุชฺฌติ อพุชฺฌิ พุชฺฌิสฺสตีติ พุทฺโธ, สรณงฺคโต, สมถงฺคโต, อมถงฺคโต, ชานาติ อชานิ ชานิสฺสตีติ ญาโต, อิจฺเจวมาทิ.

 

๕๕๘, ๖๐๒. ชิโต อิน สพฺพตฺถ.

ชิอิจฺเจตาย ธาตุยา อินปจฺจโย โหติ สพฺพกาเล กตฺตริ.

ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ชินาติ อชินิ ชินิสฺสตีติ ชิโน.

 

๕๕๙, ๖๐๓. สุปโต จ.

สุปอิจฺเจตาย ธาตุยา อินปจฺจโย โหติ กตฺตริ, ภาเว จ.

สุปตีติ สุปินํ, สุปียเต สุปินํ.

 

๕๖๐, ๖๐๔. อีสํทุสูหิ ข.

อีสํทุสุสทฺทาทีหิ สพฺพธาตูหิ ปจฺจโย โหติ.

อีสสฺสโย, ทุสฺสโย, สุสฺสโย ภวตา, อีสกฺกรํ, ทุกฺกรํ, สุกรํ, ภวตา.

 

๕๖๑, ๖๓๖. อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตฺตุเกสุ ตเว ตุํ วา.

อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตฺตุเกสุ สพฺพธาตูหิ ต เวตุํอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ สพฺพกาเล กตฺตริ.

ปุญฺญานิ กาตเว, สทฺธมฺมํ โสตุมิจฺฉติ.

 

๕๖๒, ๖๓๘. อรหสกฺกาทีสุ จ.

อรหสกฺกาทีสุ จ อตฺเถสุ สพฺพธาตูหิ ตุํปจฺจโย โหติ.

โก ตํ นินฺทิตุมรหติ, สกฺกา เชตุํ ธเนน วา. เอวมญฺเญปิ โยเชตพฺพา.

 

๕๖๓, ๖๓๙. ปตฺตวจเน อลมตฺเถสุ จ.

ปตฺตวจเน อลมตฺเถสุ สพฺพธาตูหิ ตุํปจฺจโย โหติ.

อลเมว ทานานิ ทาตุํ, อลเมว ปุญฺญานิ กาตุํ.

 

๕๖๔, ๖๔๐. ปุพฺพกาเล’ กกตฺตุกานํ ตุน ตฺวาน ตฺวา วา.

ปุพฺพกาเล เอกกตฺตุกานํ ธาตูนํ ตุน ตฺวาน ตฺวาอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ วา.

กาตุน กมฺมํ คจฺฉติ, อกาตุน ปุญฺญํ กิลิสฺสติ, สตฺตา สุตฺวาน ธมฺมํ โมทนฺติ, ริปุํ ชิตฺวาน วสติ, ธมฺมํ สุตฺวาน’สฺส เอตทโหสิ, อิโต สุตฺวาน อมุตฺร กถยนฺติ, สุตฺวา ชานิสฺสาม. เอวํ สพฺพตฺถ โยเชตพฺพา.

 

๕๖๕, ๖๔๖. วตฺตมาเน มานนฺตา.

วตฺตมาเน กาเล สพฺพธาตูหิ มาน อนฺตอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ.

สรมาโน โรทติ. คจฺฉนฺโต คณฺหาติ.

 

๕๖๖, ๕๗๔. สาสาทีหิ รตฺถุ.

สาสอิจฺเจวมาทีหิ ธาตูหิ รตฺถุปจฺจโย โหติ.

สาสตีติ สตฺถา, สาสติ หึสตีติ วา สตฺถา.

 

๕๖๗, ๕๗๕. ปาติโต ริตุ.

ปาอิจฺเจตาย ธาตุยา ริตุปจฺจโย โหติ.

ปาติ ปุตฺตนฺติ ปิตา.

 

๕๖๘, ๕๗๖. มานาทีหิ ราตุ.

มานอิจฺเจวมาทีหิ ธาตูหิ ราตุปจฺจโย โหติ, ริตุปจฺจโย จ.

ธมฺเมน ปุตฺตํ มาเนตีติ มาตา, ปุพฺเพ ภาสตีติ ภาตา, มาตาปิตูหิ ธารียตีติ ธีตา.

 

๕๖๙, ๖๑๐. อาคมา ตุโก.

อาอิจฺจาทิมฺหา คมิโต ตุกปจฺจโย โหติ. อาคจฺฉตีติ อาคนฺตุโก, ภิกฺขุ.

 

๕๗๐, ๖๑๑. ภพฺเพ อิก.

คมุอิจฺเจตมฺหา ธาตุมฺหา อิกปจฺจโย โหติ ภพฺเพ. คมิสฺสติ คนฺตุํ ภพฺโพติ คมิโก, ภิกฺขุ.

 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ทุติโย กณฺโฑ.