Beitragsseiten

ปญฺจมกณฺฑ

 

๖๐๗, ๕๗๘. นิคฺคหิต สํโยคาทิ โน.

สํโยคาทิภูโต นกาโร นิคฺคหิตมาปชฺชเต.

รงฺโค, ภงฺโค, สงฺโค.

 

๖๐๘, ๖๒๓. สพฺพตฺถ เค คี.

เคอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส คีอาเทโส โหติ สพฺพตฺถ ฐาเน.

คีตํ คายติ.

 

๖๐๙, ๔๘๔. สทสฺส สีทตฺตํ.

สทอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส สีทาเทโส โหติ สพฺพตฺถ ฐาเน.

นิสินฺโน, นิสีทติ.

 

๖๑๐, ๖๒๗. ยชสฺส สรสฺสิ ฏฺเฐ.

ยชอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส สรสฺส อิการาเทโส โหติ ฏฺเฐ ปเร.

ยิฏฺโฐ, ยิฏฺฐา.

ฏฺเฐติ กิมตฺถํ? ยชนํ.

 

๖๑๑, ๖๐๘. หจตุตฺถานมนฺตานํ โท เธ.

หจตุตฺถานํ ธาตฺวนฺตานํ โท อาเทโส โหติ เธ ปเร.

สนฺนทฺโธ, กุทฺโธ, ยุทฺโธ, สิทฺธิโธ, ลทฺโธ, อารทฺโธ.

 

๖๑๒, ๖๑๕. โฑ ฒกาเร.

หจตุตฺถานํ ธาตฺวนฺตานํ โฑ อาเทโส โหติ ฒกาเร ปเร.

ทยฺหตีติ ทฑฺโฒ, วฑฺฒตีติ วุฑฺโฒ.

ฒกาเรติ กิมตฺถํ? ทาโห.

 

๖๑๓, ๕๘๓. คหสฺส ฆร เณ วา.

คหอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส สพฺพสฺส ฆราเทโส โหติ วา ณปจฺจเย ปเร.

ฆรํ, ฆรานิ.

วาติ กิมตฺถํ? คาโห.

 

๖๑๔, ๕๘๑. ทหสฺส โท ฬํ.

ทหอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส ทกาโร ฬตฺตมาปชฺชเต วา ณปจฺจเย ปเร.

ปริทหนํ ปริฬาโห.

วาติ กิมตฺถํ? ปริทาโห.

 

๖๑๕, ๕๘๖. ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหิ.

ธาตฺวนฺตสฺส พฺยญฺชนสฺส โลโป โหติ กฺวิมฺหิ ปจฺจเย ปเร.

ภุเชน คจฺฉตีติ, ภุชโค. อุเรน คจฺฉตีติ อุรโค, ตุรโค, สงฺโข.

 

๖๑๖, ๕๘๗. วิทนฺเต อู.

วิทอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส อนฺเต อูการาคโม โหติ กฺวิมฺหิ ปจฺจเย ปเร.

โลกํ วิทติ ชานาตีติ โลกวิทู.

 

๖๑๗, ๖๓๓. นมกรานมนฺตานํ นิยุตฺตตมฺหิ.

นการ มการ กการ รการานํ ธาตฺวนฺตานํ โลโป น โหติ อิการยุตฺเต ตปจฺจเย ปเร.

หนิภุํ, คมิโต, รมิโต, สกิโต, สริโต, กริตฺวา.

อิยุตฺตตมฺหีติ กิมตฺถํ? คโต, สโต.

 

๖๑๘, ๕๗๑. น กคตฺตํ จชา ณฺวุมฺหิ.

จการ-ชการา กการ-คการตฺตํ นาปชฺชนฺเต ณฺวุมฺหิ ปจฺจเย ปเร.

ปจตีติ ปาจโก, ยชตีติ ยาชโก.

 

๖๑๙, ๕๗๓. กรสฺส จ ตตฺตํ ตุสฺมึ.

กรอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส อนฺตสฺส รการสฺส ตการตฺตํ โหติ ตุปจฺจเย ปเร.

กโรตีติ กตฺตา, กโรนฺตีติ กตฺตาโร.

 

๖๒๐, ๕๔๙. ตุํ ตุน ตพฺเพสุ วา.

กรอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส อนฺตสฺส รการสฺส ตการตฺตํ โหติ วา ตุํ ตุน ตพฺพอิจฺเจเตสุ ปจฺจเยสุ.

กตฺตุํ, กาตุํ, กตฺตุน. กาตุน, กตฺตพฺพํ, กาตพฺพํ.

 

๖๒๑, ๕๕๓. การิตํ วิย ณานุพนฺโธ.

ณการานุพนฺโธ ปจฺจโย การิตํ วิย ทฏฺฐพฺโพ วา.

ทาโห, เทโห, วาโห, พาโห, จาโค, วาโร, จาโร, ปริกฺขาโร, ทายโก, นายโก, ลาวโก, ภาวโก, การี, ฆาตี, ทายี.

วาติ กิมตฺถํ? อุปกฺขโร.

 

๖๒๒, ๕๗๐. อนกา ยุ-ณฺวูนํ.

ยุณฺวุอิจฺเจเตสํ ปจฺจยานํ อน อกอิจฺเจเต อาเทสา โหนฺติ.

นนฺทนํ, การโก.

 

๖๒๓, ๕๕๔. กคา จชานํ.

จ ชอิจฺเจเตสํ ธาตฺวนฺตานํ กการคการาเทสา โหนฺติ ณานุพนฺเธ ปจฺจเย ปเร.

ปาโก, โยโค.

 

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑ.

 

กิตกปฺโป นิฏฺฐิโต.