ตติยกณฺฑ

 

๑๖๑, ๒๔๔. ตุมฺห’มฺเหหิ นมากํ.

เตหิ ตุมฺหอมฺเหหิ นํวจนสฺส อากํ โหติ.

ตุมฺหากํ, อมฺหากํ.

นมิติ กิมตฺถํ? ตุมฺเหหิ, อมฺเหหิ.

 

๑๖๒, ๒๓๗. วา ยฺวปฺปฐโม.

เตหิ ตุมฺหอมฺเหหิ โย อปฺปฐโม อากํโหติ วา.

ตุมฺหากํ ปสฺสามิ, ตุมฺเห ปสฺสามิ วา. อมฺหากํ ปสฺสสิ, อมฺเห ปสฺสสิ วา.

โยติ กิมตฺถํ? ตุมฺเหหิ, อมฺเหหิ.

อปฺปฐโมติ กิมตฺถํ? คจฺฉถ ตุมฺเห, คจฺฉาม มยํ.

วาติวิกปฺปนตฺเถน โยนํ อํ อานํ โหนฺติ. ตุมฺหํ ตุมฺหานํ. อมฺหํ, อมฺหานํ.

 

๑๖๓, ๒๔๐. สสฺสํ.

เตหิ หุมฺหอมฺเหหิ สสฺส วิภตฺติสฺส อํ อาเทโส โหติ วา.

ตุมฺหํ ทียเต, ตว ทียเต. ตุมฺหํ ปริคฺคโห, ตว ปริคฺคโห. อมฺหํ ทียเต, มม

ทียเต. อมฺหํ ปริคฺคโห, มม ปริคฺคโห.

สสฺเสติ กิมตฺถํ? ตุมฺเหสุ, อมฺเหสุ.

 

๑๖๔, ๒๐๐. สพฺพนาม’การเต ปฐโม.

สพฺเพสํ สพฺพนามานํ อการโต โย ปฐโม เอตฺตมาปชฺชเต.

สพฺเพ, เย, เต, เก, ตุมฺเห, อมฺเห, อิเม.

สพฺพนามาติ กิมตฺถํ? เทวา, อสุรา, นาคา, คนฺธพฺพา, มนุสฺสา.

อการโตติ กิมตฺถํ? อมู ปุริสา ติฏฺฐนฺติ.

โยติ กิมตฺถํ? สพฺโพ, โย, โส, โก, อยํ.

ปฐมคฺคหณํ อุตฺตรสุตฺตตฺถํ.

 

๑๖๕, ๒๐๘. ทฺวนฺทฏฺฐา วา.

ตสฺมา สพฺพนาม’การโต ทฺวนฺทฏฺฐา โย ปฐโม เอตฺตมาปชฺชเต วา.

กตรกตเม, กตรกตมา วา.

สพฺพนามาติ กิมตฺถํ? เทวาสุรนาค คนฺธพฺพมนุสฺสา.

ทฺวนฺทฏฺฐาติ กิมตฺถํ? เต, สพฺเพ.

 

๑๖๖, ๒๐๙. นาญฺญํ สพฺพนามิกํ.

สพฺพนามิกานํ ทฺวนฺทฏฺเฐ นาญฺญํ การิยํ โหติ,

ปุพฺพาปรานํ, ปุพฺพุตฺตรานํ, อธรุตฺตรานํ.

 

๑๖๗, ๒๑๐. พหุพฺพีหิมฺหิ จ.

พหุพฺพีหิมฺหิ จ สมาเส สพฺพนามวิธานญฺจ นาญฺญํ การิยํ โหติ.

ปิยปุพฺพาย, ปิยปุพฺพานํ, ปิยปุพฺเพ, ปิยปุพฺพสฺส.

เจติ กิมตฺถํ? สพฺพนามวิธานํ โหติ, ทกฺขิณ ปุพฺพสฺสํ, ทกฺขิณปุพฺพสฺสา, อุตฺตรปุพฺพสฺสํ, อุตฺตรปุพฺพสฺสา.

 

๑๖๘, ๒๐๓. สพฺพโต นํ สํ สานํ.

สพฺพโต สพฺพนามโต นํวจนสฺส สํสานํอิจฺเจเต อาเทสา โหนฺติ.

สพฺเพสํ, สพฺเพสานํ, สพฺพาสํ, สพฺพาสานํ. เยสํ, เยสานํ, ยาสํ, ยาสานํ. เตสํ, เตสานํ, ตาสํ, ตาสานํ. เกสํ, เกสานํ, กาสํ, กาสานํ. อิเมสํ, อิเมสานํ, อิมาสํ, อิมาสานํ. อมูสํ, อมูสานํ.

นมิติ กิมตฺถํ? สพฺพสฺส, ยสฺส, ตสฺส, กสฺส. เอวํ สพฺพตฺถ.

 

๑๖๙, ๑๑๗. ราชสฺส ราชุ สุนํหิสุ จ.

สพฺพสฺเสว ราชสทฺทสฺส ราชุอาเทโส โหติ สุนํหิอิจฺเจเตสุ.

ราชูสุ, ราชูนํ, ราชูหิ, ราชูภิ.

สุนํหิสูติ กิมตฺถํ? ราชา.

จคฺคหณมวธารณตฺถํ. ราเชสุ, ราชานํ, ราเชหิ ราเชภิ.

 

๑๗๐, ๒๒๐. สพฺพสฺสิมสฺเส วา.

สพฺพสฺเสว อิมสทฺทสฺส เอกาโร โหติ วา สุนํหิอิจฺเจเตสุ.

เอสุ, อิเมสุ, เอสํ, อิเมสํ, เอหิ, เอภิ, อิเมหิ, อิเมภิ.

อิมสฺเสติ กิมตฺถํ? เอเตสุ, เอเตสํ, เอเตหิ, เอเตภิ.

 

๑๗๑, ๒๑๙. อนิมิ นามฺหิ จ.

อิมสทฺทสฺส สพฺพสฺเสว อน อิมิอิจฺเจเต อาเทสา โหนฺติ นามฺหิ วิภตฺติมฺหิ.

อเนน ธมฺมทาเนน. สุขิตา โหตุ สา ปชา.

อิมินา พุทฺธปูเชน, ปตฺวาน อมตํ ปทํ.

นามฺหีติ กิมตฺถํ? อิเมสุ, อิเมสํ, อิเมหิ, อิเมภิ.

 

๑๗๒, ๒๑๘. อนปุํสกสฺสายํ สิมฺหี.

อิมสทฺทสฺส สพฺพสฺเสว อนปุํสกสฺส อยํอาเทโส โหติ สิมฺหิ วิภตฺติมฺหิ.

อยํ ปุริโส, อยํ อิตฺถี.

อนปุํสกสฺเสติ กิมตฺถํ? อิทํ จิตฺตํ ติฏฺฐติ.

สิมฺหีติ กิมตฺถํ? อิมํ ปุริสํ ปสฺสสิ ตฺวํ.

 

๑๗๓, ๒๒๓. อมุสฺส โม สํ.

อมุสทฺทสฺส อนปุํสกสฺส มกาโร สการมาปชฺชเต วา สิมฺหิ วิภตฺติมฺหิ.

อสุ ราชา, อสุ อิตฺถี, อมุโก ราชา, อมุกา อิตฺถี.

อนปุํสกสฺเสติ กิมตฺถํ? อทุํ ปุปฺผํ วิโรจติ.

อมุสฺเสติ กิมตฺถํ? อยํ ปุริโส ติฏฺฐติ.

สิมฺหีติ กิมตฺถํ? อมฺหํ ปุริสํ ปสฺสสิ.

 

๑๗๔, ๒๑๑. เอตเตสํ โต.

เอต ตอิจฺเจเตสํ อนปุํสกานํ ตกาโร สการมาปชฺชเต สิมฺหิ วิภตฺติมฺหิ.

เอโส ปุริโส, เอสา อิตฺถี, โส ปุริโส, สา อิตฺถี.

เอตเตสมิติ กิมตฺถํ? อิตโร ปุริโส, อิตรา อิตฺถี.

อนปุํสกานมิติ กิมตฺถํ? เอตํ จิตฺตํ, เอตํ รูปํ. ตํ จิตฺตํ, ตํ รูปํ.

 

๑๗๕, ๒๑๒. ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.

นาย, ตาย, นํ, ตํ, เน, เต, เนสุ, เตสุ, นมฺหิ, ตมฺหิ, นาหิ, ตาหิ, นาภิ, ตาภิ.

ตสฺส สพฺพนามสฺส ตการสฺส นตฺตํ โหติ วา สพฺพตฺถ ลิงฺเคสุ.

นาย, ตาย, นํ, ตํ, เน, เต, เนสุ, เตสุ, นมฺหิ, ตมฺหิ, นาหิ, ตาหิ, นาภิ, ตาภิ.

 

๑๗๖, ๒๑๓. สสฺมาสฺมึสํสาสฺวตฺตํ.

ตสฺส สพฺพนามสฺส ตการสฺส สพฺพสฺเสว อตฺตํ โหติ วา สสฺมาสฺมึ สํสาอิจฺเจเตสุ สพฺพตฺถ ลิงฺเคสุ.

อสฺส, ตสฺส, อสฺมา, ตสฺมา, อสฺมึ, ตสฺมึ, อสฺสํ, ตสฺสํ, อสฺสา, ตสฺสา.

ตการสฺเสติ กิมตฺถํ? อมุสฺสํ, อมุสฺสา.

เอเตสฺวีติ กิมตฺถํ? เนสุ, เตสุ.

 

๑๗๗, ๒๒๑. อิมสทฺทสฺส จ.

อิมสทฺทสฺส จ สพฺพสฺเสว อตฺตํ โหติ วา สสฺมาสฺมึ สํ สาอิจฺเจเตสุ สพฺพตฺถ ลิงฺเคสุ.

อสฺส, อิมสฺส, อสฺมา, อิมสฺมา, อสฺมึ, อิมสฺมึ, อสฺสํ, อิมิสฺสํ, อสฺสา, อิมิสฺสา.

อิมสทฺทสฺเสติ กิมตฺถํ? เอติสฺสํ, เอติสฺสา.

 

๑๗๘, ๒๒. สพฺพโต โก.

สพฺพโต สพฺพนามโต กการาคโม โหติ วา สิมฺหิ วิภตฺติมฺหิ.

สพฺพโก, ยโก, สโก, อมุโก, อสุโก.

วาติ กิมตฺถํ? สพฺโพ, โย, โส, โก.

สพฺพนามโตติ กิมตฺถํ? ปุริโส.

ปุน สพฺพโตคฺคหเณน อญฺญสฺมาปิ กการาคโม โหติ, หีนโก, โปตโก.

 

๑๗๙, ๒๐๔. ยปโต สฺมึสานํ สํสา.

สพฺพโต สพฺพนามโต ฆปสญฺญโต สฺมึสอิจฺเจเตสํ สํสา อาเทสา โหนฺติ วา ยถาสงฺขฺยํ.

สพฺพสฺสํ, สพฺพสฺสา, สพฺพายํ, สพฺพาย, อิมิสฺสํ, อิมิสฺสา,

อิมายํ, อิมาย, อมุสฺสํ, อมุสฺสา, อมุยํ, อมุยา.

สพฺพนามโตติ กิมตฺถํ? อิตฺถิยํ, อิตฺถิยา.

สฺมึสานมิติ กิมตฺถํ? อมุโย.

 

๑๘๐, ๒๐๗. เนตาหิ สฺมิมาย ยา.

เอเตหิ สพฺพนาเมหิ ฆปสญฺเญหิ สฺมึวจนสฺส เนว อาย ยาอาเทสา โหนฺติ.

เอติสฺสํ, เอตายํ, อิมิสฺสํ, อิมายํ, อมุสฺสํ, อมุยํ.

สฺมึนฺติ กิมตฺถํ? ตาย อิตฺถิยา มุขํ.

เอตาหีติ กิมตฺถํ? กญฺญาย, วีณาย, คงฺคาย, กปาลิกาย.

 

๑๘๑, ๙๕. มโนคณาทิโต สฺมึนานมิอา.

ตสฺมา มโนคณาทิโต สฺมึนาอิจฺเจเตสํ อิการอาการาเทสา โหนฺติ วา ยถาสงฺขฺยํ.

มนสิ, มนุสฺมึ, สิรสิ, สิรสฺมึ, มนสา, มเนน, วจสา, วเจน, สิรสา,

สิเรน, สรสา, สเรน, ตปสา, ตเปน, วยสา, วเยน, ยสสา, ยเสน, เตชสา, เตเชน, อุรสา,

อุเรน, ถามสา, ถาเมน.

สฺมึนานมิติ กิมตฺถํ? มโน, สิโร, ตโม, ตโป, เตโช.

อาทิคฺคหเณน อญฺญาสฺมาปิ สฺมึนานํ อิการอาการาเทสา โหนฺติ, พิลสิ, พิลสา, ปทสิ, ปทสา.

 

๑๘๒, ๙๗. สสฺส โจ.

ตสฺมา มโนคณาทิโต สสฺส จ โอกาโร โหติ.

มนโส, ถามโส, ตปโส.

 

๑๘๓, ๔๘. เอเตสโม โลเป.

เอเตสํ มโนคณาทีนํ อนฺโต โอตฺตมาปชฺชเต วิภตฺติโลเป กเต.

มโนมยํ, อโยมยํ, เตโชสเมน, ตโปคุเณน, สิโรรุเหน.

อาทิคฺคหณํ กิมตฺถํ? อญฺเญสมนฺโต โอตฺตมาปชฺชเต. อาโปสเมน, วาโยสเมน.

โลเปติ กิมตฺถํ? ปทยา, ตปสา, ยสสา, วจสา, มนสา, เอวมญฺเญปิ โยเชตพฺพา.

 

๑๘๔, ๙๖. ส สเร วาคโม.

เอเตเหว มโนคณาทีหิ วิภตฺตาเทเส สเร ปเร สการาคโม โหติ วา.

มนสา, วจสา, มนสิ, วจสิ.

วาติ กิมตฺถํ? มเนน, เตเชน, วเสน,

สเรติ กิมตฺถํ? มโน, เตโช, ยโส.

ปุน อาทิคฺคหเณน อญฺญสฺมิมฺปิ ปจฺจเย ปเร สการาคโม โหติ. มานสิกํ, วาจสิกํ.

 

๑๘๕, ๑๑๒. สนฺตสทฺทสฺส โส เต โพ จนฺเต.

สพฺพสฺส สนฺตสทฺทสฺส สการาเทโส โหติ ภกาเร ปเร, อนฺเต จ พการาคโมโหติ.

สพฺภิเรว สมาเสถ, สพฺภิกุพฺเพถ สนฺถวํ.

สตํ สทฺธมฺมมญฺญาย, เสยฺโย โหติ น ปาปิโย.

ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา.

อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ.

สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ, สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ.

สพฺภูโต, สพฺภาโว.

เภติ กิมตฺถํ? สนฺเตหิ ปูชิโต ภควา.

คฺคหณํ กฺวจิ สการสฺเสว ปสิทฺธิธตฺถํ. สกฺกาโร, สกฺกโต.

 

๑๙๖, ๑๐๗. สิมฺหิคจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อํ.

สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อมาปชฺชเต วา.

คจฺฉํ, คจฺฉนฺโต, มหํ, มหนฺโต, จรํ, จรนฺโต, ขาทํ, ขาทนฺโต.

คจฺฉนฺตาทีนมิติ กิมตฺถํ? อนฺโต, ทนฺโต, วนฺโต, สนฺโต.

 

๑๘๗, ๑๐๘. เสเสสุ นฺตุว.

คจฺฉนฺตาทีนํนฺตสทฺโทนฺตุปฺปจฺจโยว ทฏฺฐพฺโพ เสเสสุ วิภตฺติปฺปจฺจเยสุ.

คจฺฉโต, มหโต, คจฺฉติ, มหติ, คจฺฉตา, มหตา.

เสเสสูติ กิมตฺถํ? คจฺฉํ, มหํ, จรํ, ขาทํ.

 

๑๘๘, ๑๑๕. พฺรหฺมตฺต สข ราชาทิโต อมานํ.

พฺรหฺม อตฺต สข ราชอิจฺเจวมาทิโต อํวจนสฺส อานํ โหติ วา.

พฺรหฺมานํ, พฺรหฺมํ, อตฺตานํ, อตฺตํ, สขานํ, สขํ, ราชานํ, ราชํ.

อมิติ กิมตฺถํ? ราชา.

 

๑๘๙, ๑๑๓. สฺยา จ.

พฺรหฺม อตฺต สข ราชอิจฺเจวมาทิโต สิวจนสฺส อา จ โหติ.

พฺรหฺมา, อตฺตา, สขา, ราชา, อาตุมา.

 

๑๙๐, ๑๑๔. โยนมาโน.

พฺรหฺมอตฺต สข ราชอิจฺเจวมาทิโต โยนํ อาโนอาเทโส โหติ.

พฺรหฺมาโน, อตฺตาโน, สขาโน, ราชาโน, อาตุมาโน.

 

๑๙๑, ๑๓๐. สขโต จาโย โน.

ตสฺมา สขโต จ โยนํ อาโย โน อาเทสา โหนฺติ.

สขาโย, สขิโน.

โยนมิติ กิมตฺถํ? สขา.

 

๑๙๒, ๑๓๕. สฺมิเม.

ตสฺมา สขโต สฺมึวจนสฺส เอกาโร โหติ.

สเข.

 

๑๙๓, ๑๒๒. พฺรหฺมโต คสฺส จ.

ตสฺมา พฺรหฺมโต คสฺส จ เอกาโร โหติ. เห พฺรหฺเม.

 

๑๙๔, ๑๓๑. สขนฺตสฺสิ โน นา นํ เสสุ.

ตสฺส สขนฺตสฺส อิกาโร โหติ โนนานํสอิจฺเจเตสุ.

สขิโน, สขินา, สขีนํ, สขิสฺส.

เอเตสฺวีติ กิมตฺถํ? สขาเรหิ.

 

๑๙๕, ๑๓๔. อาโร หิมฺหิ วา.

ตสฺส สขนฺตสฺส อาโร โหติ วา หิมฺหิ วิภตฺติมฺหิ. สขาเรหิ, สเขหิ.

 

๑๙๖, ๑๓๓. สุนมํสุ วา.

ตสฺส สขนฺตสฺส อาโร โหติ วา สุนํ อํอิจฺเจเตสุ.

สขาเรสุ, สเขสุ, สขารานํ, สขีนํ, สขารํ, สขํ.

 

๑๙๗, ๑๒๕. พฺรหฺมโต ตุ สฺมึ นิ.

ตสฺมา พฺรหฺมโต สฺมึวจนสฺส นิอาเทโส โหติ. พฺรหฺมนิ.

ตุคฺคหเณน อพฺรหฺมโตปิ สฺมึ วจนสฺส นิ โหติ. กมฺมนิ, จมฺมนิ, มุทฺธนิ.

 

๑๙๘, ๑๒๓. อุตฺตํ สนาสุ.

ตสฺส พฺรหฺมสทฺทสฺส อนฺโต อุตฺตมาปชฺชเต สนาอิจฺเจเตสุ.

พฺรหฺมุโน, พฺรหฺมุนา.

สนาสูติ กิมตฺถํ? พฺรหฺมา.

 

๑๙๙, ๑๕๘. สตฺถุปิตาทีนมา สิสฺมึ สิโลโป จ.

สตฺถุปิตุอาทีนมนฺโต อตฺตมาปชฺชเต สิสฺมึ, สิโลโป จ โหติ.

สตฺถา, ปิตา, มาตา, ภาตา, กตฺตา.

สิสฺมินฺติ กิมตฺถํ? สตฺถุสฺส, ปิตุสฺส, มาตุสฺส, ภาตุสฺส, กตฺตุสฺส.

 

๒๐๐, ๑๕๙. อญฺเญสฺวารตฺตํ.

สตฺถุปิตุอาทีนมนฺโต อญฺเญสุ วจเนสุ อารตฺตมาปชฺชเต.

สตฺถารํ, ปิตรํ, มาตรํ, ภาตรํ, กตฺตารํ, สตฺถาเรหิ, ปิตเรหิ, มาตเรหิ, ภาตเรหิ, กตฺตาเรหิ.

อญฺเญสฺวีติ กิมตฺถํ? สตฺถา, ปิตา, มาตา, ภาตา, กตฺตา.

 

๒๐๑, ๑๖๓. วา นํมฺหิ.

สตฺถุปิตุอาทีนมนฺโต อารตฺตมาปชฺชเต วา นํมฺหิ วิภตฺติมฺหิ.

สตฺถารานํ, ปิตรานํ, มาตรานํ, ภาตรานํ.

วาติ กิมตฺถํ? สตฺถานํ, ปิตูนํ, มาตูนํ, ภาตูนํ.

 

๒๐๒, ๑๖๔. สตฺถุนตฺตญฺจ.

ตสฺส สตฺถุสทฺทสฺส อนฺโต อตฺตมาปชฺชเต วา นํมฺหิ วิภตฺติมฺหิ.

สตฺถานํ, ปิตานํ, มาตานํ, ภาตานํ, กตฺตานํ.

วาติ กิมตฺถํ? สตฺถารานํ, ปิตรานํ, มาตรานํ, ภาตรานํ, ธีตรานํ.

คฺคหณํ อญฺเญสมฺปิ สงฺคหณตฺถํ.

 

๒๐๓, ๑๖๒. อุสสฺมึ สโลโป จ.

สตฺถุปิตุอิจฺเจวมาทีนมนฺตสฺส อุตฺตํ โหติ วา สสฺมึ, สโลโป จ.

สตฺถุ, สตฺถุสฺส, สตฺถุโน ทียเต, ปริคฺคโห วา. ปิตุ, ปิตุสฺส,

ปิตุโน ทียเต, ปริคฺคโห วา. ภาตุ, ภาตุสฺส, ภาตุโน ทียเต, ปริคฺคโห วา.

คฺคหณํ ทุติยสมฺปิณฺฑนตฺถํ.

 

๒๐๔, ๑๖๗. สกฺกมนฺธาตาทีนญฺจ.

สกฺกมนฺธาตุอิจฺเจวมาทีนมนฺโต อุตฺตมาปชฺชเต สสฺมึ, สโลโป จ โหติ.

สกฺกมนฺธาตุ อิว อสฺส ราชิโน วิภโว. เอวํ กตฺตุ, คนฺตุ, ทาตุ อิจฺเจวมาที.

ปุนารมฺภคฺคหณํ กิมตฺถํ? นิจฺจทีปนตฺถํ. สกฺกมนฺธาตุ.

คฺคหณํ ทุติยสมฺปิณฺฑนตฺถํ.

 

๒๐๕, ๑๖๐. ตโต โยนโม ตุ.

ตโต อาราเทสโต สพฺเพสํ โย นํ โอการาเทโส โหติ.

สตฺถาโร, ปิตโร, มาตโร, ภาตโร, กตฺตาโร, วตฺตาโร.

ตุคฺคหเณน อญฺญสฺมาปิ โยนํ โอกาโร โหติ. จตุโร ชนา, คาโว, อุโภ ปุริสา.

 

๒๐๖, ๑๖๕. ตโต สฺมิมิ.

ตโต อาราเทสโต สฺมึวจนสฺส อิการาเทโส โหติ.

สตฺถริ, ปิตริ, มาตริ, ธีตริ, ภาตริ, กตฺตริ, วตฺตริ.

ปุน ตโตคหเณน อญฺญสฺมาปิ สฺมึวจนสฺส อิกาโร โหติ. ภุวิ.

 

๒๐๗, ๑๖๑. นา อา.

ตโต อาราเทสโต นาวจนสฺส อาอาเทโส โหติ.

สตฺถารา, ปิตรา, มาตรา, ภาตรา, ธีตรา, กตฺตารา, วตฺตารา.

 

๒๐๘, ๑๖๖. อาโร รสฺสมิกาเร.

อาราเทโส รสฺสมาปชฺชเต อิกาเร ปเร.

สตฺถริ, ปิตริ, มาตริ, ธีตริ, กตฺตริ, วตฺตริ.

 

๒๐๙, ๑๖๘. ปิตาทีนมสิมฺหิ.

ปิตาทีน มาราเทโส รสฺสมาปชฺชเต อสิมฺหิ วิภตฺติมฺหิ.

ปิตรา, มาตรา, ภาตรา, มีตรา ปิตโร, มาตโร, ภาตโร, ธีตโร.

อสิมฺหิคฺคหณํ โตมฺหิ ปเร อิการาเทสญาปนตฺถํ. มาติโต, ปิติโต, ภาติโต, ทุหิติโต.

 

๒๑๐, ๒๓๙. ตยาตยีนํ ตกาโร ตฺวตฺตํ วา.

ตยาตยิ อิจฺเจเตสํ ตกาโร ตฺวตฺตมาปชฺชเต วา.

ตฺวยา, ตยา, ตฺวยิ, ตยิ.

เอเตสมิติ กิมตฺถํ? ตุวํ, ตวํ.

 

อิติ นามกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.