ปญฺจมกณฺฑ

 

๒๔๗, ๒๖๑. ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาโย.

โตอาทิ เยสํ ปจฺจยานํ, เต โหนฺติ ตฺวาทโย. เต ปจฺจยา ตฺวาทโย วิภตฺติสญฺญาว ทฏฺฐพฺพา.

สพฺพโต, ยโต, ตโต, กุโต, อโต, อิโต, สพฺพทา, ยทา, ตทา, กทา, อิธ, อิทานิ.

 

๒๔๘, ๒๖๐. กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ.

กฺวจิ โตปจฺจโย โหติ ปญฺจมฺยตฺเถ.

สพฺพโต, ยโต, ตโต, กุโต, อโต, อิโต.

กฺวจีติ กิมตฺถํ? สพฺพสฺมา, อิมสฺมา.

 

๒๔๙, ๒๖๖. ตฺร ถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ.

ตฺรถอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ สตฺตมฺยตฺเถ สพฺพ นาเมหิ.

สพฺพตฺร, สพฺพตฺถ, ยตฺร, ยตฺถ, ตตฺร, ตตฺถ.

 

๒๕๐, ๒๖๘. สพฺพโต ธิ.

สพฺพอิจฺเจตสฺมา ธิปจฺจโย โหติ กฺวจิ สตฺตมฺยตฺเถ. สพฺพธิ, สพฺพสฺมึ.

 

๒๕๑, ๒๖๙. กึ สฺมา โว.

กิมิจฺเจตสฺมา วปจฺจโย โหติ สตฺตมฺยตฺเถ.

กฺว คโตสิ ตฺว เทวานํปิยติสฺส.

 

๒๕๒, ๒๗๑. หึ หํ หิญฺจนํ.

กิมิจฺเจตสฺมา หึหํหิญฺจนํอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ สตฺตมฺยตฺเถ.

กุหึ, กุลํ, กุหิญฺจนํ.

 

๒๕๓, ๒๗๓. ตมฺหา จ.

ตมฺหา จ หิ หํอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ สตฺตมฺยตฺเถ. ตหึ, ตหํ.

จคฺคหณํ หิญฺจนคฺคหณนิวตฺตนตฺถํ.

 

๒๕๔, ๒๗๔. อิมสฺมา ห ธา จ.

อิมสฺมา หธอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ สตฺตมฺยตฺเถ. อิห, อิธ.

จคฺคหณมวธารณตฺถํ.

 

๒๕๕, ๒๗๕. ยโต หึ.

ตสฺมา ยโต หึปจฺจโย โหติ สตฺตมฺยตฺเถ. ยหึ.

 

๒๕๖,.. กาเล.

“กาเล”อิจฺเจตํ อธิการตฺถํ เวทิตพฺพํ.

 

๒๕๗, ๒๗๙. กึสพฺพญฺเญกยกุหิทาทาจนํ.

กึ สพฺพอญฺญเอก ย กุอิจฺเจเตหิ ทา ทาจนํอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ กาเล สตฺตมฺยตฺเถ.

กทา, สพฺพทา, อญฺญทา, เอกทา, ยทา, กุทาจนํ.

 

๒๕๘, ๒๗๘. ตมฺหา ทานิ จ.

ตอิจฺเจตสฺมา ทานิ ทาอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ, กาเล สตฺตมฺยตฺเถ.

ตทานิ, ตทา.

จคฺคหณมนุกฑฺฒนตฺถํ.

 

๒๕๙, ๒๗๙. อิมสฺมา รหิ ธุนา ทานิ จ.

อิมสฺมา รหิ ธุนา ทานิอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ กาเล สตฺตมฺยตฺเถ.เตรหิ, อธุนา, อิทานิ.

จคฺคหณมนุกฑฺฒนตฺถํ.

 

๒๖๐, ๒๗๗. สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วา.

สพฺพอิจฺเจตสฺส สการาเทโส โหติ วา ทามฺหิ ปจฺจเย ปเร.สทา, สพฺพทา.

 

๒๖๑, ๓๖๙. อวณฺโณ เย โลปญฺจ.

อวณฺโณ เย ปจฺจเย ปเร โลปมาปชฺชเต.

พาหุสฺสจฺจํ, ปณฺฑิจฺจํ, เวปุลฺลํ, การุญฺญํ, โกสลฺลํ, สามญฺญํ, โสหชฺชํ.

 

๒๖๒, ๓๙๑. วุฑฺฒสฺส โช อิยิฏฺเฐสุ.

สพฺพสฺเสว วุฑฺฒสทฺทสฺส โชอาเทโส โหติ อิย อิฏฺฐอิจฺเจเตสุ ปจฺจเยสุ.

 

๒๖๓, ๓๙๒. ปสตฺถสฺส โส จ.

สพฺพสฺเสว ปสตฺถสทฺทสฺส โสอาเทโส โหติ, ชาเทโส จ อิยอิฏฺฐอิจฺเจเตสุ ปจฺจเยสุ.

เสยฺโย, เสฏฺโฐ, เชยฺโย, เชฏฺโฐ.

 

๒๖๔, ๓๙๓. อนฺติกสฺส เนโท.

สพฺพสฺส อนฺติกสทฺทสฺส เนทาเทโส โหติ อิย อิฏฺฐอิจฺเจเตสุ ปจฺจเยสุ.

เนทิโย, เนทิฏฺโฐ.

 

๒๖๕, ๓๙๔. พาฬฺหสฺส สาโธ.

สพฺพสฺส พาฬฺหสทฺทสฺส สาธาเทโส โหติ อิย อิฏฺฐอิจฺเจเตสุ ปจฺจเยสุ.

สาธิโย, สาธิฏฺโฐ.

 

๒๖๖, ๓๙๕. อปฺปสฺส กณ.

สพฺพสฺส อปฺปสทฺทสฺส กณ อาเทโส โหติ อิย อิฏฺฐอิจฺเจเตสุ ปจฺจเยสุ.

กณิโย, กณิฏฺโฐ.

 

๒๖๗, ๓๙๖. ยุวานญฺจ.

สพฺพสฺส ยุวสทฺทสฺส กณ อาเทโส โหติ อิย อิฏฺฐอิจฺเจเตสุ ปจฺจเยสุ.

กนิโย, กนิฏฺโฐ.

จคฺคหณมนุกฑฺฒนตฺถํ.

 

๒๖๘, ๓๙๗. วนฺตุมนฺตุ วีนญฺจ โลโป.

วนฺตุมนฺตุวีอิจฺเจเตสํ ปจฺจยานํ โลโป โหติ อิยอิฏฺฐอิจฺเจเตสุ ปจฺจเยสุ.

คุณิโย, คุณิฏฺโฐ, สติโย, สติฏฺโฐ, เมธิโย, เมธิฏฺโฐ.

 

๒๖๙, ๔๐๑. ยวตํ ต ล ณ ทการานํ พฺยญฺชนานิ จ ล ญ ช การตฺตํ.

ยการวนฺตานํ ต ล ณ ทการานํ พฺยญฺชนานิ จ ล ญ ชการตฺตมาปชฺชนฺเต ยถาสงฺขฺยํ.

พาหุสฺสจฺจํ, ปณฺฑิจฺจํ, เวปุลฺลํ, การุญฺญํ, โกสลฺลํ, เนปุญฺญํ, สามญฺญํ, โสหชฺชํ.

ย ว ตมิติ กิมตฺถํ? ติณทลํ.

ต ล ณ ทการานมิติ กิมตฺถํ? อาลสฺยํ, อาโรคฺยํ.

พฺยญฺชนานมิติ กิมตฺถํ? มจฺจุนา.

การคฺคหณํ กิมตฺถํ? ยการสฺส มการาเทสญาปนตฺถํ. โอปมฺมํ.

 

๒๗๐, ๑๒๐. อมฺห ตุมฺหนฺตุราช พฺรหฺมตฺต สขสตฺถุ ปิตาทีหิ สฺมา นาว.

อมฺห ตุมฺหนฺตุราช พฺรหฺม อตฺต สข สตฺถุ ปิตุอิจฺเจวมาทีหิ สฺมาวจนํ นาว ทฏฺฐพฺพํ.

มยา, ตยา, คุณวตา, รญฺญา, พฺรหฺมุนา, อตฺตนา, สขินา, สตฺถารา, ปิตรา,

มาตรา, ภาตรา, ธีตรา, กตฺตารา, วตฺตารา.

เอเตหีติ กิมตฺถํ? ปุริสา.

 

อิติ นามกปฺเป ปญฺจโม กณฺโฑ

 

นามกปฺโป นิฏฺฐิโต.