ธาตุวตฺถสงฺคห

 

นโม ตสฺส ภควโค อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

ปณามคาถา

วนฺทิตฺวา สพฺพธาตญฺญุํ, ชินํ ธาตุสรีรกํ;

ปุพฺพกฺขรานํ กเมน, วกฺขํ ธาตฺวตฺถสงฺคหํ.

 

๑. สราทิกธาตฺวตฺถกณฺฑ

๑.

อโก ภู กุฏิลคเต, ภูจู’กิ คติลกฺขเณ;

อกฺโก จุ ถุติตาเปสุ, ภูสฺวา’กฺโข พฺยาปสํหเต.

๒.

อค’คฺคา วงฺกคเต ภู, อคิ ภู คมเน สิยา;

องฺโค จุ สงฺขยานงฺเกสุ, อโฆ จุ ปาปการิเย.

๓.

อคฺโฆ มูลฺเย ภฺว’ฆิ นินฺทา-, คตฺยารมฺภชเวสฺว’โจ;

อพฺยตฺตวากฺเย ภู อจิ, คตฺยพฺยตฺตกปูชเน.

๔.

อจุ ภู คตฺยพฺยตฺตเก, อจฺโจ ปูชาย ภูจุโร;

อญฺจ’ญฺจุ คติปูชาสุ, วิเสสเน จ ภูจุโร.

๕.

อฉิ อญฺโฉ จ ภฺวายาเม, อโช เขปคตีสุ ภู;

อชิ ทิตฺติยํ จุ อชฺโช, สงฺขาเร ภู ตุ ลพฺภเน.

๖.

อญฺโช จุ มกฺขนพฺยตฺติ-, คติมิสฺสนกนฺติสุ;

อญฺชุ ภู มิสฺสวชฺเชสุ, อโฏ ภู คติยํ สิยา.

๗.

อฏฺโฏ ภู วธาติกฺกเม, จุ ตฺว’ปฺปีภาวนาทเร;

อโฐ อฐิ จ คเต ภู, อโฑ สฺวา’พฺยาปิ ภู’ยฺยเม.

๘.

อฑิ อณฺฑตฺเถ ภู อฏฺโฏ, ภฺว’ภิโยคอติกฺกม-;

หึสาสมาธีสฺว’โณ ภู, สทฺทชฺฌเย ทิ ชีวเน.

๙.

อโต พนฺธนคมน-, สาตจฺจปาปเนสุ ภู;

ภฺว’ติ พนฺเธ จฺว’ตฺโถ ยาเจ, อโท ภู ภกฺขรกฺขเณ.

๑๐.

ภฺว’ทิ พนฺเธ ภฺว’ทฺโท คติ-, ยาจตาเฬ จุภู วเธ;

อนฺโธ จุ ทิฏฺฐิวินาเส, ภูทฺย’โน ปาณชีวเน.

๑๑.

อป’ปฺปา ตา ปาปุเณ’พิ, สทฺเท ภู อพฺพ คุมฺพน-;

หึสาคตีสฺว’มฺโพ สทฺท-, รกฺขสฺสาทคตีสุ ภู.

๑๒.

อพฺโภ คติยํ ภู อภิ-, สทฺเท อโม จุภู คติ-;

ปีฬาโรคภตฺติสทฺท-, โภชเนสฺวย ภู คเต.

๑๓.

อโร ภู คตินาเสสฺว-, รโห โยคฺยจฺจเน จุภู;

อโล ภูสนสมตฺถ-, นีวารพนฺธเนสุ ภู.

๑๔.

อลิ พนฺเธ ภฺว’โว รกฺข-, พฺยาปาลิงฺคปิหาคเต;

ติตฺติสามตฺถฺยปเวส-, สตฺตาสวนปตฺถเน.

๑๕.

อิจฺโฉปฺปเท วุทฺธิคาห-, กรณาวคเม วเธ;

ปีติโสภาสฺวิตฺเยกูน-, วีสตฺยตฺเถสุ ภู สิยา.

๑๖.

อโส ภู ภูคตฺยาทาน-, ทิตฺติเขปฺยทเน กิภู;

สฺวา ตุ สงฺฆาตพฺยาเปสุ, สฺวาสุ พฺยาเป ทิ เขปเน.

๑๗.

อหิ ภู คตฺยํ จุ ทิตฺยํ, อโฬ ภู อุคฺคเม สิยา;

อิโต ปรํ ตุ น วกฺขํ, ภูติ สุทฺธภุวาทิกํ.

๑๘.

อาฉิ อายาเม ภวติ, อาโณ ตุ ภูจุ เปสเน;

อาโป พฺยาปเน ภูสฺวาจุ, อาปุธาตุ จุ ลมฺพเน.

๑๙.

อาวาวทารเณ อาโส, วิชฺชมานุปเวสเน;

อิ คตฺยชฺฌยนิจิฉาสุ, สทฺทหเน จ วตฺตติ;

เย คตฺยตฺถา เต พุทฺธฺยตฺถา, ปวตฺติปาปุณตฺถกา.

๒๐.

อิกฺโข ทสฺสนงฺเกสฺวิขิ, ขิคิ คตฺยํ อิโจ ถเว;

อิชิ อิญฺโชกมฺเป อิโฏ, คเต อิณุ คเต ตโน.

๒๑.

อิติ พนฺเธ อิทิ ปร-, มิสฺสเร ภฺวิธ สิทฺธิยํ;

ทิ ตุ วุทฺธฺยํ อินฺโธ ชุตฺยํ, อิริโย ชีววุตฺติยํ.

๒๒.

อิโล ภู กมฺปนคติ-, สยเน ภูจุ เขปเน;

อิโส ภฺวนฺเวสิจฺฉาคตฺยํ, ที คตฺยํ กี ตฺวภิกฺขเณ.

๒๓.

อิสิฑิ วิมทฺเท อิสุ, อิจฺฉากนฺตีสุ อิสฺส ตุ;

อิสฺสายํ อิโฬ ถวเน, ปวตฺตติ จุราทิโก.

๒๔.

ภฺวีกนฺติพฺยาปิปชน-, เขปขาเท ทิภู คเต;

อีชีชิ คตินินฺทาสุ, อีโฑ ภูจุ ถเว สิยา.

๒๕.

อีที สนฺทีปเน จุโร, อีโร วจนกมฺปน-;

คติเขเปสุ ภูจุโร, วตฺตตีติ ปกาสิโต.

๒๖.

อีโส ทานคติอุญฺฉ-, หึสาทสฺสนอิสฺสเร;

อีโหสฺสาเห อีโฬ ถุตฺยํ, อุ สทฺเท อุกฺข เสจเน.

๒๗.

อุขูขิ คติยํ อุโจ, สมวายรเว ทิภู;

ทิ มิสฺเส อุจฺฉ พนฺธน-, นิฏฺฐาติกฺกมวชฺชเน.

๒๘.

อุโฉ ปิปาสายํ อุฉิ, อุญฺฉิมฺหิ อุชุ อชฺชเว;

อุชฺโฌ อุสฺสคฺเค อุฏฺโฐฺป-, ฆาตฺยุโท โมทกีฬเน.

๒๙.

อุทิ ตินฺตปสเว รุ-, ทฺโท มิตสฺสาทกีฬเน;

อุทฺรโภ ภกฺเข อุทฺธโส, กีจุ อุญฺเฉ จุ อุกฺขิเป.

๓๐.

อุโป อุปปตฺติยํ จุ, อุพฺโพ อุพฺพี จ หึสเน;

อุพฺภุภุมฺภา ปูเร อุโล, ทาหทานคเวสเน.

๓๑.

อุโส ภู วธรุชาสุ, ทาเห ตุ ภู คหาทิโก;

อุสฺสูโย โทสาวีกเร, อุโห ตกฺยุฬ สํหเต.

๓๒.

อูโช ชีวนพเล จุ, อูณุ อจฺฉาทเน สิยา;

อูโน จุ หานิยํ อูโย, อูยี จ ตนฺตุปนฺติยํ.

๓๓.

อูโส โรเค อูโห ตกฺเก, เอ คตฺยํ เอชกมฺปน-;

ทิตฺตีสฺเวโฐ วิพาธายํ, เอโธ ตุ ลาภวุทฺธิสุ.

๓๔.

เอรฑิ หึสายํ เอโส, คติเอสนวุทฺธิสุ;

เอสุ คตฺยํ โอโข โสส, ภูสาสมตฺถวารเณ.

๓๕.

โจฺวโช พลเตเช โอโณ, ปสาเร ภฺโวป นิฏฺฐุเภ;

ถปเน จุ โอปุชิ ตุ, วิลิมฺปฺโยมา สมตฺถเน.

๓๖.

โอลชิ เขเป โอลโฑ, โอลฑิ ภูจุ อุกฺขิเป;

โอโห จาเค อํโส ภาค-, สงฺฆาเตสุ จุราทิโก;

อํโห คเต ภู ทิตฺตฺยํ จุ, อิเม สราทิธาตโว.

 

อิติ ธาตฺวตฺถสงฺคเห สราทิกธาตฺวตฺถกณฺโฑ ปฐโม.

 

สตฺตจตฺตาลีสสตาเนกตฺถ ธาตโว.