๗. อวคฺคาทิกธาตฺวตฺถกณฺฑ

 

๓๐๓.

ยกฺโข จุ ปูชายํ ยโช, เทวจฺจทานสงฺคเต;

ยโต จุ ตาโฬ'ปกาเร, นิ ตุ นิยฺยาตเน สิยา.

๓๐๔.

ยติ สงฺโกเจ จุ ยตี, วายาเม อา วสีภุเต;

ยโป จุ ยาปเน ยโภ, เมถุนมฺหิ ยโม ตุ จ;

ปริเวสาปริเวเส, ภู ตุ นาเส ปวตฺตติ.

๓๐๕.

ยมุ วิรติยํ อา ตุ, ทีฆีภาเว นิ นิจฺฉย-;

วเตสุ อุ ตุ วายาเม, สํ ตุ อินฺทฺริยนิคฺคเห.

๓๐๖.

ยสุ ภูทิ ปยตเน, ยา ภูทิ คติปาปุเณ;

ยาโจ ยาเจ ยุ ภู มิสฺส-, คตฺยํ นินฺเท จุ พนฺธิ กี.

๓๐๗.

ยุคิ วชฺชเน ยุจฺโฉ ตุ, ปมาเท ยุช รุ'สฺสเห;

ทิ สมาธิมฺหิ จุ นินฺเท, ภูจุ พนฺธนโยชเน.

๓๐๘.

ยุโต ทิตฺยํ ยุโธ ภูทิ, ยุทฺเธ ยุโป ทิ โมหเน;

ยุโส ภตฺยํ ยูโส วเธ, เยโส ปยตเน สิยา;

โยโฏ โยโฑ จ สมฺพนฺเธ, จตุวีสติ ยาทิกา.

๓๐๙.

รโก จุ สาทปฺปตฺตีสุ, รกฺโข ปาเล รโข รขิ;

คเต รโค จุ อสฺสาท-, ปตฺตีสุ รคิ สปฺปเน.

๓๑๐.

รเค สงฺกายํ รฆิ ภู, คติยํ จุ ตุ ทิตฺติยํ;

รโจ จุ กรเณ รนฺโช, ราเค ปวตฺตเต ทิภู. (รญฺโช) ก.

๓๑๑.

รชิ วิชฺชเน รโฏ จ, รโฐ จ กถเน รฑิ;

หึสนมฺหิ รโณ สทฺท-, คตีสุ รท อุกฺขเน.

๓๑๒.

รโธ หึเส ทิ รนฺโธ จุ ปาเก รโป วเจ รโผ;

รผิ เจว คติวเธ, รพิ สทฺเท คเตปิ จ.

๓๑๓.

รโภ ราภสฺเส อา หึสา-, วายาเม รภิ สทฺทเน;

รมุ กีฬายํ รโย ตุ, คติยํ สมฺปวตฺตติ.

๓๑๔.

รโส ภู สทฺทหานีสุ, ภูจฺว'สฺสาทสิเนหเน;

รโห ภู ปาทาเน ภูจุ, จาคมฺหิ รหโท รเว.

๓๑๕.

รหิ คตฺยํ รา ตุ ทาน-, คฺคาเห ราโข ตุ โตสเน;

อลมตฺเถ จ ราโฆ ตุ, สามตฺถฺยํ ราช ทิตฺติยํ.

๓๑๖.

ราโธ สฺวา นิปฺผาทเน ทิ, สิทฺธิยํ อา ตุ โตสเน;

อปปุพฺโพ ปทุฏฺฐมฺหิ, ราโส สทฺเท ปวตฺตติ.

๓๑๗.

ริ คตฺยํ ริขิ ริคิ จ, ริโจ รุ ริญฺจเน จุภู;

โยคาโยเค ริโผ ทาน-, ยุทฺธนินฺทาถุติพฺพเธ.

๓๑๘.

ริปฺโผ วเธ ริพิ คตฺยํ, ริโภ รเว ริโส คติ-;

หึสาสุ ริโห หึสายํ, วตฺตตีติ ปกาสิโต.

๓๑๙.

รี ภู ปสฺสวสนฺตาเน, กี วธาจิกฺขเณสุ ทิ;

ปคฺฆเร ภูกี คติยํ, รีโว คหณสํวเร.

๓๒๐.

รุ สทฺทคติวเธสุ, รุกฺโข ภู วรเณ จุ ตุ;

ผารุสฺเส รุโจ ภู ทิตฺติ-, ปีติสุ อา จุ เทสเน.

๓๒๑.

รุโช ภูจุ ภญฺชเน ทิ, โรเค รุโฏ จุ โรสเน;

ภู วิฆาเต จุภู ทิตฺยํ, รุฏิ เถยฺเย ปวตฺตติ.

๓๒๒.

รุฏฺโฐ วิฆาโตปฆาเต, รุฐิ อาลสฺยขญฺชน-;

คติเถยฺเยสุ ภวติ, รุโท อสฺสุวิโมจเน.

๓๒๓.

รุโธ อาวเร พฺยา'นุ-, ทิโว วิโรธอิจฺฉเน;

รุโป ทิ รุปฺปเน รุภิ, อุปฺปีฬนนิวารเณ.

๓๒๔.

รุโส ภู หึสายํ จุทิ, โกเธ รุโห ตุ ชายเต;

อาปุพฺโพ อาโรหณมฺหิ, อวปุพฺโพ ตุ โอนเต.

๓๒๕.

รูโป จุ รูปกรเณ, นิ สรูปสฺส อุตฺติยํ;

รูโส ธูลฺยาทิมิสฺเส จุ, เร สทฺเท เรก สํสเย.

๓๒๖.

เรโช ทิตฺยํ เรโฏ วาจา-, ยาเจ เรโป รเว คเต;

เรโภ สทฺเท เรโว คติ-, ปลฺเวสุ เรส เหสเน.

๓๒๗.

โรโส ภยมฺหิ โรโฬ ตุ, อนาทเร ปวตฺตติ;

รํโห จุ คติย'มิเม, ปญฺจสตฺตติ ราทิกา.

๓๒๘.

ลโก จุ สาทปตฺตีสุ, ลกฺโข จุ ทสฺสนงฺกเน;

ลโข ลขิ คตฺยํ ลโค, ภู สงฺเก จุ ลกตฺถเก.

๓๒๙.

ลคิ ขญฺชนคตีสุ, ลโฆ จุ สาทเน ลฆิ;

ภูจุ อุลฺลงฺเฆ ภู คตฺย-, โภชโสเส จุ ทิตฺติยํ.

๓๓๐.

ลโฉ ลฉิ จ ลกฺขเณ, ลโช ภู ภสฺสลชฺชเน;

จุ ตฺว'จฺฉาทนทิตฺติสุ, ลชิ ภู ภสฺสเน จุ ตุ;

ทิตฺติทานสมตฺเถสุ, หึสานิเกตเสุ จ.

๓๓๑.

ลชฺชี ลชฺชายํ ลโฏ ตุ, พาลฺโยตฺตีสุ ลโฑ ปน;

ปีฬุ'กฺเขปชิวฺหาจาเล, ลฑิ กุจฺโฉ'กฺขิเป จุภู.

๓๓๒.

ลโต ฆาเต ลโป วากฺเย, วิ วิลาเป ป'นตฺถเก;

อา อามนฺเต สํ สลฺลาเป, อโป ตุ อญฺญถาวเจ;

อนุปุพฺโพ มุหุํวากฺเย, อุปุพฺโพ ตุ วิกตฺถเน.

๓๓๓.

ลพิ สํสนสทฺเทสุ, อว อา อวลมฺพเน;

วิปุพฺโพ วิลมฺพนมฺหิ, ลพฺโพ ตุ คติยํ สิยา.

๓๓๔.

ลโภ ปตฺเต อา ตุ ฆาต-, ผสฺเส วิป วิสํวเท;

อุปาปุพฺโพ นินฺทาปุพฺพ-, ทุฏฺฐวาจาย วตฺตติ.

๓๓๕.

ลภิ ภู สทฺเท จุ วญฺเจ, ลโม ตุ หึสเน สิยา;

ลโย คติยํ ลโล จุ, อิจฺฉายํ สมฺปวตฺตติ.

๓๓๖.

ลโส ภูทิ ปิหายํ จุ, สิปฺปโยคมฺหิ ภู ปน;

สิเลสทิตฺติกีฬาสุ, อุ หาเส วิ วิลาสเน.

๓๓๗.

ลโฬ ภู วิลาสุกฺเขป-, ชิวฺหาจลนปีฬเน;

จุ ตุ เขปพฺยาปจฺจนฺต-, ปาเล ลา คหเณ สิยา.

๓๓๘.

ลาโข โสสนาลมตฺเถ, ลาโฆ สามตฺถิเย สิยา;

ลาโช ภชฺชนภสฺเสสุ, ลาภํ จุ เปสเน'พฺรวิ.

๓๓๙.

ลิโข เลเข ลิขิ ลิคิ, คเต ลิงฺโค จุ จิตฺรเน;

ลิโป รุ เลเป ลิโส ทิ, สิเลสปฺปเปสุ ภู คเต.

๓๔๐.

ลิโห สาเท ลี ภูจุทิ, ทฺรเว กีทิ สิเลสเน;

ลุญฺโจ อปนยนมฺหิ, ลุโช ทิ นสฺสเน สิยา.

๓๔๑.

ลุชิ จุ จุลชฺยตฺเถสุ, ลุโฏ ภูจุ ชุเต ทิภู;

วิโลฬวิฆาเต ลุฏิ, ภูจุ เถยฺยาวมญฺญเน.

๓๔๒.

ลุโฐ ภู เวลฺลปตเน, จุ เถยฺเย ลุฐิ รุฐิว;

ลุณฺโฑ จุ เถยฺเย ลุถิ ตุ, หึสาสํกิเลเส สิยา.

๓๔๓.

ลุโป ทฺยทสฺสนากุลี-, ภาเวสุ รุ วิลุมฺปเน;

ลุพิ ภูจุ วเธ ลุโภ, ภู วิโมเห ทิ คิทฺธิยํ.

๓๔๔.

ลุโล วิมทฺทเน โหติ, ลุโส โจริยหึสเน;

ลุโห เคเธ ลุโฬ มนฺถ-, สิเลสสํวเร สิยา.

๓๔๕.

ลู เฉเท กี ลูโส วธ-, เถยฺเย จุ เลป สปฺปเน;

โลโก จุ ทีปเน ภูจุ, ทสฺสเน เตสุ โลจ ปิ;

โลโฏ อุมฺมาเท โลโฐ ตุ, สํหเต โลฬ อุมฺมาเท.

อิติ ลาทิธาตโว จตุสฏฺฐิ.

 

๓๔๖.

วโก อาทานปฏิฆ-, ทิตฺตีสุ วกฺก ภู คติ-;

โกฏิลฺลรุกฺขตฺตเจสุ, จุ ตุ นาสนภาสเน.

๓๔๗.

วกิ โกฏิลฺลยาตฺราสุ, วกฺโข สํวรโรสน-;

สํหตีสุ วโข วคฺโค, คตฺยํ วขิ คติจฺฉเน.

๓๔๘.

วคิ วญฺชคตฺยํ วฆิ, คติอารมฺภนินฺทน-;

ชเว วโจ ภู กถเน; สนฺเทสเน จุราทิโก.

๓๔๙.

วจฺโจ ทิตฺติยํ วญฺโจ จุ, วญฺจเน วญฺจุ สปฺปเน;

วฉิ อิจฺฉายํ วโช จุ, สงฺขาเร ภูจุ สปฺปเน.

๓๕๐.

วชิ จาเค วชฺชี ภูจุ, วโฏ จุ ภาชโนตฺติสุ;

ภูจุ เวฐเน วฏิ ภู, เถยฺเย ภูจุ วิภาชเน.

๓๕๑.

วฏฺโฏ อาวตฺตเน โหติ, วโฐ สามตฺถฺยถูลิเย;

วฐิ เอกจาเร วฑิ, ภู เวฏฺฐาวตฺตธารณ-;

วณฺฑตฺถพนฺธสงฺฆาเต, โหติ ภูจุ วิภาชเน.

๓๕๒.

วฑฺโฒ ภู วฑฺเฒ จฺวากีเร, วโณ’ตฺยํ จฺว’งฺคจุณฺณเน;

วณฺโณ จุ ถุติวิตฺถาร-, สุกฺกาทฺยุยฺยุตฺติทีปเน.

๓๕๓.

วตฺโต จุ ทิตฺติยํ วตฺตุ, วตฺตนาวตฺตเนสุปิ;

ภตฺติวารเณ วตฺโถ จุ, วธยาจนสปฺปเน.

๓๕๔.

วโท ภูจุ วากฺยสนฺเทเส, วทิ วนฺทนถเว วที;

จุ ตตฺถ วทฺโธ ภู วทฺเธ, จุ ทิตฺติเฉทปูรเณ.

๓๕๕.

วโน ภู สมฺภตฺยํ ภุจุ, อุปการอสทฺทเห;

สทฺโทปตาเป วนุ ภู, พฺยาปาเร โต ตุ ยาจเน.

๓๕๖.

วโป ตุ พีชนิกฺเขป-, ตนฺตุสนฺตานมุณฺฑเน;

วปฺโป วาเร วปฺโผ คติ-, วเธสุ วพฺพ สปฺปเน.

๓๕๗.

วภิ นินฺทายํ จุราทิ, วพฺโภ ตุ คติโภชเน;

วมุ อุคฺคิรเณ โหติ, วโย ตุ คติยํ สิยา.

๓๕๘.

วโร จุ ยาจิจฺฉาภูตฺยํ, ภูจฺวา’วเร วรโห รเว;

เสฏฺฐุยฺยมวุทฺธิสุ จ, จุ ตุ ทิตฺติวเธ สิยา.

๓๕๙.

วโล ภู วิลาสจาล-, สํวเร จุ ภเร สิยา;

วลชิ ปริโภคมฺหิ, วลโห วรโห ยถา.

๓๖๐.

วลฺโล สํวรจาลน-, พนฺธสาธารเณ สิยา;

วโส ภู กนฺตินิวาส-, สิเท จุ นติวาสน-;

เฉเท ภูจุ วธจฺฉาท-, สิเนเหสุ ทิโว รุเต.

๓๖๑.

วสุ ถมฺเภ ทิ วสฺโส จุ, คพฺภคฺคหณอิสฺสเร;

วสฺสุ เสเกปิ วโห ตุ, ปาปเณ วุฑฺฒิยํปิ จ.

๓๖๒.

วหิ ทิตฺติยํ จุ วโฬ, อาโรเห วา ภูทิ คติ-;

พนฺธคนฺเธสุ จุ สุข-, ปฺปตฺติยํ คติเสวเน.

๓๖๓.

วาโต จุ คติสุขน-, เสวเน วาธ พาธเน;

วายโม’สฺสาเห วาโส จุ, สุรภีกรเณ สิยา.

๓๖๔.

วาโห ปยตเน วาโฬ, อาปลาเว วิโจ ทิภู;

วิเวเก รุ ปุถกฺกาเร, วิจฺโฉ เฉทคตฺยํ จุ ทิตฺยํ.

๓๖๕.

วิชี ภยกมฺเป ภูทิ, วิโฏ อกฺโกสเน รเว;

วิตฺโต จุ จชเน โหติ, วิโถ ตุ ยาจเน สิยา.

๓๖๖.

วิโท ภู ญาณมงฺคลฺเย, ทิ ภาเว รุ วิมํสน-;

ลาภตุฏฺฐฺยํ จฺวนุภว-, นิวาสาขฺยานเถริเย.

๓๖๗.

วิโธ ภู กาเร ทิ ภาเค, ภูจุ กมฺปนหึสเน;

ทิภูจุ วิชฺฌเน โหติ, วิโป จุ เขปเน สิยา.

๓๗๘.

วิโล อจฺฉาเท วิโส ภู ปเวสพฺยาปเนสุ กี;

วิปฺปโยเค ทิ อุสฺสคฺเค, วิสุ เสเก วิโฬ สเป.

๓๗๙.

วี ภูกี ตนฺตสนฺตาเน, ภู กนฺติพฺยาปเขปน-;

ขาทนปฺปชเน ภูทิ, คติยํ กี ตุ เวฐเน.

๓๘๐.

สฏฺโฏ จุ หึสสานิเกต-, พลทาเน สโฐ วธ-;

กฺเลสเกตเว จฺวา'ลสฺเย, คตฺยาสงฺขตสงฺขเต;

สิลาฆทุพฺพาจาสุ จ, สฑิ คุมฺพตฺถรุชฺชเน.

๓๘๑.

สโณ อพฺยตฺตสทฺเท ภู, ภูจุ ทาเน สโต ปน;

สาตจฺเจ สตฺโต จุ คตฺยา-, ตงฺกสมฺพนฺธสนฺตเต.

๓๘๒.

สนฺโต จุ ปิยกรเณ, สโถ จุ ปติหสฺสน-;

ทุพฺพลฺยตเน ภูจุ, โมกฺขพนฺธนหึสเน.

๓๘๓.

สถิ เสถิลฺเย สนฺโถ กี, ปติหสฺสนโมจเน;

จุภู วธคนฺถเนสุ, สโท สาทคเต จุภู.

๓๘๔.

จุ ตุ เฉเท ภู วิสาท-, ปาตหึสนปีติสุ;

นิปุพฺโพ นิสีทเน ป, นิมฺมเล นิกเฏ อุป.

๓๘๕.

สทฺโท จุ สทฺทกรเณ, ภู ปีติเลหโสสน-;

หริเตสุ สํวตฺตติ, สนฺทู ตุ ปสฺสเว สิยา.

๓๘๖.

สทฺธุ ภู อปาโนสฺสคฺค-, กิเลเท จุ ปหํสเน;

สโน ภู สมฺภตฺติภูเส, ภูจุ สทฺเท ปวตฺตติ.

๓๘๗.

สนุ ทาเน โต สโป ภู, สมฺพนฺเธ ภูทิ โกสเน,

สปฺโป คตฺยํ สพฺโพ คติ-, หึสาสุ ปูรเณปิ จ.

๓๘๘.

สพิ ภู มณฺฑเน จุ ตุ, มณฺฑเล สมฺพ สปฺปเน;

จุ ตุ มณฺฑนสมฺพนฺเธ, สพฺโภ หึสนกตฺถเน;

สภาโช ปีติเสวน-, ทสฺสเนสุ จุราทิโก.

๓๘๙.

สมฺภุ วิสฺสาสปมาเท, สโม ตุ พฺยากุเล จุภู;

จุ ตุ ตกฺกสทฺทาโลเจ, นิปุพฺโพ ทสฺสนสฺสุเต.

๓๙๐.

ปติสํ ปติสามมฺหิ, สมุ ทฺยุ'ปสเม ตโป-;

กรเณ เจว เขเท จ, ภู ตุ สทฺเท ปวตฺตติ.

๓๙๑.

สโร ภู สติอุกฺกฏฺฐ-, หึสาสทฺเทสุ วตฺตติ;

จุ ตุ อกฺเขปวิตฺถาเร, ภูจุ คตฺยํ ปวตฺตติ.

๓๙๒.

สโล ภู จลสํวร-, คตเวเค จุ โถมเน;

สลกิ สลคิ สลฺโล, คเต สโว วิการิ จ.

๓๙๓.

สโส ปาณนสุสน-, โสปฺปหึสาปฺลเว วิ ตุ;

วิสฺสาเส อา อสฺสาสมฺหิ, อาปุพฺโพ สสิ อาสิเส.

๓๙๔.

สโห ภู ขนฺตฺยภิภเว, อุปุพฺโพ ยตเน วิ ตุ;

ปติญฺญายํ ทิจุ ขนฺตฺยํ, สโฬ อพฺยตฺตสทฺทเก.

๓๙๕.

สา ภู พเล ภูกี ปาเก, ทฺย'สฺสาเท ภูทิโค ตนุ-;

กรณาวสาเน สาโข, พฺยาเป สาโฏ จุ ทีปเน.

๓๙๖.

สาโฐ พลกฺกาเร สาโต, จุ สุเข สาท สาทเน;

สาโธ สิทฺธิมฺหิ ภูทิสฺวา, สาโน วตฺตติ เตชเน.

๓๙๗.

สาโม จุ สนฺตนามนฺเต, สาโร จุ ทุพฺพเล สิยา;

สาโล กตฺถเน อา สาโส, อาสิเส สาสุ สาสเน.

๓๙๘.

สาโฬ ถุตฺยํ สิ ภู เสว-, คติวุทฺธฺยํ อุ อุสฺสเย;

อานฺยปาวาวลมฺพมฺหิ, สฺวา เตเช สฺวากิ พนฺธเน.

๓๙๙.

สิกฺโข วิชฺโชปาทานมฺหิ, สิฆิ อาฆายเน สิโจ;

ฆรเณ ภูรุ สิชิ ตุ, ภูจฺว'ลงฺการเช รเว.

๔๐๐.

สิโฏ นาทเร สิโต ตุ, สุกฺเก สิโท ตุ โมจน-;

เสฺนหโมหปากสีเท, คตฺตปกฺขรเณ ทิ ตุ.

๔๐๑.

สิทิ สีตลสุกฺเกสุ, สิโธ คตฺยํ สิธฺเวตฺถ นิ;

ปติ วารเณ ทิ สิทฺธฺยํ, สิธู ตุ สาสเน สิเว.

๔๐๒.

อจินฺเตยฺยพลตฺโตป-, สคฺคานํ เตหิ โยคโต;

สิธุธาตุ ตทญฺเญ จ, นานตฺถา โหนฺติ ธาตโว.

๔๐๓.

สินา โสเธ สินิโห จุ, เสเนเห สินิหู ทิโว;

ปีตฺยํ สิภุ วเธ สิมฺภุ, หึสาทิตฺยํ สิลุญฺฉเน.

๔๐๔.

สิลาโฆ กตฺเถ สิลิโส, ทฺยาลิงฺคสงฺคปตฺติสุ;

จุ สิเลสเน สิลิสุ, ทหนมฺหิ ปวตฺตติ.

๔๐๕.

สิโลโก ปชฺชรจน-, ถุติวชฺชนสชฺชเน;

สิโลโณ สงฺฆาเต สิวุ, ทิ โสสคติสิพฺพเน.

๔๐๖.

สิโส ภู วธอิจฺฉาสุ, จุภู อสพฺพยุชฺชเน;

วิ วิเสเส รุ วิเสเส, ทิโวปฺยสพฺพยุชฺชเน.

๔๐๗.

สิสุ ทาทมฺหิ สิโฬ จุ, เสฬเน สี สเย อติ;

อธิเก สํ ตุ สนฺเทเห, กี ตุ ปาเก ปวตฺตติ.

๔๐๘.

สีโก คตฺยํ จุภู เสกา-, มเสสุ สีภ กตฺถเน;

สีโล ภู สมาธิมฺหิ จฺว-, ธิกาภฺยาสุปธารเณ.

๔๐๙.

สุ ภู สนฺทชนิสฺสเร, วิ วิขฺยาเต สฺว สนฺธาน-;

มถนฺหานสุเต ภูสฺวา, คเต ภูสฺวากิ ปีฬเน.

๔๑๐.

สุโก คติยํ สุงฺโก จุ, วาจาสชฺชนวชฺชเน;

สุโข ภูจุ ตํกฺริยายํ, สุกฺโข อิสฺสาอนาทเร.

๔๑๑.

สุโจ ภู โสเก ทิ สุทฺธิ-, ตินฺตเภเทสุ สุจฺจ อี;

นฺหานมนฺถสนฺธาปีเฬ, สุฏฺโฏ จุ ตุจฺฉนาทเร.

๔๑๒.

สุโฐ ภู คตฺยาฆาเต จฺวา-, ลสฺเย ภู สุฐิ โขฏเน;

ภูจุ โสเส สุโณ หึสา-, กุลสนฺตานสปฺปเน.

๔๑๓.

สุตฺโต จุ คนฺถเน สุโถ, หึสายํ สุทิ โสภเน;

สุโธ ทิ สุนฺโธ จุ สุทฺธฺยํ, ปโร ภู สุทฺธิโสธเน.

๔๑๔.

สุโน คติสทฺเท สุโป, สเย สุปฺโป ปมาณิ จุ;

สุโภ รุ ปหาเร ภู ตุ, ทิตฺติหึสาสุ สุมฺภ จ.

๔๑๕.

สุโร ทิตฺติสฺสริเยสุ, สุโส ทิ สุสฺสเน สุโห;

ทิ ขนฺติติตฺติยํ สู ภู, เขเป ภูทิ ปสูติยํ.

๔๑๖.

สูโจ จุ คนฺธเปสุญฺเญ, สูโท จฺวาสุติยํ จุภู;

หึสาปคฺฆรนิราเส, สูโร จุ วิกฺกเม สิยา.

๔๑๗.

สูรี ทิ ถมฺภหึสาสุ, สูล รุชาย สูส ตุ;

ปสเว เส คติปาก-, ขเย โสเก คเต สิยา.

๔๑๘.

เสโล จาลคเต เสโว, อาราธนุปภุญฺชน-;

อาสเย โส ทิ นิสาน-, นาสเน อว โอสิเต.

๔๑๙.

โสโฏ โสโฑ คพฺเพ โสโณ, รตฺตสงฺฆาตสปฺปเน;

สํกเส อจฺฉเน สํโส, กถาโถมนหึสเน;

สํสุ ภฏฺฐปสาเท สาที, สตฺตตฺตึสสตํ อิเม.

๔๒๐.

หโค สํวเร หโฏ ตุ, ทิตฺยํ หโฐ พลกฺกร-;

ปฺลุติกีลพนฺเธ หโท, วจฺโจสฺสคฺเค ปวตฺตติ.

๔๒๑.

หโน ภู หึสาคตฺยํ อุ, อุคฺฆาเต สํ ตุ สํหเต;

อา อาฆาเต ทิ วิหึส-, ฆฏฺฏเนสุ ปวตฺตติ.

๔๒๒.

หนุ โจเร หมฺโม คเต, หโย คติกิลนฺติสุ;

หโร หาเร ป ปหาเร, สํ สํหาเร วิอา วเจ.

๔๒๓.

อป ทูรีกรเณ วิ, วิหาเร อา ตุ อาหเร;

ปริ นิจฺจโภเค อุป, ปูชายํ นิกฑฺฒเน.

๔๒๔.

หเร ลชฺชายํ หโล ตุ, วิเลขจลเน สิยา;

หลฺโล วิกาเส หโส ตุ หาสสทฺเทสุ วตฺตติ.

๔๒๕.

หสฺโส หาเส หสฺสุ หาเส, อลีเกปิ จ หา ปน;

คติจาคหานฺยํ หิ สฺวา, คตฺยุปตาปวุทฺธิสุ.

๔๒๖.

หิกฺโก ภู กูเช จุ หึเส, หิฑิ คตฺยญฺจนาทเร;

หิรี ทิ ลชฺชเน โหติ, หิโล หาวกเร สิยา.

๔๒๗.

หิลา ทิ โมทเน สทฺเท, หิลฺโลโล โทลเน จุโร;

หิวิ ปีติยํ วตฺตติ, หิสิ ภูจุรุ หึสเน.

๔๒๘.

หิโฬ'นาทเร หิฬาโท, จุภู สุขมฺหิ หีฬ จุ;

นินฺทายํ หุ ทานาทน-, โหมปกฺเขปปีณเน.

๔๒๙.

หุจฺโฉ โกฏิลฺเล หุโฑ ตุ, คติมชฺชนสํหเต;

หุฑิ สํหเต หุโล ตุ, คติหึสนสํวเร.

๔๓๐.

หุโฬ คตฺยํ หู สตฺตายํ, หูโฬ คติมฺหิ เหฐ ตุ;

พาธเน ภูติปูตีนํ, อุปฺปตฺติยญฺจ วตฺตติ.

๔๓๑.

เหโส คตฺยสฺสสทฺเทสุ, เหโฬ'นาทรเวฐเน;

โหโฬ คตฺยนาทเรสุ, หํโส หํสนปีติสุ.

๔๓๒.

อิจฺเจกาธิกตาลีสํ, หการาทิกธาตโว;

มเต สตฺถุสฺส ฒณฬา, ปทาทิมฺหิ น ทิสฺสเร.

 

อิติ ธาตฺวตฺถสงฺคเห อวคฺคาทิกธาตฺวตฺถกณฺโฑ สตฺตโม.

ทฺวิจตฺตาฬีสาธิกจตุสฺสตาเนตฺถ ธาตโว.

 

นิคมนคาถา

 

๑.

เอตฺตาวตา จ นิฏฺฐานํ, ปตฺโต ธาตฺวตฺถสงฺคโห;

สตฺตตฺติเฉกธาตูหิ, ปริจฺเฉเทหิ สตฺตหิ;

ฉสฏฺฐฺยาธิกโจสฺสต-, ติปาทตฺยกฺขเรหิ จ.

๒.

วิสุทฺธาจารตฺเถเรน, วิสุทฺธารามวาสินา;

โสตูนํ ธาตุรตฺเถสุ, เฉกตฺถายาภิสงฺขโต.

๓.

โคเช ขปญฺจเทกสฺมึ, สาสเน ทฺวตฺติโจทฺทุเก;

สาวณฺเณ กาลปกฺขสฺมึ, จตุตฺเถ โสริวาสเร.

๔.

อนฺตรายํ วินา'วา'ยํ, ยถา ธาตฺวตฺถสงฺคโห;

เอวํ กลฺยาณสงฺกปฺปา, สีฆํ สิชฺฌนฺตุ ปาณินํ.

๕.

อิมินา จ ภเว มมฺหิ, สจฺฉีกเร อนาสวํ;

โน เจ เอตฺเถว โน เจ จ, เมตฺเตยฺยพุทฺธสาสเน.

๖.

ทฺวิปเทเนกคาถาย, เมธํ กิเลสปพฺพตํ;

วิชฺชาภิญฺญาทฺยาลงฺกาโร, หุตฺวา อุคฺฆฏิตญฺญุโก.

๗.

น จ ยาว ภเว เขฬ-, ปิณฺฑํว กามิเต จชํ;

อิฏฺฐานิฏฺเฐ ภูริสโม, ภเวยฺยํ ธมฺมมามโก.

๘.

ปกฺกมนฺตุ ตทา นิฏฺฐา, ปฏฺฐาย ชาตกาลโต;

สุทฺธสีโล สโต สทฺโธ, ปญฺญวา สุสมาหิโต.

๙.

หิรีโอตฺตปฺปสมฺปนฺโน, สทฺธมฺเม อนิวตฺติโก;

อเวโร ววตฺถานาทึ, ภเวยฺยํ ปิยภาวนํ.

๑๐.

เยนี'ริยาปเถนา'หํ, อารภิสฺสามิ ภาวนํ;

เตเนว สุขิโต โหมิ, กลฺลกาโย วิเสสโธ.

๑๑.

นิคฺคยฺห นิคฺคเหตพฺเพ, ปคฺคณฺเหยฺเย จ ปคฺคหํ;

สุสุเขเนว โชเตยฺยํ, สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนํ.

๑๒.

อิมา จ ปตฺถนาคาถา, สยํ วาจาย อุคฺคตา;

อิมาหิเยว คาถาหิ, ปตฺเถยฺยาหํ ภวาภเวติ.

อิติ ธาตฺวตฺถสงฺคเห นิคมนคาถา.

ธาตฺวตฺถสงฺคหคนฺโถ นิฏฺฐิโต.

 

คณวาจกกฺขร

 

ภู, ภฺวา = ภูวาทิคณ

รุ = รุธาทิคณ

ทิ = ทิวาทิคณ

สุ, สฺวา = สฺวาทิคณ

กี, กี = กิยาทิคณ

ค, โค = คหาทิคณ

ต, โต = ตนาทิคณ

จุ, จุโร = จุราทิคณ