๖. ปวคฺคาทิกธาตฺวตฺถกณฺฑ

 

๒๑๗.

ปกฺโก นีจคเต ปกฺโข, คหเณ ภูจุ ปกฺขนฺโท;

เวคคตฺยํ ปโจ ภูทิ, ปาเก ภู พฺยตฺตการิเย.

๒๑๘.

ปจิ วิตฺถาเร จุ พฺยตฺตี-, กาเร ภู ปจฺจ พนฺธน-;

สํโยเค ภูจุ ปโช จุ, คติยํ มคฺคสํวเร.

๒๑๙.

ปชิ โพธาวเร ปญฺโห, ปุจฺฉิจฺฉาสุ ปโฏ คเต;

จุ ตุ ทิตฺติเวฐเนสุ, ปโฐ วาจาย ปากเฏ.

๒๒๐.

ปฑิ ภู คตฺยํ เวกลฺเล, ภูจุ อุปฺปณฺฑสํหเต;

ปโณ ภู กยวิกฺกย-, ถุตีสุ วจเน จุภู.

๒๒๑.

ปณฺโณ หริเต จุ ปโต, ภูจุ คตฺยํ ทิจิ’สฺสเร;

ปโถ ภู คติวาจาสุ, ภูจุ ขฺยาเต จุ เขปเน.

๒๒๒.

ปถิ ภูจุ คตฺยํ ปตฺโถ, ยาจเน จุ ปโท ทิจุ;

คตฺยํ ภู ถิเร ปทฺโท’โธ-, วาเต ปโน รวตฺถุเต.

๒๒๓.

ปปฺโป ปพิ คเต ปพฺโพ, ปูรเณ จ ปโย คเต;

ปโร ภูจุ ปาลปูเร, จุ คตฺยํ พฺยา ปริสฺสเม.

๒๒๔.

ปโล ภู คติรกฺขาสุ, จุ ตาสุ เฉทโสธเน;

ปลกฺโข ภกฺขเณ โหติ, ปลโว คติยํ สิยา.

๒๒๕.

ปลฺโล คตินินฺนฏฺฐาเน, ปลาโย ตุ ปลายเน;

ปลุโล ปลูโล เฉท-, โสธเนสุ จุราทิโก.

๒๒๖.

ปลุโส ทิ ทหภาเค, กี เสกเสฺนหปูรเณ;

ปลุสุ ภสฺมีกรเณ, ปฺลุธาตุ โหติ สปฺปเน.

๒๒๗.

ปโส ภูจุ พนฺธพาเธ, ภู คติปฺปสเว จุ ตุ;

คติผสฺเสสุ ปสิ จุ, นาเส ปโห จุ เปสเน.

๒๒๘.

ปา ปานรกฺขภุญฺชน-, ปูรปาปุณเน สิยา;

ปายี วุทฺธิยํ ปาโร จุ, โหติ กมฺมสมาปเน.

๒๒๙.

ปาโล จุ รกฺขเณ ปาโส, พนฺธเนปิ ตุ ยายเน;

ปิจฺโจ จุ เฉทเน ปิจฺโฉ, พาเธ ปิญฺฉาติ จาพฺรวิ.

๒๓๐.

ปิชิ ภู วณฺณปูชาสุ, จุ ตุ หึสานิเกตน-;

ทานทิตฺติพเล โหติ, ปิโฏ ตุ สทฺทสํหเต.

๒๓๑.

ปิโฐ วธกิเลเสสุ, ปิฑิ ราสิกเร จุภู;

ปิโน ตปฺปเน ปิโล จุ, โนทเน ทิ ตุ วตฺตเน.

๒๓๒.

ปิโส ภูรุ จุณฺเณ ภูจุ, คเต จุ พลปาณน-;

หีสาเปสนนิเกต-, ทาเน ปิสิ ชุเต จุภู.

๒๓๓.

ปิโห จฺวิ’จฺฉายํ ภู คตฺยํ, ปิฬธฺย’ลงฺกาเร สิยา;

ปี ภูจุกี ตปฺปเน ทิ, ปีติปาเน ทิกี สุเภ.

๒๓๔.

ปีโฐ หึสาธารเณสุ, ปีโย ปีณมฺหิ ปีล ตุ;

ชเฬ คตฺยํ ปีโว ถูเล, ปีโฬ จุ วธโลฬเน.

๒๓๕.

ปุ ภูกี โสเธ ภู คตฺยํ, ปุจฺโฉ ปญฺหปฺปมาณิสุ;

ปุญฺโฉ โสเธ ปุชิ ราสิ-, กรเณ อวลิมฺปเน.

๒๓๖.

ปุโฏ ภูจุ สํโยเค จุ, จุณฺณทิตฺตีสุ ปุฏฺฏ จุ;

อปฺปีภาเว ปุโฑ'สฺสคฺเค, ปุฑิ วตฺตติ มทฺทเน.

๒๓๗.

ปุโณ นิปุณธมฺเมสุ, ปุตฺโต คตฺยํ ปุโถ ทิจุ;

ปหาเร จุ ทิตฺติยํ ภู, วิตฺถาเร ปุถิ ฆาตเน.

๒๓๘.

ปุตฺโถ จุ พนฺธานาทรา-, ทเร ปุโน คเต จเย;

ปุปฺโผ วิกาเส ปุพฺโพ ภู, ปูรเณ จุ นิเกตเน.

๒๓๙.

ปุโร อคฺคโตคมเน, ปุโล ภูจุ มหตฺตเน-;

อุสฺสิเตสุ สิยา ภู ตุ, หึสาญาเณสุ วตฺตติ.

๒๔๐.

ปุโส โปเส ภูกีทิจุ, กี เสกเสฺนหปูรเณ;

ทิ ทยฺหนวิภาเค จุ, อุสฺสคฺเค ปุสุ ทยหเน.

๒๔๑.

ปุํโส จฺวภิมทฺเท ปุฬํ, สงฺฆาตสุขเน'พฺรวิ;

ปู โสเธ ภูทิกี ปูโช, ปูชายํ จุ ปวตฺตติ.

๒๔๒.

ปูโณ จุ สํหเต ปูยี, ทุคฺคนฺธเภทปคฺฆเร;

ปูโร ภูจุ ปูรณมฺหิ, ปูรี ทิ ปูรเณ สิยา.

๒๔๓.

ปูโล สํหเต ภูจุโร, ปูโส วุทฺธิมฺหิ เป คติ-;

วุทฺธิโสธเนสุ เปโณ, คติอาลิงฺคจุณฺณเน.

๑๔๔.

เปโล คติจเล เปโว, เสเว เปโส ตุ นิจฺฉย-;

คติเสวาสุ โปโถ ตุ, ภูจุโร ปริยาปเณ ฯ

 

อิติ ปาทิธาตโว สตํ.

 

๒๔๕.

ผกฺโก มนฺทคตฺยสนฺต-, พฺยวหาเร ผโฏ ผฏิ;

วิทาเร ผฑิ หาเส จ, ผโณ สุกรเณ คเต ฯ

๒๔๖.

ผทิ กิญฺจิจลนมฺหิ, ผทฺโธ ปริภวิจฺฉเน;

ผโร พฺยาปนคตีสุ, ปกาสจลเนสถุ จ ฯ

๒๔๗.

ผโล นิปฺผตฺติอพฺยตฺต-, สทฺทภิชฺชนเภทน-;

คติปฺปกาสจเลสุ, ผสฺโส จุ เสฺลสคยฺหเน ฯ

๒๔๘.

ผโฬ จุ ผาฬเน ผายี, วุทฺธิยํ ผิโฏ จุ หึสน-;

อนาทราวรเณสุ, ผุจฺโฉ อสฺสติยํ สิยา ฯ

๒๔๙.

ผุชฺโช วชิรนิคฺโฆเส, ผุโฏ วิกาสเภทเน;

ภูจุโร จุ วิธุเน อา, หึเส ผุฏิ จุ เกฬิยํ ฯ

๒๕๐.

ผุฏฺโฏ จฺว'นาทเร ผุโฑ, อาวเร ผุฑิ ผุลฺลเน;

จุ ตุ เกฬิยํ ผุโณ ตุ, วิกิเร จ วิธูนเน ฯ

๒๕๑.

ผุโร จลนปฺปกาเส, ผุโล จเย จ ผุลฺล ตุ;

วิกาสภิชฺชเน ผุโส, ผสฺเส เผน ผิลา คเต ฯ

อิติ ผาทิธาตโว สตฺตวีสติ ฯ

๒๕๒.

พุโฐ วุทฺธิสามตฺถเยสุ, พโณ สทฺเทส พโท ถิเร;

พโธ ภู นิทฺเท จุ พาเธ, ภูจุ พนฺเธ ทิ พชฺฌเน ฯ

๒๕๓.

พนฺโธ ภูจุ พนฺเธ พพฺโพ, พมฺโพ พพฺโภ จ ยายเน;

พรโห หึสาถวน-, ทานวาจาสุ วตฺตติ ฯ

๒๕๔.

พโล ชีวนิรูเปสุ, จุภู ภู ทานสํวร-;

วธธญฺญาวโรเธสุ, พลโห พรโห ยถา.

๒๕๕.

พโห พหิ จ วุทฺธิมฺหิ, พหุ สงฺขยานวุทฺธิสุ;

พาโธ วารณพฺยาฆาเต, พาโห ปยตเน สิยา.

๒๕๖.

พิทิ อํเส พิโล ภูจุ, เภทเน ภู ตุ นิสฺสย-;

อุปตฺถมเภสุ พิโส ทิ, เขเป พิโฬ ตุ อกฺกุเส.

๒๕๗.

พีโช ภูจุ วาตกร-, ชนเน พุกฺก ภูจุโร;

สาทิสทฺทกถเนสุ, พุโช วชิรนิพฺพิเส.

๒๕๘.

พุโฏ หีสาย ภูจุโร, พุตฺโถ จฺวา'ทรนาทเร;

พุโท พุนฺโท นิสามเน, วตฺตตีติ ปกาสิโต.

๒๕๙.

พุโธ ภูทิ ญาเณ ทิ ตุ, วิกาสคติชาคเร;

พุธิ หึเส จุ พนฺโธ ภู, นิสามเน จุ พนฺธเน.

๒๖๐.

พุโล จุ นิมุคฺเค พุโส, จาเค ทิ พุฬ สํวร-;

จาเคสุ เพลุ คติยํ, พฺยโถ ทุกฺขจลพฺภเย.

๒๖๑.

พฺยโธ ตาเฬ ทิ พฺยโป จุ, ขเย พฺยโย จุภู คเต;

จุ ตุ จาคขเยสุ พฺยา, อุมฺมิเส พฺยาช วญฺจเน.

๒๖๒.

พฺยุโส จาควิภาเค จุ, พฺเย อาวรปฺปวตฺติสุ;

พฺรโช ภูจุ คติยํ จุ, สงฺขารมฺหิ พฺรโณ รเว;

พฺรโห วุทฺธฺยํ พฺรู วิยตฺติ-, วาจายํ พฺรูห วฑฺฒเน.

อิติ พาทิธาตโว สตฺตจตฺตาฬีสํ.

๒๖๓.

ภกฺโข ภูจุ อทเน จุ, หึเส ภคนฺท เสจเน;

ภโช ภู ภาคเสวาสุ, ทานปาเก จุราทิโก.

๒๖๔.

ภชิ ทิตฺติยํ จุ ภชฺชิ, ภชฺชเน ภนฺช มทฺทเน;

ภโฏ โปสนกถาสุ, ภฑิ ภสฺเส จุ มงฺคเล.

๒๖๕.

ภโณ สทฺเท ภทิ ปีติ-, หสฺเส ภู ภูจุ โสภเน;

ภทฺโท สุเภ ภพฺโพ ภพฺโภ, หึเส ภมฺว'นวฏฺฐิเต.

๒๖๖.

ภโร โปสนภรเณ, ภโล ภูจุ นิรูปเณ;

ภู ตุ ทานวเธ ภลฺโล, วธทานนิรูปเณ.

๒๖๗.

ภโส ภสฺมีการนินฺทา-, พุกฺกเปสุญฺญญทิตฺติสุ;

ภสุ ทฺย'โธปเต ภสฺโส, ภสฺเส จุ ภา ตุ ทิตฺติยํ.

๒๖๘.

ภาโช ทิตฺยํ ภู ภาเค จุ, ภาโม ตุ ภูจุ กุชฺฌเน;

ภาโส กถาชุเต ภิกฺโข, ยาจลาภกิลิสฺสเน.

๒๖๙.

ภิโท รุ ทฺวิธากรณ-, วิเสสเน ทิ ภิชฺชเน;

ภิล เภเท ภูจุ ภิโส, จิกิจฺเฉ ภิสิ ภี ภเย.

๒๗๐.

ภุโช รุ ตาณภกฺเขสุ, ภู โกฏิลฺเล วิปุพฺพโก;

เฉเท อา มนสีกาเร, ภุฑิ โปสนเวฐเน.

๒๗๑.

ภู ภู สตฺตาปตฺติวุทฺธฺย-, นุภาเวสุ วิ ฉิชฺชเน;

ปริ หึสาหิเฬ ปรา, พฺยาสเน ภฺย'ธิ มทฺทเน.

๒๗๒.

อนุ สตฺตินุภวเน, ป สตฺติสนฺทนิสฺสเร;

จุ ตฺว'นุกมฺมปฺปกาส-, ลาภจินฺตาสุ มิสฺสเน.

๒๗๓.

สุทฺธิยญฺจ ปริปุพฺโพ, วาสิเต วิ วิภาวเน;

สํ ถุตฺยํ ภูสฺวา ปาปุเณ, อิติ พาวีส สพฺพถา.

๒๗๔.

ภูโณ จุ อาสาสงฺกาสุ, ภูโส ตุ ภูจุ มณฺฑเน;

เภโช ทิตฺยํ เภโส คติ-, ภเย ภํสฺว'วสํสเน.

อิติ ภาทิธาตโว อฏฺฐตฺตึส.

 

๒๗๕.

มโก ปาเน'ติ อปเร, มกิ ภูสนยายเน;

มกฺโก สุตฺติยคตีสุ, มงฺโก จุ สุภมณฺฑเน.

๒๗๖.

มกฺโข ภูจุ สํโยชน-, โรสเนสุ มโข มขิ;

คเต มโค จุ อนฺเวเส, มคิ มงฺคลฺยสปฺปเน.

๒๗๗.

มคฺโค ภูจุ อนฺเวสเน, จุ ตุ สงฺขารสปฺปเน;

มฆิ นินฺทาชวารมฺภ-, คติเกตวภูสเน.

๒๗๘.

มโจ เถยฺยกกฺกคพฺพ-, สาเฐเย มจิ ธารณ-;

อุจฺจตาปูชาทิตฺตีสุ, มจฺโจ จุ คหเณ สิยา.

๒๗๙.

มญฺจุ คตฺยํ มชฺโช ภูจุ, สุทฺธิโสธนภูสเน;

มญฺโช จุ สทฺทมชฺชาสุ, มโฏ ตุ อวสีทเน.

๒๘๐.

มโฐ วาสมทฺทเนสุ, มฐิ อุกฺกณฺฐเน มฑิ;

ภาคเวฐสุทฺธิภูเส, จุ ตุ ภูสนโมทเน.

๒๘๑.

มโณ จาคหีสากูเช, มนฺโต จุ คุตฺตภาสเน;

มโถ มตฺโถ จ วิโลเฬ, มนฺโถ เกฺลสวิโลฬเน.

๒๘๒.

มโท ทฺยุ'มฺมาเท ภู คพฺพ-, เทนฺเย จุ ทิตฺติยํ มทิ;

ถุติโมทมทคติ-, ชฬโสปฺปนทิตฺติสุ.

๒๘๓.

มทฺโท จุณฺเณ มธุ อนฺเท, มโน ภูตทิ โพธเน;

ภูจุ คพฺเพ ภู อภฺยาส-, ปูชาสุ จุ ตุ ธารเณ.

๒๘๔.

มพฺโพ คติปูรเณสุ, มพฺโภ มโย จ สปฺปเน;

มโร ปาณจาเค มโล, มลฺโล จ ธารเณ สิยา.

๒๘๕.

มโว พนฺเธ มโส สทฺท-, หึสามสนโรสเน;

มสี ทิโว ปริมาณ-, วิกาเร มสุ มจฺฉเร.

๒๘๖.

มโห วุทฺธฺยํ จุภู ปูเช, มหิ วุทฺธฺยํ จุ ทิตฺติยํ;

มา มานมฺหิ ภูกีตทิ, ภู ตุ สทฺเท ปวตฺตติ.

๒๘๗.

มาโน ภู วิจาเร ภูจุ, ปูชายํ จุ ตุ เปมเน;

มาโป มาปนมาเร จุ, มาโห ตุ ปริมาณเน.

๒๘๘.

มิ สฺวา ปกฺขิเป กี มาเน, นิมีลเน ทิ วตฺตติ;

มิโค จุ ยาจนานฺเวเส, มิจฺโฉ ตุ พาธเน สิยา.

๒๘๙.

มิโถ สงฺคมหึสน-, เมธาสุ มิท ภูทิจุ;

สิเนเห ภู คพฺพเทยฺย-, วธเมธาสุ วตฺตติ.

๒๙๐.

มิทิ ภูจุ สิเนหมฺหิ, มิโล สิเลสเน มิเล;

กนฺติสงฺขฺเย มิลจฺโฉ, อพฺยตฺตกถเน จุภู.

๒๙๑.

มิเลโฏ มิเลโฑ'มฺมาเท, มิเลโว เสวเน มิวิ;

เสเก มิโส สทฺทโกป-, เสเกสุ นิ นิมีลเน.

๒๙๒.

มิสฺโส จุ โยเค มิโห ตุ, เสเก มฺหิ'สํหเส วิ ตุ;

วิมฺหเย จฺว'นาทรสฺมึ, มฺหิโฏ จุ เสฺนหนาทเร.

๒๙๓.

มี ภูจุ คติมตีสุ, ทิกี หึสายํ มีม ตุ;

คติสทฺเท มีโล ภูจุ, นิเมเส อุ ตุ อุมฺมิเส.

๒๙๔.

มีโว ถูลฺเย มุ พนฺเธ กี, มุโจ โมกฺเข ทิ จาคิ รุ;

ภู ตุ กกฺกนสาเฐเย, มุจิ จาเค จ เตสุ จ.

๒๙๕.

มุจฺโฉ โมหวฑฺฒเนสุ, มุโช มุชิ จ มชฺชน-;

สทฺเทสุ ภูจุ มชฺโช ตุ, โอสีทเน ปวตฺตติ.

๒๙๖.

มุโฏ ภู อุกฺเขเป ภูจุ, จุณฺณเน มุฏิ มทฺทเน;

มุณฺโฐ ปลายเน มุณฺโฑ, เฉทมทฺทนมชฺชเน.

๒๙๗.

มุโณ ปติญฺเญ มุตฺโต จุ, ปสฺสาเว มุตฺโถ จุ สํหเต;

มุโท หสฺสกีฬาจุณฺณา-, ทเนสุ จุ ตุ มิสฺสเน.

๒๙๘.

มุโน ตุณฺหีญาเณสุ กี, มุพฺพี นเห มุโร ปน;

เวฐนมฺหิ มุโล โหติ, โรปณมฺหิ จุราทิโก.

๒๙๙.

มุโส ภู วธสมฺโมเส, โหติ ภูกี ตุ โจริเย;

ทิ เฉเท มุหู ทิ มุจฺฉา-, เวจิตฺเตสุ ปวตฺตติ.

๓๐๐.

มู พนฺเธ ภูกี มูโล ภู, ปติฏฺฐายํ จุ โรปณ-;

เฉทโสเธ มูโส เถยฺเย, เมธาตุ ปริวตฺตเน.

๓๐๑.

เมโข กฏิวิจิตฺตมฺหิ, เมโฏ เมโฑ จ อุมฺมเท;

เมฑิ วงฺเก เมโถ เมโธ, สงฺคเมธาสุ หึสเน.

๓๐๒.

เมโท เมธาวเธ เมโป, คติยํ เมว เสวเน;

โมกฺโข ภู มุจฺจเน ภูจุ, เขปนมฺหิ ปวตฺตติ.

 

อิติ มาทิธาโว จตุราธิสตํ.

อิติ ธาตฺวตฺถสงฺคเห ปวคฺคาทิกธาตฺวตฺถกณฺโฑ ฉฏฺโฐ.

โสฬสาธิกติสสตาเนกตฺถ ธาตโว.