๒. กการาทิกธาตฺวตฺถกณฺฑ

 

๓๗.

กโก โลลิจฺฉาคพฺเภสุ, กกิ โลเล คเตปิ จ;

กกฺกกกฺขขกขา หาเส, กขิ กงฺขิจฺฉสํสเย.

๓๘.

กโค กฺริยายํ กโจ ภู, รวพนฺเธ ทิจุภู ชุเต;

กจิ ทิตฺติพนฺเธ กชิ, รุเห กชฺโช ตุ ปีฬเน.

๓๙.

กโฏ คติวสฺสาวเร, กฏิ คตฺยํ กโฐ สุส-;

กิจฺฉชีวปาเก กฐิ, ภู โสเส ภูจุ อชฺฌเน.

๔๐.

กโฑ อทนทปฺเปสุ, กฑิ ภู หสเน จุ ตุ;

เฉทเภทนรกฺขาสุ, กฑฺโฑ ตุ กกฺกเส สิยา.

๔๑.

กฑฺโฒ อากฑฺเฒ กโณ ภู, คตฺยํ อฏฺฏสฺสเรปิ จ;

จุภู นิมีลเน กณฺโฑ, ปริจฺเฉเท จ เฉทเน.

๔๒.

กณฺฑุโว หึสากณฺฑูติ-, เฉททฺรเวสุ กณฺเณ จุ;

สวเน จ เภเท กติ, สุตฺตชนนเฉทเน.

๔๓.

กตฺตโร สิถิลตฺเต จุ, กตฺโถ สิลาฆเน กโถ;

หึสาปาเก ภู วากฺเย จุ, กสิ วงฺกมฺหิ วตฺตติ.

๔๔.

กโท ภู โรทนาวฺหาน-, มเท ทิ พฺยากุเล กทิ;

กนฺโท จ อมเท ภูจุ, กทฺโท กุจฺฉิตสทฺทเก.

๔๕.

กโน ทิตฺติกนฺติคเต, กนุยี สทฺทอทฺทน-;

ทุคฺคนฺเธ กโป ภู สตฺติ-, ทยาจฺฉาเท จุภู จเล.

๔๖.

กปิ ภู ตกฺกลคนฺธ-, หึสาสญฺจลสตฺติสุ;

จุ คตฺยํ กปฺโป ภู สตฺยํ, จุ ตกฺกวิธิเฉทเน.

๔๗.

กโพ วณฺเณ กพฺโพ ทปฺป-, คตีสุ กมุ ภู คเต;

ภูจฺวิจฺฉายํ อุปสคฺค-, ปุพฺพโก วิวิธตฺถโก.

๔๘.

กมฺโพ สํวรจลน-, คเต กโร ตภู กเร;

สฺวา วเธ กรฑิ เจว, กรณฺโฑปิ จ ภาชเน.

๔๙.

กโล ภู สทฺเท จุ เขป-, คตีสุ คณเน จุภู;

กลทิ โรทนาวฺหาเน, กลโป จฺววิยตฺติยํ.

๕๐.

กลโว ทิ ภเย โหติ, กลโก กุจฺฉเน สิยา;

กลิทิ โรทเน กลฺโล, อสทฺทสทฺทกูชเน.

๕๑.

กโว ถุติยํ กโส ตุ, วิเลขสทฺทหึสน-;

คตีสุ วิปุพฺโพ ผุลฺเล, กสิ วิทฺธํสยายเน.

๕๒.

กสี คติสุสฺสเนสุ, กสฺโส กฑฺฒฺยํ กโฬ มท-;

เสกกกฺกสฺเส กา สทฺเท, กาโถ จุ หึสเน สิยา.

๕๓.

กาโล จุ กาลสงฺขฺยาเน, มนฺตเน จาลเนปิ จ;

กาโส กุสทฺทปกาส-, สชฺชเน ภู ชุเต ทิภู.

๕๔.

กาสุ ทิตฺติโสภเนสุ, กิ ภู ญาณุนฺนตีสุ สฺวา;

วเธ กิจิ มทฺทเน จุ, กิโฏ ภาเย ภเย คเต.

๕๕.

กิโต โรคาปนยน-, ญาณิจฺฉาวาสสํสเย;

กิตฺตธาตุ จุ สํสทฺเท, กิโป จุ ทพฺพเล สิยา.

๕๖.

กิโร วิกฺเขปวิกิเร-, เนกตฺโถพฺยยปุพฺพโก;

กิโล ภู สุกฺกกีฬาสุ, นุเท จุราทิโก ภเว.

๕๗.

กิลมุ เขเท กิลิโท, ทฺยทฺเท กิลิทิ โรทเน;

กิลิโส ทิ อุปตาป-, มลิเน ภูกิ พาธเน.

๕๘.

กิโลโต อทฺเท กิวิ สฺวา-, วเธ กิโส ทิ ขียเน;

กี ทพฺพวินิมเย กี, กีโฏ จุ พนฺธรญฺชเน.

๕๙.

กีโล พนฺเธ กีโฬ กีเฬ, กุ สทฺทจฺฉาทปูรณ-;

หึสาฏฺฏสฺสรคนฺเธ ภู, กุจฺฉายํ ภู คหาทิโก.

๖๐.

กุโก อาทาเน กุโจ ตุ, อุจฺจสทฺทปฏิกฺกม-;

โกฏิลฺลโรธสํโยค-, เลขเนสุ ปวตฺตติ.

๖๑.

กุญฺโจ โกฏิลฺลปฺปคตฺย-, นาทเร กุจฺโฉ จุ นินฺทเน;

กุชิ สทฺเท กุชุ เถยฺเย, กุชฺโช อโธมุขีกาเร.

๖๒.

กุโฏ ภู เฉทปฺปวตฺต-, วกฺเก จุ ทาหาปฺปสาทเน;

กุฏิ เวกลฺเล กุฏฺโฏ จุ, เฉทกุจฺฉาปตาปเน.

๖๓.

กุฐิ เวกลฺลาลสิย-, โสเกสุ กุฑ ภกฺขณ-;

กีเฬ กุฑิ ภู เวกลฺล-, ทาเห จุ รกฺขเวธเน.

๖๔.

กุโณ ตภู สทฺเท ภู ตุ, โปสเน จุ ตุ มนฺตเน;

กุโถ ปูติสํกิเลเส, กุถิ หึสากิลิสฺสเน.

๖๕.

กุนฺโถ กี ทุกฺขาลิงฺคเน, กุโท ตุ กีฬเน กุทิ;

มิจฺฉาวากฺเย จุ กุทฺโท ตุ, กีเฬ กุโธ ทิ โกปเน.

๖๖.

กุโป ทิ โกเป จุ ชุติ-, ทุพฺพลฺเลฺย กุปิ วา กุพิ;

ภูจุ อจฺฉาเท กุมาโร, กุมาโลปิ จุ เกฬิยํ.

๖๗.

กุโร สทฺทอกฺโกเสสุ, กุโล สนฺตานสํวร-;

สงฺขฺยานพนฺธสงฺฆาต-, พนฺธูสุ จาติ เกจน.?

๖๘.

กุโส ภู โรทนาวฺหาน-, เฉทภูทานสญฺจย-;

ปูรณาจฺฉาทากฺโกเสสุ, ทฺยาลิงฺเค กี ปกาสเน.

๖๙.

กุสิ ภูจุ ชุตฺยํ กุสุ, ทิ ทิตฺติหรเณ กุโห;

วิมฺหาปเน จุ กุโฬ ตุ, ภกฺเข กู ภูกิ สทฺทเน.

๗๐.

กูโช หิกฺกเน กูโฏ จุ, ทาหปฺปสาทมนฺตน-;

อทานาปวาเท กูโฑ, ฆนีภาเว จ ภกฺขเณ.

๗๑.

กูโณ สงฺโกเจ จุ กูโป, ทุพฺพลตฺเต จุ กูล ตุ;

อาวเร เก สทฺเท เกโต, นิมนฺตเน จุราทิโก.

๗๒.

เกโป เกโล จ จลน-, คตฺยํ เกเล มมายเน;

เกโว เสวนเสเกสุ, โกฏฺโฏ ตุ ภูจุ เฉทเน.

 

อิติ ธาตฺวตฺถสงฺคเห กการาทิกธาตฺวตฺถกณฺโฑ ทุติโย.

ตึสสตาเนกตฺถ ธาตโว.