๔. จวคฺคฏวคฺคอฏฺฐกฺขราทิกธาตฺวตฺถกณฺฑ

 

๑๐๙.

จโก ติตฺติปติฆาต-, ปริวิตกฺกทิตฺติสุ;

จกาโส ทิตฺติยํเยว, จกิ จงฺโก จ จญฺจเล.

๑๑๐.

จกฺโก จุ พฺยธนนาส-, พฺยากุเล จกฺก ทสฺสน-;

วาจาสฺสาทวิภาเวสุ, จโฆ สฺวา ฆาตเน สิยา.

๑๑๑.

จจฺโจ ภูจุ คตฺยกฺโกส-, กถเน จญฺจุ ยายเน;

จโช จาเค จโฏ ภูจุ, เภทเน จุ วเธ สิยา.

๑๑๒.

จฑิ จณฺโฑ จุภู จณฺเฑ, จโณ ทานคติพฺพธ-;

สทฺเทสุ จโต จโท จ, ยาเจ จทิ หิลาทเน;

ทิตฺติอิจฺฉากนฺตีสุ จ, จโน ตุ สทฺทหึสเน.

๑๑๓.

จโป ภู ปิเห จุ กกฺเก, จปิ คตฺยํ จุ จพฺพ ภู;

คติยํ จุภู ภกฺขเณ, จมฺโพ จ คติภกฺขเณ.

๑๑๔.

จมุ ภูสฺวา ภกฺเข อา จุ, โธวนมฺหิ จโย คเต;

จโร คตฺยาจารภกฺเข, จุ ตฺวสํสยสํสเย.

๑๑๕.

จโล ภู กมฺปวิลาส-, คตีสุ จุ ตุ โปสเน;

จโส วธภิกฺเข จโห, สาฐฺเย-(ก. สาเธยฺเย) ภูจุโร สิยา.

๑๑๖.

จาโย ปูชานิสามเน, จิ จเย สฺวากีภูจุ อุ;

วฑฺฒเน อป ภินฺทเน, นฺโย เฉ สํอุ สมุจฺจเย.

๑๑๗.

จิกฺโก จุ ปีฬเน จิกฺโข, พฺยตฺตวาจาย จิงฺคุโล;

ปริพฺภเม จุ จิโฏ ภู, ภยกฺโกเส จุ เปสเน.

๑๑๘.

จิโต จุ โวหารุสฺสาเห, จิติ จินฺโต จ ชานเน;

จิตี จ ญาเณ จิตฺโต จุ, จิตฺตีกรณทสฺสเน;

เลขาพฺภุเต จ จิโน ตุ, มญฺญนายํ ปวตฺตติ.

๑๑๙.

จิรุ สฺวา หึสายํ จิโล, ปริธานมฺหิ จิลฺล ตุ;

เสถิลฺเล จ วิสาเส จ, จิหโน ลกฺขเณ จุโร.

๑๒๐.

จีโก จุภู อามสเน, จีโภ ถวมฺหิ จีย จ;

จีโว จ สํวราทาเน, ตตฺถ จีโว จุ ทิตฺติยํ.

๑๒๑.

จุ ภู คตฺยํ จุ สหน-, หาเส จุกฺโก จุ ปีฬเน;

จุโฏ ภู เฉทปฺปีภาเว, จุ ตุ เฉทนสํหเต.

๑๒๒.

จุฏิ ภู อปฺปีภาเว จุ, เฉเท จุฏฺโฏ จ อปฺปเก;

จุฑิ ภู โรสปฺปีภาเว, จุ ตุ โรเส จ เฉทเน.

๑๒๓.

จุฑฺโฑ กรณหาเวสุ, จุโณ เฉทมฺหิ จุณฺณ จ;

ปีสเน จุโต อาเสเก, จุโท จฺวาณตฺติโจทเน.

๑๒๔.

จุโป มนฺทคตฺยนว-, ฏฺฐาเน จุพิ จ จุมฺพ จ;

จุภู วทนสํโยเค, จุโร เถยฺเย จุภู สิยา.

๑๒๕.

จุโล จุ สมุจฺจยมฺหิ, จุลฺโล หาวมฺหิ จูณ จุ;

สงฺโกเจ จูโร ทิ ทาเห, จูโส ปาเน ปวตฺตติ.

๑๒๖.

เจโฏ อีหายํ เจโล จ, เจลฺโล จ คติจาลเน;

เจวิ เจตนาตุลฺเยสุ, อิติ จาที ทฺวิสตฺตริ.

๑๒๗.

ฉฏฺโฏ ฉฑฺโฑ ฉฏฺฏเน จุ, ฉโท ตุ ภูจุ สํวร-;

อุชเน ฉทิ ภูสฺสคฺเค, ภูจุ สํวรเณ สิยา.

๑๒๘.

ฉที จุ อิจฺฉายํ ฉทฺโท, จุ วเม ภูจุ ทีปเน;

ฉนฺโท จุ อิจฺฉายํ โหติ, ฉปิ ภูจุ คเต สิยา.

๑๒๙.

ฉปฺโป ยาจสทฺเท ภูจุ, ฉโม คติมฺหิ วตฺตติ;

ฉมุ ภกฺขณหิฬเน, ฉโร เฉเท, ฉโส วเธ.

๑๓๐.

ฉา ฉาทนสฺมึ ฉิทิ รุ, เทฺวธากเร ทิ ฉิชฺชเน;

ฉิทฺโท จุ รนฺธกเร ฉุ, เฉเท ฉุโฏ จุภู ตถา.

๑๓๑.

ฉุโฑ เฉเท ฉุโป ผสฺเส, ฉุโภ นิจฺฉุภเน ฉุโร;

เฉเท เฉ จ ทิ เฉโท จุ, ฉาทีเม จตุวีสติ.

๑๓๒.

ชกฺโข หาสภกฺเข ชคฺโค, โสธโปสนรกฺขเณ;

ชคฺโฆ หาเส ชจฺโจ ชจฺโฉ, ปริภสฺสนอุตฺติสุ.

๑๓๓.

ชโช ชชี จ ยุทฺธมฺหิ, ชชฺโช ชชฺโฌ จ ชจฺจิว;

ชโฏ สงฺฆาเต ชโน ภู, สทฺทมฺหิ ชนเน ทิภู.

๑๓๔.

ชนี ทิ ปาตุภาวมฺหิ, วิปุพฺโพ ตุ วิชา ยเน;

ชโป จินฺตนวาจาสุ, ชปฺโป ตุ ปตฺถโนตฺติสุ.

๑๓๕.

ชโภ เมถุนวิชมฺเภ, ชภิ เจตฺถ จุ นาสเน;

ชมุ ภกฺเข ชโร โรเค, วโยหานฺยํ จุกีทิภู.

๑๓๖.

ชโล ภู ทิตฺติจลน-ติกฺขธญฺเญจุ ฉาทเน;

ชโส จุ ตาฬนอนา-, ทเรสุ ภูจุ หึสเน.

๑๓๗.

ชสิ รกฺเข จุ ชสุ ทิ, มุญฺเจ ชสฺโสตฺติรกฺขณ-;

ภสฺเสสุ ชา ชรายํ กี, ชาคโร วิพุเธ ตภู.

๑๓๘.

ชิ ภูกี ชยปราเช, ชิมุ ภกฺเข ชิโร พฺรุเห;

ชิริ สฺวา หึสายํ ชิวิ, ปีณเน ชิสุ เสจเน.

๑๓๙.

ชีโว ปาณธารณมฺหิ, ชุ ชเว จ คเต ชุคิ;

จาเค ชุโฏ คติพนฺเธ, จุราทิโก ตุ เปรเณ.

๑๔๐.

ชุโต ทิตฺติยํ ภูจุโค, ชุโน คติมฺหิ ชุพฺพ ตุ;

วเธ ชุโล จุ ปีสเน, ชุโส ติตฺยุหเน จุภู.

๑๔๑.

ชุสี โมทเสเว ภูโค, ชุโฬ ปน ชุโฑ วิย;

ชูโร ทิ วธชานีสุ, ชูโส หึสาย เช ขเย;

เชโส คเต เชโหสฺสาเห, สตฺตตาลีส ชาทิเม.

๑๔๒.

ฌจฺโจ ฌจฺโฉฌชฺโช จ, ชจฺโจว ฌฏ สํหเต;

ฌโป ทาเห สิยา ภูจุ, ฌมุ ทาเห จ ภกฺขเณ.

๑๔๓.

ฌโส คหณปิธาน-, วเธ ฌา ทิ วิจินฺตเน;

เฌ ตุ อุชฺฌานทหน-, ญาณจินฺตนทิตฺติสุ.

อิติ ฌาทิธาตโว นว.

 

๑๔๔.

ฌโป จุ โตสนิสาน-, ถุตฺยาโลจนมารเณ;

ปปุพฺโพ นิกฺขิปเนปิ, ญโม ตุ ภกฺขเณ สิยา.

๑๔๕.

ญา ภู มารณนิสาน-, ตุฏฺฐีสุ จุ ตุ เปรณ-;

ถุตฺยาโลจเนสุ ภูกี, พุชฺฌเน ญาทโย ตโย.

๑๔๖.

ฏกิ ฏงฺโก จุ วิทาร-, พนฺเธ ฏโล วิยากุเล;

ฏิโป โนเท จุ ฏิโก จ, ฏีโก เฏโก จ ยายเน.

๑๔๗.

ฐา ภูทิ คตินิวตฺยํ, ฐิวุ จาเค ฐุโภ ฐุเภ;

เฐ สทฺเทเวฐสงฺฆาเต, ฑโป ตุ ภูจุ สํหเต.

๑๔๘.

ฑปิ สํเฆ ฑพิ โนท-, สํหเต ฑภิ สํหเต;

ฑิโป โนทสํเฆ ฑิปิ, สํหเต ฑิพิ โนทเน.

๑๔๙.

ฑิภิ สํเฆ จุภู สพฺโพ, ฑิโม หึสาย ฑี ทิภู;

คตฺยํ นภุคฺคตฺยุฑฺฑน-, เขเป ภู ฑูส ฑํสเน;

อิเม ฏฐฑการาทิ-, ธาตโว ทฺวยวีสติ.

 

อิติ ธาตฺวตฺถสงฺคเห

จวคฺคฏวคฺคอฏฺฐกฺขราทิกธาตฺวตฺถกณฺโฑ จตุตฺโถ.

สตฺตสตฺตติสตาเนตฺถ ธาตโว.