๓. ขาทิตฺยกฺขราทิกธาตฺวตฺถกณฺฑ

๗๓.

ขกฺโข หสเน ขโจ กี, ภูติสุทฺเธ จุ พนฺธเน;

ขโช มถหึสเนสุ, โหตีติ ปริทีปิโต.

๗๔.

ขชิ ภู ปงฺคุลทาน-, คเต จุ กิจฺฉชีวน-;

รกฺเข ขชฺโช ภกฺขพฺยถ-, มชฺชเน ขฏ กงฺขเน.

๗๕.

ขฏฺโฏ สํวเร จุ ขโฑ, เภเท ขฑิ จุ เฉทเน;

ภู มเถ ขโณ โต วเธ, ภูวาทิ ตุ วิทารเณ.

๗๖.

ขโท เถริยหึสาสุ, ขทิ ปกฺขนฺทนุทฺธเร;

ขทฺโท หํสเน ขนฺโท ตุ, คติยํ โสสเนปิ จ.

๗๗.

ขนฺโธ จุ ราสิกรเณ, ขนุ วิทารเณ ขโป;

เขเป จุ ขปิ สหเน, ขพฺโพ ทพฺเพ คเตปิ จ.

๗๘.

ขมฺโพ คตฺยํ ขภิ ขมฺโภ, ปริพนฺธูปถมฺภเน;

ขมาโย ธุเต ขมีโล, นิเสเธ ขมุ ขนฺติยํ.

๗๙.

ขโร ขยเสกนาส-, ผารุสฺสกมฺปเน ขโล;

ภู สญฺจยจลเน จุ, โสธนมฺหิ ขโส วเธ.

๘๐.

ขโฬ จุ เภเท ขา ขฺยา จ, กถเน ปากเฏปิ จ;

ขาโท ภกฺขเณ ขาทิ ตุ, ปริฆาเต ปวตฺตติ.

๘๑.

ขิ ภู อิสฺสเร ทิ โกเธ, ภูกี คเต ทิภู ปน;

นิวาเส ภูทิสฺวา ขเย, ทิสฺวากี หึสเน สิยา.

๘๒.

ขิโฏ ขิโฑ ภยภาเย, ขิโณ โต วธิ ภู ขเย;

ขิโท ภู ฆาตเน ตุ ทิ, ตเส ทิรุ ตุ ทีนิเย.

๘๓.

ขิโป ภู อพฺยตฺตสาเท, ภูทิสฺวา โนทเน ขิปิ;

คตฺยํ ขิโล กฐินตฺเต, ขิวุ ภูทิ นิรสฺสเน.

๘๔.

ขี วเธ ภูทิสฺวา ขเย, ขีโช หิกฺกมฺหิ ขีว ตุ;

ทปฺเป ขุ ภู สทฺเท กีสฺวา, อุทฺธาเร ฉาทเนปิ วา.

๘๕.

ขุชุ เถยฺเย ขุโฑ ขุฑิ, จุ เภเท ขุฑิ ขญฺชเน;

ขุโณ โต หึสเน ขุโท, ปิปาสาสหกีฬเน.

๘๖.

ขุทิ นฺหานุทฺธรุปฺลุเต, ขุทฺโท กีเฬ ขุโภ ทิภู;

กี สญฺจเล ภู สงฺโกเจ, ขุมฺโภ ตุ สฺวากิ โรธเน.

๘๗.

ขุโร เฉทวิเลเขสุ, ขุสิ ขุํโส จุ ขุํสเน;

ขุโฬ พาลตฺตภกฺเข เข, สตฺตาขาทนหึสเน;

ขยเถริยขนเน, เขโฏ เขโฑ จุ ภกฺขเน.

๘๘.

เขโป จุ เปรเณ เขโล, คติจาเลสุ เขวุ ตุ;

เสวเน เขโฬ จุ ภกฺเข, โขโฏ โขโฑ จุ เขปเน;

ภู ตุ คตฺยาฆาเต โขโร, โขโล จ ขญฺชเน สิยา.

อิติ ขาทิธาตโว สตฺตติ.

 

๘๙.

คคฺโฆ หาเส คโช ภูจุ, สทฺเทปิ จ มเท คชิ;

รเว คชฺโช ภูจุ คชฺเช, สทฺเท จ คฑ เสจเน.

๙๐.

คฑิ คณฺฑสนฺนิจเย, คโณ สงฺขยานเน จุโร;

คตฺโต จุ เสถิลฺเย คถิ, ชิมฺเห คนฺโถ กีจุ ทพฺภเน.

๙๑.

คโท ภู ภาเส จุ เมฆ-, สทฺเท คทฺโท จุภู รเว;

คทฺโธ จุ อิจฺฉายํ คนฺโธ, จุ สูจเฉทหึสเน.

๙๒.

คพฺโพ คตฺยํ จุภู ทปฺเป, คมฺโพ คติมฺหิ คพฺภ ตุ;

กฺรูรธาเร คมุ คตฺยํ, อาปุพฺโพ จฺวธิวาสเน.

๙๓.

คโร ภู เสกุคฺคเมสุ, จุ ญาณญาปนุคฺคเม;

ครโห นินฺทเน ภูจุ, คโล ภฺวสฺเน จุภู สเว.

๙๔.

คเวโส มคฺคเน ภูจุ, คโส ตุ ภูจุ ภกฺขเน;

คโห อาทาเน คภูจุ, ทุพฺโพเธ ตุ จุราทิโก.

๙๕.

คโฬ ปคฺฆเร คา สทฺท-, คติโถมนชาติสุ;

คาโธ ปติฏฺฐิจฺฉาคนฺเถ, คาหู วิโลฬเน สิยา.

๙๖.

คิธุ ทฺยภิกาเม คิโร, คิโล จ นิคิเร คิเล;

กิลเม คิเลโว เสเว, คิเลโส อนุเอสเน.

๙๗.

คุ สทฺทกรีสุสฺสคฺค -, อคฺคเม คุ จุ โจริเย;

คุโช คุชิ จ อพฺยตฺต-, สทฺเท คุฐิ จุ เวฐเน.

๙๘.

คิฑิ จุ รกฺขาเวฐน-, จุณฺเณ คุโณ จุ มนฺตเน;

คุโท กีฬายํ คุทฺโท ตุ, ภูจุ กีฬานิเกตเน.

๙๙.

คุโธ ภู กีฬเน ภูทิ, เวฐเน กี ตุ โสจเน;

คุโป ภู โคปนินฺทาสุ, ทิ พฺยากุเล จุ ทิตฺติยํ.

๑๐๐.

คุผิ คุปฺโผ จ คนฺถเน, คุพฺโพ ตุ อุยฺยเม สิยา;

คุมฺโพ ปิณฺฑีกเร คุโร, หึสาคตฺยํ ทิภูยฺยเม.

๑๐๑.

คุหู สํวรเณ คุโฬ, รกฺขาพฺยาฆาตโมกฺขน-;

ปริวตฺเตสุ คู วจฺจ-, จาเค คูโร คุรตฺถโก.

๑๐๒.

เค สทฺเท ภูสฺวา เคทุ จ, เคโป จ คติจาลเน;

เคโว เสวเน เคโส ตุ, อนฺเวเส โคฐ สํหเต;

โคตฺโต โคตฺโถ จ วํสมฺหิ, โคโม จุ เลปเน สิยา.

อิติ คาทิธาตโว เตสฏฺฐิ.

 

๑๐๓.

ฆคฺโฆ หาเส ฆโฏ ภูจุ, เจตายํ จุ ตุ หึสน-;

ทิตฺตีสุ ภูจุ สงฺฆาเต, ฆฏิ รเว จุภู ชุเต.

๑๐๔.

ฆฏฺโฏ จุ ตาฬนีหาสุ, จุภุ ตุ จลเน ฆฑิ;

ฆฏฺฏเน ฆณุ โต ชุตฺยํ, ฆพฺโพ ฆมฺโพ จ ยายเน.

๑๐๕.

ฆโร จุ ฉาทเน ภูจุ, เสเก ฆโส ตุ ภกฺขเณ;

ฆสิ ฆํเส ฆสฺสุ จุณฺเณ, ฆา คนฺธคฺคหเณ ทิภู.

๑๐๖.

ฆิณิ อาทาเน ฆิณุ โต, ทิตฺติยํ ฆุ รเว ฆุโฏ;

ปริวตฺตนพฺยาฆาเต, ฆุโณ ภเม คเตปิ จ.

๑๐๗.

ฆุณิ คาเห ฆุณฺโณ ภม-, คตีสุ ฆุร เภรว-;

สทฺเท ฆุโส จุภู สทฺท-, ถุตีสุ ภู ตุ หึสเน.

๑๐๘.

ฆุสิ กนฺติกเร ฆุโฬ, พฺยาฆเต ฆูร ชีรเณ-;

หึเส ทิ ฆํโส ฆํสเน, ภูจุโร ภู ตุ รกฺขเณ.

 

อิติ ธาตฺวตฺถสงฺคเห ขาทิตฺยกฺขราทิกธาตฺวตฺถกณฺโฑ ตติโย.

เอกูนสฏฺฐิสตาเนกตฺถ ธาตฺโว.