๕. ตวคฺคาทิกธาตฺวตฺถกณฺฑ

 

๑๕๐.

ตโก สหนหาเสสุ, ตกิ ภู กิจฺฉชีวเน;

จุ พนฺเธ ตกฺโก จุ รุกฺข-, สิเลสตกฺกทิตฺติสุ.

๑๕๑.

ตกฺโข ตจคฺคาเห ตคิ, คตฺยํ ปตนกมฺปเน;

ตคฺโฆ ตโจ ปาเล ตจฺโจ, หึสายํ ตญฺจุ ยายเน.

๑๕๒.

ตจฺโฉ ตนุกเร ตชฺโช, ภสฺสเน ภูจุ ตญฺชุ จ;

สงฺโกเจ ตโฏ อุสฺสเย, อาฆาเต ตุ จุราทิโก.

๑๕๓.

ตฑิ ตาฬนจาเลสุ, ตติ จุ ธารเณ ตโถ;

ตจฺเฉ ตทิ เจตาลสฺย-, โมหานาทรหึสเน.

๑๕๔.

ตทฺโท หึสายํ ตนุ โต, วิตฺถาเร ภูจุราทิ ตุ;

อุปกาเร สทฺธาฆาเต, อุปตาปรเวสุ จ.

๑๕๕.

ตโป ภู ทิตฺตลชฺชาสุ, อุพฺเพคิสฺสริเย ทิภู;

จุ ขเย ภูจุทิ ทาห-, ปิณเนสึ ปวตฺตติ.

๑๕๖.

ตปฺโป ภูจุ สญฺญิจฺฉายํ, สนฺทีปเน จุ ปีณเน;

ภู อจฺเฉทสนฺตหึสา-, ตกฺเก ตโผ ตุ ติตฺติยํ.

๑๕๗.

ตพฺโพ ตมฺโพ จ คติยํ, ตโม เขเท ทิภู ทิ ตุ;

อิจฺฉายํ จุภู ภูสเน, ภู ตุ สงฺกาปิยงฺกเร.

๑๕๘.

ตโย รกฺขาคตฺยํ ตโร, ตรณปฺลวสมฺภม-;

อภิภเว ตโล ภูจุ, ปติฏฺฐายํ คเต ตุ ภู.

๑๕๙.

ตโส ปิปาเส ภูทิโค, ทิ ภเย จุ นิเสธน-;

คาหธาเร ตสิ ภูจุ, ภูสาชุเต ตสี ภเย.

๑๖๐.

ตสุ ทฺยุกฺเขเป ตโฬ จุ, ทิตฺยาหเตสุ ตา ปน;

ปาเล ทิ ตาโย สนฺตาน-, ปาเล ตาโส จุ วารเณ.

๑๖๑.

ติโก ภู คตฺยํ สฺวา วธา-, ขนฺธเนสุ ติโค จิห;

ติโฆ ฆาเต สฺวา ติโช ภู, ขมาพนฺเธ จุภู สิเต.

๑๖๒.

ติณุ ภกฺเข โต ติโป ภู, รกฺขาเสเก ทิ ปีณเน;

ติโม กิเลเท ภูจุทิ, ติโร อโธคเต สิยา.

๑๖๓.

ติโล ภูจุ สิเนเห ภู, คตฺยา ติลฺโล คเต ติโส;

ติตฺยํ ตีโก ยาเจ ตีโร, กมฺมนิฏฺฐาปเน จุโร.

๑๖๔.

ตีโว ถูลิเย ตุ หึสา-, ปูรเณสุ จ วุตฺติยํ;

ตุโช หึสายํ ตุชิ ภู, พลปาณนหึสเน.

[จุ ตุ หึสาพเล เจว, ทิตฺติทานนิเกตเน]

๑๖๕.

ตุชฺโช พลปาเณ จุ, ตุโฏ กลหกมฺมนิ;

ตุโฑ เภเท ตุฑิ ปีเฬ, ตุฑฺโฑ อนาทเร สิยา.

๑๖๖.

ตุโณ โกฏิลฺเล ตุตฺโถ จุ, วิตฺถารจฺฉาทเน ตุโท;

ปีฬเน ตุโป วธเน, ตุปิ ปีฬาวเธ จุโร.

๑๖๗.

ตุมฺโป ตุโผ ตุปฺโผ เจตฺถ, ตุพิ ธาตฺวทฺทเน;

ตุพฺพี หึสายํ ตุโภปิ, ภูทิกี ตุร เวคเช.

๑๖๘.

ตุโล อุมฺมาเน ภูจุโร, ตุวฏฺโฏ จุ นิปชฺชเน;

ตุโส ทิ ตุฏฺฐิยํ ภู สทฺเท, ตุโห ตุโฬ จ หึสเน.

๑๖๙.

ตูโณ จุ ปูรสงฺโกเจ, ตูโร ทิ เวคหึสเน;

ตูโล ภูจุ นิกฺกสฺเส จุ, ปูรเณ ตูส ตุฏฺฐิยํ.

๑๗๐.

เต ปาลเน เตโช รกฺขา-, นิสาเน เตป กมฺปน-;

ทิตฺติเสเก เตโว กีเฬ, โตโฬ ภูจุ อนาทเร.

๑๗๑.

ตฺรโส ทิภู ภเย จุ ตุ, ทิตฺติพฺยาฆาตสีฆเต;

วากฺยคฺคาหากฺกมภาเย, นิเสธธารเณสุ จ.

อิติ ตาทิธาตโว ปญฺจาสีติ.

 

๑๗๒.

ถโก จุภู ปติฆาเต, ถโค สํวรเณ ถโน;

เมฆสทฺเท จุ สทฺเท ภู, ถโป จุ ถปเน สิยา.

๑๗๓.

ถภิ ถมฺภชฬตฺเตสุ, รุทฺเธ จ โทสวุทฺธิยํ;

ถมฺโภ กีสฺวา อาวรเณ, ถโม ตุ วิกเล จุภู.

๑๗๔.

ถโร อจฺฉาทเน ภูกี, วิปุพฺโพ วิตฺถาเร จุโร;

ถโล ฐาเน ถโห หึเส, ถา ฐาเน ถิฆ สฺวากฺกเม.

๑๗๕.

ถิโป เสเก ถิโม ทฺยทฺเท, ถิโร ทฬฺหตฺตเน ถิวุ;

ทิตฺติยํ ถีโน ถีโม ภู, สงฺฆาเต ทิ ปโรทฺทเน.

๑๗๖.

ถุ กี นิตฺถุนเน ภูกี, ถุตฺยํ ถุโจ อนุคฺคเห;

ถุโธ ทิ นิมฺมเล ถุพฺพี, หึสายํ ถุภุ ถมฺภเน.

๑๗๗.

ถุโสปฺปเก ถุโฬจฺฉาเท, ถูโป ตุ อุสฺสเย จุทิ;

ถูโล จุภู พฺรูเห ภู ตุ, จเย เถ สทฺทสํหเต.

เถโน โจเร เถโป เขเป, โถโม ถเว ตโย จุรา.

อิติ ถาทิธาตโว เอกตฺตึสติ.

 

๑๗๘.

ทโก จุ อสฺสาเท ทกฺโข, วุฑฺฒิสีฆวเธ คเต;

ทขิ อิจฺฉาโฆรรุเต, ทโฆ สฺวา ฆาตเน สิยา.

๑๗๙.

ทฆิ จาครกฺขเณสุ, ทฑิ อาณาย ภูจุโร;

ทณฺโฑ จุ ทณฺฑนิปาเต, ทโท ทาเน จ ธารเณ.

๑๘๐.

ทโธ ตถา ทธฺยสีเฆ, ทปู ทิ หาสคพฺพเน;

ทปฺโป คพฺเพ จุภู สนฺที-, ปเน ทพิ คเต สิยา.

๑๘๑.

ทโภ ทภิ จ โนเท จุ, ทพฺภี คนฺถภเย จุภู;

ทมฺโภ สงฺฆาเต จุราทิ, ทมฺภุ สฺวา ปรวญฺจเน.

๑๘๒.

ทโม คเต ทมุ ภูทิจุ, ทมเน ทย รกฺขเณ;

ทานคฺคหณวเธสุ, คติยญฺจ ปวตฺตติ.

๑๘๓.

ทโร ภู ภยทาเห อา, อาทเร ภูจุ เภทเน;

ทโล วิทารเณ ภูจุ, ภู ตุ ทุคฺคติทิตฺติสุ.

๑๘๔.

ทลิทฺโท ทุคฺคเต ทโว, กีฬาตาเป ทโส’กฺขิเป;

ทิโว ทสิ ทํโส ภูจุ, ทิตฺติทสฺสนทํสเน.

๑๘๕.

ทโห ทาหธารเณสุ, ทหิ ภู วุทฺธิยํ จุ ตุ;

ทิตฺติยํ ทหเน ทโฬ, ทิตฺติยํว ปวตฺตติ.

๑๘๖.

ทา ทานโสธนสุทฺธ-, เฉทรกฺขปลายเน;

อุปตาเป จ อาปุพฺโพ, อาทาเน นิ ตุ โสปฺปเน.

๑๘๗.

ทาโข โสสนาลมตฺเถ, ทาโฆ อายาสสตฺติสุ;

ภมายาเมสุ จ ทาโน, อวขณฺฑนอชฺชเว.

๑๘๘.

ทาโย ทาเน ทาโส ภูจุ, ทาเน สฺวา หึสเน สิยา;

ทาโห ชาครนิกฺเขเป, ทาโฬ ปน วิเภทเน.

๑๘๙.

ทิกฺโข ภู มุณฺฑิยิชฺชน-, นิยโมปนเยสุ จ;

วตาเทเส จ สฺวา วเธ, ทิมฺโป จุ สํหเต สิยา.

๑๙๐.

ทิโผ ทิมฺโผ จ ปีฬายํ, ทิพิ ปีตกเร ทิภิ;

โนเท จุ ทิมฺโภ สงฺฆาเต, ทิโว จุ กูชปีฬเน.

๑๙๑.

ทิวุ กีฬาวิชิคิสา-, พฺยวหารชุติตฺถุติ-;

คติกนฺติสตฺตีสุ ทิ, จุ ปีฬาปริกูชเน.

๑๙๒.

ทิโส ภู เปกฺขณหึสา-, อปฺปีติทานโพธเน;

จุ ตุ อุจฺจารเณ ทิโห, วุทฺธิตกฺกรเลปเน.

๑๙๓.

ที ขเย ทิโว ทีธิ ทิ, ทิตฺติกีฬาสุ วตฺตติ;

ทีโป ทิ ทิตฺติยํ โหติ, จุราทิ ตุ ปกาสเน.

๑๙๔.

ทุ ภู คติปริตาป-, วุทฺธีสุ สฺวากิ หึสเน;

ทฺรุ ตุ ปคฺฆรเณ โหติ, ทุกฺโข ตุ ทุกฺขเน สิยา.

๑๙๕.

ทุโณ ชิมฺหคติวเธ, ทุพฺพี วเธ ทุโล ตุ จ;

อุกฺเขเป ทุโส ทฺย’ปฺปีติ-, วิกเต ภู ตุ เปกฺขเณ.

๑๙๖.

ทุโห โทหนปูรณ-, วธนาเส ทุหู ตุ ทิ;

นิฏฺฐจาเร ทู ทิ เขเท, สฺวากี วเธ คเตปิ จ.

๑๙๗.

ทูโส นาเส จุ เท ปาล-, โสปฺปโสธาวมญฺญเน;

เทโก สทฺทุสฺสาเห เทโว, เทวเน ทฺวร สํวเร.

๑๙๘.

ธกฺโก จุ นาสเน ธขิ, ทขิตฺเต ธช ยายเน;

ธชิ คตฺยํ ธโน สทฺท-, ธญฺเญสุ ทิ ตุ ยาจเน.

๑๙๙.

ธโม สทฺทคฺคิสํโยเค, ธโร ฐิตฺยวธํสเน;

ธารเณ ภูจุ ธสฺโส จ, โกเธ จุ สตฺติพนฺธเน.

๒๐๐.

ธสฺสุ หึสาสํฆาเตสุ, ธา ธารทานโปสเน;

นิ ตุ สฺยาเส วิ กรเณ, อา อาโรเป’ภิ ภาสเน.

๒๐๑.

สํ สทฺทหนสนฺธีสุ, อปิ อจฺฉาทเน ปริ;

นิวาเส อว สวเน, อนฺตโร จุ อทสฺสเน.

๒๐๒.

ธาโข ทาขตฺเถ ธาโฆ ตุ, สตฺติยํ ธาวุ มชฺชน-;

ชเวสุ ธาโฬ วิเภเท, ธิธาตุ ธารเน สิยา.

๒๐๓.

ธิกฺโช ทิตฺติกฺเลสชีเว, ธิโช คติมฺหิ ธิมฺห ตุ;

นิฏฺฐุภมฺหิ ธิวิ ปีติ-, คตีสุ สฺวา ธิโส รเว.

๒๐๔.

ธี อาราธานาทเร ทิ, ธุ ภู คติถิเร สิยา;

สฺวา จาเล ธุกฺโข ธิกฺขตฺเถ, ธุพฺพี หึสาย วตฺตติ.

๒๐๕.

ธุโว คมนถิเรสุ, ธู ภูสฺวากีจุ กมฺปเน;

ธูโป ภู ตาเป จุ ทิตฺยํ, ธูรี วธคตีสุ ทิ.

๒๐๖.

ธูโส จุ โสภากรเณ, เธ ปานโตสเน สิยา;

เธโก สทฺทอุสฺสาเหสุ, โธโร ตุ คติจาตุเร.

๒๐๗.

โธวุ โธวเน ธํโส จุ, วิทฺธํเส ธํส ยายเน;

อโธปตเน จาปีติ, ปญฺจตีสติ ธาทิกา.

๒๐๘.

นกฺโก จุ นาสเน นกฺโข, นโข จ คติยํ นจฺโจ;

นจฺจเน นช ลชฺชายํ, นโฏ ภู นจฺจหึสาสุ;

จุ ทิตฺติภฏฺฐนจฺเจสุ, นโต ทิ คตฺตวิกฺเขเป.

๒๐๙.

นโท ภูจฺว’พฺยตฺตสทฺเท, นทฺโท สทฺทมฺหิ นนฺท ตุ;

ตุฏฺฐินนฺเท นนฺโธ พนฺเธ, นพฺโพ นมฺโพ จ ยายเน.

๒๑๐.

นโภ ภูกีทิ หึสายํ, นโม สิยา นเต รเว;

นมสฺโส วนฺทนานตฺยํ, นโย ตุ คติรกฺขเณ.

๒๑๑.

นโร นยปาปุเณสุ, นโล พนฺเธ นโส ทิโว;

นาเส ภู วงฺเก นโห ทิ, พนฺธโสเจยฺยสชฺชเน.

๒๑๒.

นโฬ จุ ภสฺสเน นาโถ, นาโธ จ ยาจนาสิส-;

อุปตาปิสฺสเร นาโส, ธนิมฺหิ นฺหา ทิ โสธเน.

๒๑๓.

นิกฺโก จุ ปมาเณ นิกฺโข, จุมฺพเน นิช โสธน-;

โปเสสุ นิชิ โสธมฺหิ, นิโต นิจฺเจ ปวตฺตติ.

๒๑๔.

นิโท สนฺนิธิกุจฺฉาสุ, นิทมฺโป ตุ นิทมฺปเน;

นิทิ กุจฺฉายํ นิพิ ตุ, เสเก นิโล ตุ ทุคฺคเม.

๒๑๕.

นิโส สมาธิมฺหิ นิสิ, จุมฺพเน นิสุ เสจเน;

นี นเย ปาปุเณ พฺยาทิ, ทมาโท นีล วณฺณเก.

๒๑๖.

นีโว ถูเล นุ ถุติยํ, นุโท เขเป นุโฬ วเธ;

เนโท นิทตฺเถ เนโส คตฺยํ, สตฺตตาฬีส นาทิกา.

 

อิติ ธาตฺวตฺถสงฺคเห ตวคฺคาทิกธาตฺวตฺถกณฺโฑ ปญฺจโม.

ฉสฏฺฐฺยาธิกทฺวิสตาเนตฺถ ธาตโว.