นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

 

วุตฺโตทยํ

 

 

. สญฺญาปริภาสานิทฺเทส-ปฐมปริจฺเฉท

 

รตนตฺตยปฺปณาม

.

นมตฺถุ ชนสนฺตาน, ตมสนฺตานเภทิโน;

ธมฺมุชฺชลนฺตรุจิโน, มุนินฺโททาตโรจิโนฯ

นิมิตฺต

.

ปิงฺคลาจริยาทีหิ, ฉนฺทํ ย มุทิตํ ปุรา;

สุทฺธมาคธิกานํ ตํ, น สาเธติ ยถิจฺฉิตํ [ทิจฺฉิตํ ยติจฺฉิตํ (กฯ)]

คนฺถปริมาณ

.

ตโต มาคธภาสาย, มตฺตา,วณฺณ,วิเภทนํ;

ลกฺขฺย ลกฺขณ สํยุตฺตํ, ปสนฺนตฺถ,ปท,กฺกมํฯ

อภิธานาทิ

.

อิทํ วุตฺโตทยํ นาม, โลกิยจฺฉนฺทนิสฺสิตํ;

อารภิสฺสมหํ ทานิ, เตสํ สุขวิพุทฺธิยาฯ

คณสงฺเกตสญฺญา

.

สพฺพคฺลา มฺนา,’ทิคลหู, ภฺยา’,มชฺฌนฺต ครู ชสา;

มชฺฌนฺตลา ร,เตเตฎฺฐ, คณา โค ครุ,โล ลหุฯ

คณนิยาม

.

,,สา สพฺพค,ลหู, ปญฺจิเม สณฺฐิตา คณา;

อริยาทิมฺหิ วิญฺเญยฺยา, คโณ อิธ จตุกฺกโลฯ

ครุ,ลหุสรูป

.

สํโยคาทิ จ, ทีโฆ จ, นิคฺคหีตปโร จ, โย;

ครุ, วงฺโก, ปาทนฺโต,วา, รสฺโสญฺโญ มตฺติโก ลุชุฯ

.

ปเร ปาทาทิสํโยเค, โย ปุพฺโพ ครุกกฺขโร;

ลหุ ส กฺวจิ วิญฺเญยฺโย, ตทุทาหรณํ ยถาฯ

.

ทสฺสนรสานุภาวเน, นิพทฺธเคธา ชินสฺสยํ ชนตา;

วิมฺหยชนนี สญฺญต, กฺริยา นุ กํ นานุรญฺชยติฯ

๑๐.

วิญฺเญยฺยา โลกโต สญฺญา, สมุทฺโท,สุ,รสาทินํฯ

ปาโท เญยฺโย จตุตฺถํโส, ปทจฺเฉโท ยตี ภเวฯ

๑๑.

สม,มฑฺฒสมํ วุตฺตํ, วิสมํ จาปรํ ติธา;

สมา ลกฺขณโต ปาทา, จตฺตาโร ยสฺส ตํ สมํฯ

๑๒.

ยสฺสนฺติเมน ทุติโย, ตติเยนาทิโม สโม;

ทฑฺฒสม,มญฺญํ ตุ, ภินฺนลกฺขณปาทิกํฯ

๑๓.

ปาทเมกกฺขรารพฺภ, ยาว ฉพฺพีสตกฺขรา;

ภเว ปาเทหิ ตํ ฉนฺทํ, นานานาโมทิตํ ตโตฯ

๑๔.

ทณฺฑกา จณฺฑวุฏฺฐยาทิ, ปาเทหิ ฉหิ, ตีหิ ตุ;

คาถาติ จ ปรตฺเถวํ, ฉนฺโท สญฺญา ปกาสิตาฯ

๑๕.

อนนฺตโรทิตํ จญฺญ-, เมตํ สามญฺญนามโต;

คาถาอิจฺเจว นิทฺทิฏฺฐํ, มุนินฺทวจเน ปนฯ

๑๖.

วิเสสนามโต กิญฺจิ, คเหตฺวา สพฺพโถจิตํ;

ทสฺสยิสฺสามหํ เตตฺถ, นามานาวิ ภวิสฺสเรฯ

 

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ สญฺญาปริภาสา นิทฺเทโส นาม

 

ปฐโม ปริจฺเฉโทฯ