. อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทส-จตุตฺถปริจฺเฉท

 

๑๐๗.

วิสเม ยทิ สา ส,,คา สเม,

,ตฺตยโต ครุกา วุปจิตฺตํ

๑๐๘.

,ตฺตยโต ยทิ คา ทุตมชฺฌา

ยทิ ปุนเรว ภวนฺติ น, ชา ชฺยาฯ

๑๐๙.

ยทิ ส,ตฺติตยํ ครุยุตฺตํ,

เวควตี ยทิ ภ,ตฺติตยา คาฯ

๑๑๐.

โต โช วิสเม รโต ครู เจ;

สฺมา ชฺคา ภทฺทวิราช เมตฺถ โค เจฯ

๑๑๑.

วิสเม ส, ชา ส,ครุ,ยุตฺตา;

เกตุมตี สเม ภ,,,คา โคฯ

๑๑๒.

อาขฺยานกี ตา วิสเม ช, คา โคฯ (อินฺทวชิร)

,ตา ช,คา โค ตุ สเมถ ปาเทฯ (อุเปนฺทวชิร)

๑๑๓.

,ตา ช,คา โค วิสเม สเม ตุ; (อุเปนฺทวชิร)

ตา โช ค,คา เจ วิปรีตปุพฺพา (อินฺทวชิร)

๑๑๔.

,,โต ส,,คา วิสเม สเม;

,,,รา ภวเต หริณปฺลุตา

๑๑๕.

ยทิ น,,,,คา น,ชา ช,รา,

ยทิ จ ตทาปรวตฺต มิจฺฉติฯ

๑๑๖.

วิสม มุปคตา น,นา ร,ยา เจ;

,,,,คา สมเก จ ปุปฺผิตคฺคา

ทฺวยํ มิทํ เวตาลียปฺปเภโทฯ

 

๑๑๗.

สา ยวาทิกา มตี,ชา ร,ชา ตฺว,

สเม สเม ช,รา ช,รา ครู ภเวยฺยุํฯ

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ อฑฺฒสมวุตฺตินิทฺเทโส นาม

 

จตุตฺโถ ปริจฺเฉโทฯ