. สมวุตฺตินิทฺเทส-ตติยปริจฺเฉท

 

๔๖. ตฺยาเจ ตนุมชฺฌา

คายตฺตีฯ

 

๔๗. กุมาร ลลิตา ชฺสฺคาฯ

อุณฺหิกาฯ

 

๔๘. จิตฺรปทา ยทิ ภา คาฯ

๔๙. โม โม โค โค วิชฺชุมฺมาลา

๕๐. ภา ต, , คา มาณวกํ

๕๑. คฺลา สมานิกา,ชา จฯ

๕๒. ปมาณิกา, รา ล, คาฯ

อนุฏฺฐุภาฯ

 

๕๓. รา น,สา ยทิ หลมุขี

๕๔. ภุชค สุสุ สฏา นา โมฯ

พฺรหตีฯ

๕๕. มฺสาชฺคา สุทฺธวิราชิตํ มตํฯ

๕๖. มฺนา โย โค ยทิ ปณโว ขฺยาโตฯ

๕๗. มฺภา ส,คยุตฺตา รุมฺมวตี สาฯ

๕๘. เญยฺยา มตฺตา, , , คยุตฺตาฯ

๕๙. จมฺปกมาลา เจ ภ, , สา โค

๖๐. , , , เคหิ สา มโนรมา

๖๑. อุพฺภาสกํ ตํ เจ โต ม, รา ลฺจฯ

๖๒. โต ชา ครุนามุปฏฺฐิตา

ปนฺติฯ

 

๖๓. อินฺทาทิกา ตา วชิรา, คา โคฯ

๖๔. อุปาทิกา สาว ช,ตา ช,คา โคฯ

๖๕. อนนฺตโรทีริต ลกฺขณา เจ, (อุเปนฺทวชิร)

ปาทา วิมิสฺสา อุปชาติโย ตาฯ (อินฺทวชิร)

เอวํ กิลญฺญาสุปิ มิสฺสิตาสุ, (อินฺทวชิร)

วทนฺติ ชาติสฺวิทเมว นามํฯ (อุเปนฺทวชิร)

๖๖. , , , , คา คทิตา สุมุขี

๖๗. โทธก มิจฺฉติ เจ ภ,,ภา คาฯ

๖๘. เวท,สฺเสหิ,มฺตา ตฺคคา,สาลินี สาฯ

๖๙. วาโตมฺมี สา, ยติ สา มฺภา ต, คา โคฯ

๗๐. ภา ต, , คา โคสุ, รส สิรี สาฯ

๗๑. โร น, รา อิห รโถทฺธตา, คาฯ

๗๒. สฺวาคเตติ ร, , ภา ครุกา ทฺเวฯ

๗๓. ,,,ลหุ,ครูหิ ภทฺทิกา

ติฏฺฐุภาฯ

 

๗๔. วทนฺติ วํสฏฺฐมิทํ ช, ตา ช, ราฯ

๗๕. สา อินฺทวํสา ขลุ ยตฺถ ตา ช,ราฯ

๗๖. อิธ โตฏก มมฺพุธิ,เสหิ มิตํฯ

๗๗. ทุตวิลมฺพิต มาห น, ภา ภ,ราฯ

๗๘. วสุ ยุค วิรตี นา,มฺยาปุโฏยํฯ

๗๙. , , สหิตา นฺยากุสุมวิจิตฺตา

๘๐. ภุชงฺคปฺปยาตํ ภเว เวท, เยหิฯ

๘๑. , , , เรหิ ภวติปฺปิยํวทา

๘๒. วุตฺตา สุธีหิ ลลิตา, ภา ช, ราฯ

๘๓. ปมิตกฺขรา, , ,เสหุทิตาฯ

๘๔. ,,,,สหิตาภิหิตุชฺชลา

๘๕. ปญฺจสฺสจฺฉินฺนา, เวสฺสเทวี,มา ยาฯ

๘๖. ภวติ หิ ตามรสํ, , ชา โยฯ

๘๗. ‘กมลาติ เญยฺยา ส,,เสหิ โย เจฯ

ชคตีฯ

 

๘๘. มฺนา ชฺรา โค, ติทสยติปฺปหสฺสิณี สาฯ

๘๙. จตุ,คฺคเห,หิรุจิรา, ,ภา สฺช,คาฯ

อติชคตีฯ

๙๐. ,,,,ลหุ,คา,สเรหิปราชิตา

๙๑. ,,,,,คิติ,ปฺปหรณกลิกา

๙๒. วุตฺตา วสนฺตติลกา,,ชา ช,คา โคฯ

สกฺกรีฯ

๙๓. ทฺวิหต หย ลหุ รถ คิติ สสิกลา

๙๔. วสุ,หย,ยติ ริ,มณิคุณนิกโร

๙๕. ,,,,,ยุตายํ,มาลินี โภคิสีหิฯ

๙๖. ภวติ น,ชา,,ชา รสหิตา ปภทฺทกํ

อติสกฺกรีฯ

๙๗. ,,,,รา สทา ภวติ วาณินี, ยุตฺตาฯ

อฏฺฐิฯ

๙๘. , มา โน โส ภลฺคา, รส, หรวิรามา สิขรณี

๙๙. รส, ยุคิ, สิโต, โน โส มฺรา สฺลา, คฺยทา หริณี ตทาฯ

๑๐๐. มนฺทกฺกนฺตา, ,,,,,คา, โค ยุคุ,ตฺว,สฺสเกหิฯ

อจฺจฏฺฐิฯ

๑๐๑. โม โต โน โย ยา, กุสุมิตลตา, เวลฺลิตากฺขุ,ตฺวิ,สีหิฯ

ธุติฯ

๑๐๒. รสุ,ตฺว,สฺเสหิ ยฺมา, ,,,,ครู, เมฆวิปฺผุชฺชิตา สาฯ

๑๐๓. อกฺกสฺเสหิ ยติ มฺส,ชาส,,,คา, สทฺทูลวิกฺกีฬิตํ

อติธุติฯ

๑๐๔. วุตฺต มีทิสํ ตุ นามโต ร,ชา ร,ชา ร,ชา ครู,ลหู จฯ

กติฯ

 

๑๐๕. มฺรา ภฺนา โย โยตฺร เยน,ตฺติ,มุนิ, ยติยุตา, สนฺธรา กิตฺติตายํฯ

ปกติฯ

 

๑๐๖. โอ น,,นา ร,นา จ ถ ครู ทส,กฺก,วิรมญฺหิ ภทฺทกมิทํฯ

อากติฯ

 

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ สมวุตฺตินิทฺเทโส นาม

 

ตติโย ปริจฺเฉโทฯ