. วิสมวุตฺตินิทฺเทส-ปญฺจมปริจฺเฉท

 

๑๑๘. ฏฺฐกฺขเรสุ ปาเทสุ, สฺนาทิมฺหา โยณฺณวา วตฺตํ

๑๑๙. สเมสุ สินฺธุโต เชน, ปถฺยาวตฺตํ ปกิตฺติตํฯ

๑๒๐. โอเชสุ เชน สินฺธุโต, เมว วีปรีตาทิฯ

๑๒๑. ,กาโร เจ ชลธิโต, จปลาวตฺตมิจฺเจตํฯ

๑๒๒. สเม โล สตฺตโม ยสฺสา, วิปุลา ปิงฺคลสฺส สาฯ

๑๒๓. เสตวสฺสาขิเลสุปิฯ

๑๒๔. เภนณฺณวา พฺพิปุลา

๑๒๕. เอวญฺญา โร จตุตฺถาฯ

๑๒๖. โนณฺณวา เจ นวิปุลา

๑๒๗. โตณฺณวา ตถาญฺญา สิยาฯ

วตฺตปฺปเภโทฯ

 

๑๒๘.

นทิสฺสเตตฺถ ยํ ฉนฺทํ, ปโยเค ทิสฺสเต ยทิ;

วิสมกฺขรปาทํ ตํ, คาถา สามญฺญนามโตฯ

 

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ วิสมวุตฺติ นิทฺเทโส นาม

 

ปญฺจโม ปริจฺเฉโทฯ