. มตฺตาวุตฺตินิทฺเทส-ทุติยปริจฺเฉท

 

คณนิยม

 

๑๗.

ฉฏฺโฐขิลลหุ,โช วา, คยุตาญฺเญ,คฺคณา,น โช วิสเม,;

อริยายนฺตฑฺเฒ โล, ฉฏฺโฐ,’นฺเต โค,คณา ฉญฺเญฯ

 

ยตินิยม

๑๘.

ปฐมฑฺเฒ ฉฏฺโฐ เจ, สพฺพลเห,’ตฺถาทิลหุนิ ภวติ ยติ;

ตปฺปรโก,นฺเตปิ, สเจ, จริเมปิ, ภวติ จตุตฺโถนฺเตฯ

๑๙.

อริยาสามญฺญํ เจ, ปุพฺโพทิต ลกฺขณํ ภเว ยสฺสาฯ

๒๐.

อาทิมมถ ปาทยุคํ, ยสฺสา ตฺยํเสหิ สา ปถฺยา

๒๑.

ยตฺถ คณตฺตย มุลฺลงฺฆิ, โยภยตฺถาทิโม ภเว วิปุลา

๒๒.

ครุมชฺฌโค ชกาโร, จตุตฺถโก ทุติยโก จปลา

๒๓.

จปลาคตาขิลํ เจ, ทลาทิมํ ลกฺขณํ ภชติ ยสฺสา;

ปถฺยาลกฺขณมญฺญํ, มุขจปลา นาม สา ภวติฯ

๒๔.

ปถฺยาย ลกฺขณํ เจ, ปฐมฑฺเฒ ลกฺขณํ ตุ จปลาย;

ทุติเย ทเลถ ยสฺสา, ปกิตฺติตา สา ชฆนจปลา

 

อริยาชาติโยฯ

 

๒๕.

สพฺพํปฐมทเล ยทิ, ลกฺขณมริยาย วุตฺตมุภเยสุ;

ยสฺสา ทเลสุ ยุตฺตํ, วุตฺตา สา คีติ วุตฺต ยติ ลลิตาฯ

๒๖.

อริยายํ ทุติยฑฺเฒ, คทิตาขิลลกฺขณํ ยํ ตํ;

ภวติ ทเลสุภเยสุปิ, ยทิ ยสฺสา สามุปคีติ

๒๗.

อริยายฑฺฒทฺวิตยํ, ปุพฺโพทิตลกฺขโณเปตํ;

วิปริยเยนาภิหิตํ, ยสฺสา สมฺภวติ เจห โสคฺคีติ

๒๘.

อริยาปุพฺพฑฺฒํ ยทิ, ครุเนเกนาธิเกน นิธเน ยุตฺตํ;

ยทิ ปุพฺพฑฺฒสมานํ, ทล มิตรํ โจทิตามริยาคีติ

คีติชาติโยฯ

 

๒๙.

วิสเม ฉ สิยุํ กลา มุเข, สเม ตฺวฏฺฐ, ,,คา, ตโตปริ;

เวตาลียํ ตมุจฺจเต, ลหุ ฉกฺกํ น นิรนฺตรํ สเมฯ

๓๐.

เวตาลีโยปมํ มุเข ตํ, โอปจฺฉนฺทสกํ,ยา ยทนฺเตฯ

๓๑.

อาปาตลิกา กถิตายํ, ภคคานฺเต ยทิ ปุพฺพมิวญฺญํฯ

๓๒.

ยทาทิโต ทกฺขิณนฺติกา, ฐิเตตฺถ ปาเทสฺวาขิเลสุ โชฯ

๓๓.

อุทิจฺจวุตฺตีติ วุจฺจเต, โช จาโท วิสเมสุ สณฺฐิโตฯ

๓๔.

ปุพฺพตฺถ, สเมสุ เจ ค,ชา-, ‘ปจฺจวุตฺติรุทิตาติ สณฺฐิตาฯ

๓๕.

สมาสมาตฺราทินํ สมา, สํยุตา ภวติ ตํ ปวตฺตกํ

๓๖.

อสฺส สา สม กตาปรนฺติกา

๓๗.

ตทญฺญชา จารุหาสินี

เวตาลียชาติโยฯ

 

๓๘.

ทฺวิก วิหต วสุ ลหุ อจลธิติ ริหฯ

๓๙.

มตฺตาสมกํ นวโม ลฺคนฺเตฯ

๔๐.

โช นฺลาถวาณฺณวา วิสิโลโก

๔๑.

ตทฺวยโต วานวาสิกาขฺยาฯ

๔๒.

ปญฺจ,ฏฺฐ,นวสุ ยทิ โล จิตฺรา

๔๓.

,ลฺยาฏฺฐหิ เจสา วุปจิตฺรา

๔๔.

มตีต ลกฺขณ วิเสส ยุตํ, (จิตฺรา)

มตฺตา สมาทิ ปาทาภิหิตํ; (วิสิโลก)

อนิยต วุตฺต ปริมาณ สหิตํ, (วานวาสิกา)

ปถิตํ ชเนสุ ปาทากุลกํ (วิสิโลก)

มตฺตาสมก ชาติโยฯ

 

๔๕.

วินา วณฺเณหิ มตฺตา คา, วินา วณฺณา ครูหิ ตุ;

วินา ลหูหิ ครโว, ทเล ปถฺยาทิโน มตาฯ

 

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ มตฺตาวุตฺตินิทฺเทโส นาม

 

ทุติโย ปริจฺเฉโทฯ