. ฉปฺปจฺจยวิภาค-ฉฏฺฐปริจฺเฉท

 

ปตฺถารนย

๑๒๙.

ปตฺถาเร สพฺพเค ปาเท, ปุพฺพคาโธ ลฺปเร สมา;

ปุพฺเพ ครุ เต จ มิเม, กตฺตพฺพา ยาว สพฺพลาฯ

นฏฺฐนย

๑๓๐.

นฏฺฐสฺส โย ภเวยฺยงฺโก, ตสฺมึ โลทฺธิกเต สเม;

วิสเม ตฺเวกสหิเต, ภเวยฺยทฺธิกเต ครุฯ

อุทฺทิฏฺฐนย

๑๓๑.

เอกาทินุกฺกเมนงฺเก, ปุพฺพาโธ ทฺวิคุเณ ลิเข;

มิสฺสเกหิ ลหุฏฺเฐหิ, เสเกหุทฺทิฏฺฐกํ ภเวฯ

สพฺพคลกฺริยนย

๑๓๒.

วุตฺตกฺขร สมา สงฺขฺยา, ลิกฺขฺย เสโกปรูปริ;

เอเกกหีน เมกาทิ, นุฏฺฐาเน สพฺพคาทิกํฯ

วุตฺตสงฺขฺยานย

๑๓๓.

ครุกฺริยางฺก สนฺโทเห, ภเว สงฺขฺยา วิมิสฺสิเต;

อุทฺทิฏฺฐงฺก สมาหาโร, เสโก เวมํ สมานเยฯ

วุตฺตอทฺธานย

๑๓๔.

สงฺขฺเยว ทฺวิคุเณกูนา, วิตฺถารายามสมฺภวา;

วุตฺตสฺสทฺธนฺตรานญฺจ, ครุลานญฺจ องฺคุลํฯ

 

อิติ วุตฺโตทเย ฉนฺทสิ ฉปฺปจฺจยวิภาโค นาม

 

ฉฏฺโฐ ปริจฺเฉโทฯ

 

 

นิคมน

 

๑๓๕.

เสลนฺตรายตน วาสิก สีลตฺเถร-,

ปาโท ครุ คฺคุณครุ ชฺชยตํ มเมโส;

ยสฺส ปฺปภาวมวลมฺพ มเยทิโสปิ,

สมฺปาทิโตภิมต สิทฺธิธิกโร ปรตฺโถฯ

๑๓๖.

ปรตฺถสมฺปาทนโต, ปุญฺเญนาธิคเตนหํ;

ปรตฺถสมฺปาทนโก, ภเวยฺยํ ชาติชาติยํฯ

๑๓๗.

อวโลกิตมตฺเตน, ยถา ฉปฺปจฺจยา มยา;

สาธิตา สาธยนฺเต, มิจฺฉิตตฺถมฺปิ ปาณิโนติฯ

 

อิติ สงฺฆรกฺขิตมหาสามิตฺเถเรน วิรจิตํ

 

วุตฺโตทยปฺปกรณํ ปรินิฏฺฐิตํฯ