Beitragsseiten

๑๑๘๗. สมุจฺจเย เกวลสมุจฺจเย

จีวรํ ปิณฺฑปาตญฺจ, ปจฺจยํ สยนาสนํ;

อทาสิ อุชุภูเตสุ, วิปฺปสนฺเนน เจตสา [ชา. .๒๒.๕๕๑]

สมาหาเร จกฺขุ จ โสตญฺจ จกฺขุโสตํฯ อนฺวาจโย เอกํ ปธานภาเวน วตฺวา อิตรสฺส อปฺปธานภาเวน วจนํ, ตสฺมึฯ สีลํ รกฺขาหิ, ทานญฺจ เทหิฯ อิตรีตเร สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณาฯ ตตฺร เกวลสมุจฺจโย จ อนฺวาจโย จ สมาเส นตฺถิ, อิตรทฺวยํ สมาเสเยวฯ

๑๑๘๘. ปกาโร ตุลฺโย, เภโท จฯ ปทตฺถสฺส วิปลฺลาเส โคติ อยมาเหติฯ สมาปเน อิจฺฉิตสฺส ปทสฺส ปรินิฎฺฐาปเนฯ

๑๑๘๙. ปชฺชํ วาสทฺทสฺสตฺเถฯ ววตฺถิตวิภาสายํ วา ปโร อสรูปาฯ วิอวปุพฺโพ ฐา คตินิวตฺติยํ, โต, ฐาติสฺส โถ, อสรูปทฺวิตฺตญฺจฯ ววตฺถิตา นิยมิตา วิภาสา ววตฺถิตวิภาสาฯ อวสฺสคฺเคติ อวปุพฺโพ สช วิสฺสชฺชนาลิงฺคนนิมฺมาเนสุฯ

๑๑๙๐. ภูสเน อลงฺกาเรฯ วารเณ นิวารเณฯ ปริยตฺติ ปริยาปุณนตา, ยุตฺตตฺเถปิ อลํฯ อโถ อถสทฺทา อนนฺตราทีสุ จตูสุ อตฺเถสุ สิยุํฯ

๑๑๙๑. ปสํสาทีสุ ตีสุฯ สฺวีกาเร ปฎิญฺญาเณฯ อาทินา ปกาสตฺถสมฺภาพฺยาโกธาทิเก จตฺเถ นามสทฺโทฯ อวธารณเมวตฺโถฯ

๑๑๙๒. อนุญฺญา อนุมติฯ สนฺตานํ อนุนโยฯ อาลปนํ สมฺโพธนํฯ วตสทฺโท เอกํเส ทยายํ กรุณายํ หาเส ปหาเส เขเท ปริสฺสเม อาลปเน วิมฺหเย อจฺฉริเย จ สิยาฯ

๑๑๙๓. วากฺยารมฺเภ ‘‘หนฺท วทามิ เต’’ติฯ วิสาเท เขเทฯ ยาว ตาว ตูติ ยาวตาวสทฺทา สากเลฺย นิรวเสเสฯ ยาวทตฺถํ ตาว คหิตํฯ มาเน ปมาเณฯ ‘‘ยาว ปมาณมริยาทา-วธารณตฺถกํ มต’’มิติ ภาคุริฯ อวธิมฺหิ ปริจฺฉินฺเนฯ

๑๑๙๔. ปุรตฺถาสทฺโท ปาจิยํ ทิสายํ อิจฺจตฺเถ, ปุรตฺเถ วกฺขมาเน, อคฺคโต สมุทฺเธ อิจฺจตฺเถ จ ปฐเมปิ อาทิมฺหิ วตฺตติฯ ปพนฺเธ วากฺยรจนายํ วากฺยปพนฺเธ ปุราณาทิเกฯ จิรนฺตเร อตีตภูเตฯ นิกเฎ สนฺนิหิเตฯ อาคามิเก อนาคเตฯ

๑๑๙๕. ขลุสทฺโท นิเสเธ วากฺยาลงฺกาเร วากฺยภูสายํ อวธารเณ เอวตฺเถ, ปสิทฺธิยญฺจ วตฺตติฯ อภิโตสทฺโท อาสนฺเน อภิมุเข อุภยโต อิจฺจตฺเถ , อาทินา สีเฆ, สากเลฺย จ อตฺเถ วตฺตติฯ อาสนฺเน อภิโตยํ นทีฯ อภิมุเข อภิโตว ตาตาฯ อุภยโตอิจฺจตฺเถ อภิโต มคฺคสฺสฯ สีเฆ อภิโต อธียิตฺวาฯ สากเลฺย อภิโต วนํ ทฑฺฒํฯ

๑๑๙๖. ยทฺยปิสทฺทตฺเถ อนุคฺคหณครหตฺเถฯ เอกํสตฺเถ อวิตถตฺเถฯ อโถ ปนสทฺโท วิเสสสฺมึ อตฺเถ, ปทปูรณตฺเถ จ สิยาฯ

๑๑๙๗. หิสทฺโท การณาทีสุ จตูสุ อตฺเถสุ วตฺตติฯ ตุสทฺโท ปน ตตฺถ จตูสุ อตฺเถสุ มชฺเฌ เหตุวชฺเช ติเก อตฺเถ วตฺตติฯ กุสทฺโท ปาเป อีสตฺเถ กุจฺฉเน ชิคุจฺฉายญฺจฯ

๑๑๙๘. นุกาโร สํสเย, ปญฺเห จฯ นานาสทฺโท อเนกตฺเถ, วชฺชเน จฯ กึสทฺโท ปุจฺฉายํ, ชิคุจฺฉายญฺจ, อพฺยโยฯ ติลิงฺโค จ, นิยเม ตุ ติลิงฺโควฯ วาริมฺหิ อุทเกฯ มุทฺธนิ สีเส จ, กํ สุเขปิ, วุตฺตญฺจ นานตฺถสงฺคเห

‘‘โก พฺรหฺมตฺตานีลกฺเกสุ, สมาเน สพฺพนามิเก;

ปาวเก จ มยูเร จ, สุขสีสชเลสุ ก’’นฺติฯ

๑๑๙๙. อมาสทฺโท สหตฺเถ, สมีปตฺเถ จ, อมาวาสี, อมาคโต จฯ ปุนสทฺโท เภเท วิเสเสฯ อปฐเม ปุน ททาติฯ กิรสทฺโท อนุสฺสเว อนุกฺกเมน สวเน, อรุจิยญฺจฯ อุทสทฺโท อปฺยตฺเถ ปญฺเหฯ วิกปฺปเน อตฺถนฺตรสฺส วิกปฺปเน จฯ

๑๒๐๐. ปจฺฉาสทฺโท ปตีจิยํ ทิสายํฯ จริเม อนาคเต กาเลฯ สามิสทฺโท ตุ อทฺเธ ภาเค, ชิคุจฺฉเน นินฺทายญฺจฯ อทฺเธ ภาเค สามิ วุตฺตํ, ชิคุจฺฉเนปิ ตเทวฯ ปาตุ ปกาเส ปกาสนีเย, สมฺภเว อุปฺปตฺติยญฺจฯ มิโถสทฺโท อญฺโญญฺเญอิจฺจตฺเถ, รโหอิจฺจตฺเถ จฯ

๑๒๐๑. หาสทฺโท เขเท, โสเก, ทุกฺเข จฯ อหหสทฺโท เขเท, วิมฺหเย อพฺภุเต จฯ ธิสทฺโท หึสาปเน, นินฺทายญฺจฯ ติริยํ ติโรสทฺทา ปิธาเน วตฺตนฺติฯ ติริยํ กตฺวา กณฺฑงฺคโต, ติโรกตฺวา วาฯ