Beitragsseiten

๓.๓.๒. คาถาทฺธาเนกตฺถวคฺค

๘๔๒.

เทโว วิสุทฺธิเทวาโท, เมฆ มจฺจุ นเภสุ จ;

อโถปิ ตรุเณ สตฺเต, โจเรปิ มาณโว ภเวฯ

๘๔๓.

อาทิ โกฏฺฐาส โกฏีสุ, ปุรโต’คฺคํ วเร ตีสุ;

ปจฺจนีโก’ตฺตเมสฺว’ญฺเญ, ปจฺฉาภาเค ปโร ติสุฯ

๘๔๔.

โยนิ กาม สิริ’สฺสเร, ธมฺมุ’ยฺยาม ยเส ภคํ;

อุฬาโร ตีสุ วิปุเล, เสฏฺเฐ จ มธุเร สิยาฯ

 

๘๔๕.

สมฺปนฺโน ตีสุ สมฺปุณฺเณ, มธุเร จ สมงฺคินิ;

สงฺขา ตุ ญาเณ โกฏฺฐาส-, ปญฺญตฺติคณเนสุ จฯ

๘๔๖.

ฐานํ อิสฺสริโย’กาส-, เหตูสุ ฐิติโมฺปิ จ;

อโถ มาเน ปกาเร จ, โกฏฺฐาเส จ วิโธ ทฺวิสุฯ

๘๔๗.

ปญฺโญ’ปวาส ขนฺตีสุ, ทโม อินฺทฺริยสํวเร;

ญาเณ จ โสมนสฺเส จ, เวโท ฉนฺทสิ โจ’จฺจเตฯ

๘๔๘.

ขนฺธโกฏฺฐาส, ปสฺสาว-, มคฺคเหตูสุ โยนิ สา;

กาเล ตุ กูเล สีมายํ, เวลา ราสิมฺหิ ภาสิตาฯ

๘๔๙.

โวหาโร สทฺท ปณฺณตฺติ-, วณิชฺชา เจตนาสุ จ;

นาโค ตุรคหตฺถีสุ, นาครุกฺเข ตถุ’ตฺตเมฯ

๘๕๐.

เสฏฺฐา’สหาย สงฺขฺยา’ญฺญ-, ตุลฺเยเสฺว’โก ติลิงฺคิโก;

ราเค ตุ มานโส จิตฺตา-, รหตฺเตสุ จ มานสํฯ

๘๕๑.

มูลํ เภ สนฺติเก มูล-, มูเล เหตุมฺหิ ปาภเต;

รูปาทฺยํ’ส ปกณฺเฑสุ, ขนฺโธ ราสิ คุเณสุ จฯ

๘๕๒.

อารมฺโภ วีริเย กมฺเม, อาทิกมฺเม วิโกปเน;

อโถ หทยวตฺถุมฺหิ, จิตฺเต จ หทยํ อุเรฯ

๘๕๓.

ปจฺฉาตาปา’นุพนฺเธสุ, ราคาโท’นุสโย ภเว;

มาตงฺคมุทฺธปิณฺเฑ ตุ, ฆเฏ กุมฺโภ ทสมฺพเณฯ

๘๕๔.

ปริวาโร ปริชเน, ขคฺคโกเส ปริจฺฉเท;

อาลมฺพโร ตุ สารมฺเภ, เภริเภเท จ ทิสฺสติฯ

๘๕๕.

ขโณ กาลวิเสเส จ, นิพฺยาปารฏฺฐิติมฺหิ จ;

กุเล ตฺว’ภิชโน วุตฺโต, อุปฺปตฺติภูมิโมฺปิ จฯ

๘๕๖.

อาหาโร กพฬีการา-, หาราทีสุ จ การเณ;

วิสฺสาเส ยาจนายญฺจ, เปเม จ ปณโย มโตฯ

๘๕๗.

ณาโท สทฺธา จีวราทิ-, เหตฺวา’ธาเรสุ ปจฺจโย;

กีฬาทิพฺพวิหาราโท, วิหาโร สุคตาลเยฯ

๘๕๘.

สมตฺถเน มโต จิตฺเต-, กคฺคตายํ สมาธิ จ;

โยโค สงฺคติ กามาโท, ฌาโน’ปาเยสุ ยุตฺติยํฯ

๘๕๙.

โภโค สปฺปผณ’งฺเคสุ, โกฏิลฺเล ภุญฺชเน ธเน;

ภูมิภาเค กิเลเส จ, มเล จา’งฺคณ มุจฺจเตฯ

๘๖๐.

ธนาทิทปฺเป ปญฺญาย, อภิมาโน มโตถ จ;

อปเทโส นิมิตฺเต จ, ฉเล จ กถเน มโตฯ

๘๖๑.

จิตฺเต กาเย สภาเว จ, โส อตฺตา ปรม’ตฺตนิ;

อถ คุมฺโพ จ ถมฺพสฺมึ, สมูเห พลสชฺชเนฯ

๘๖๒.

อนฺโตฆเร กุสูเล จ, โกฏฺโฐ นฺโตกุจฺฉิยํ ปฺยถ;

โสปานงฺคมฺหิ อุณฺหีโส, มกุเฏ สีสเวฐเนฯ

๘๖๓.

นิยฺยาเส เสขเร ทฺวาเร, นิยฺยูโห นาคทนฺตเก;

อโถ สิขณฺเฑ ตูณีเร, กลาโป นิกเร มโตฯ

๘๖๔.

จูฬา สํยตเกเสสุ, มกุเฏ โมฬิ จ ทฺวิสุ;

สงฺโข ตฺว’นิตฺถิยํ กมฺพุ-, นลาฏ’ฏฺฐีสุ โคปฺผเกฯ

๘๖๕.

ปกฺโข กาเล พเล สาธฺเย, สขีวาเชสุ ปงฺคุเล; (สขีวาเธสุ)

เทเส’ณฺณเว ปุเม สินฺธุ, สริตายํ ส นาริยํฯ

๘๖๖.

คเช กเรณุ ปุริเส, โส หตฺถินิย มิตฺถิยํ;

รตเน วชิโร นิตฺถี, มณิเวธิ’นฺทเหติสุฯ

๘๖๗.

วิสาณํ ตีสุ มาตงฺค-, ทนฺเต จ ปสุสิงฺคเก;

โกฏิยํ ตุ มโต โกโณ, ตถา วาทิตฺตวาทเนฯ

๘๖๘.

วณิปฺปเถ จ นคเร, เวเท จ นิคโมถ จ;

วิวาทาโท’ธิกรณํ, สิยา’ธาเร จ การเณฯ

๘๖๙.

ปสุมฺหิ วสุธายญฺจ, วาจาโท โค ปุมิตฺถิยํ;

หริเต ตุ สุวณฺเณ จ, วาสุเทเว หรี’ริโตฯ

๘๗๐.

อายตฺเต ปริวาเร จ, ภริยายํ ปริคฺคโห;

อุตฺตํโส ตฺว’วตํโส จ, กณฺณปูเร จ เสขเรฯ

๘๗๑.

วิชฺชุยํ วชิเร เจวา-, สนิ’ตฺถิปุริเส ปฺยถ;

โกเณ สงฺขฺยาวิเสสสฺมึ, อุกฺกํเส โกฏิ นาริยํฯ

๘๗๒.

จูฬา ชาลา ปธาน’คฺค-, โมรจูฬาสุ สา สิขา;

สปฺปทาฐาย มาสี’ตฺถี, อิฏฺฐสฺสา’สีสนายปิฯ

๘๗๓.

วสา วิลีน เตลสฺมิ, วสคา วญฺฌคาวิสุ;

อภิลาเส ตุ กิรเณ, อภิสงฺเค รุจิ’ตฺถิยํฯ

๘๗๔.

สญฺญา สญฺชานเน นาเม, เจตนายญฺจ ทิสฺสติ;

อํเส สิปฺเป กลา กาเล, ภาเค จนฺทสฺส โสฬเสฯ

๘๗๕.

พีชโกเส ฆรกูเฏ, กณฺณภูสาย กณฺณิกา;

อาคามิกาเล ทีฆตฺเต, ปภาเว จ มตายติ

๘๗๖.

อุณฺณา เมสาทิโลเม, จ, ภูมชฺเฌ โรมธาตุยํ;

วารุณี ตฺวิตฺถิยํ วุตฺตา, นฏฺฏกีมทิราทิสุฯ

๘๗๗.

กฺริยจิตฺเต จ กรเณ, กิริยํ กมฺมนิ กฺริยา;

สุนิสายํ ตุ กญฺญาย, ชายาย จ วธู มตาฯ

๘๗๘.

ปมาณิ’สฺสริเย มตฺตา, อกฺขราวยเว’ปฺปเก;

สุตฺตํ ปาวจเนริฏฺเฐ, ตนฺเต ตํ สุปิเต ติสุฯ

๘๗๙.

ราชลิงฺโค’สภงฺเคสุ, รุกฺเข จ กกุโท ปฺยถ;

นิมิตฺต’กฺขร สูเปสุ, พฺยญฺชนํ จิหเน ปเทฯ

๘๘๐.

โวหาเร เชตุมิจฺฉายํ, กีฬาโท จาปิ เทวนํ

ภริยายํ ตุ เกทาเร, สรีเร เขตฺต มีริตํฯ

๘๘๑.

สุสฺสูสายญฺจ วิญฺเญยฺยํ, อิสฺสาภฺยาเส ปฺยุ’ปาสนํ;

สูลํ ตุ นิตฺถิยํ เหติ-, เภเท สํกุรุชาสุ จฯ (สงฺกุรุชาสุ)

๘๘๒.

ตนฺติ วีณาคุเณ, ตนฺตํ, มุขฺยสิทฺธนฺตตนฺตุสุ;

รถาทฺยงฺเค ตุ จ ยุโค, กปฺปมฺหิ ยุคเล ยุคํฯ

๘๘๓.

อิตฺถิปุปฺเผ จ เรณุมฺหิ, รโช ปกติเช คุเณ;

นฺยาสปฺปเณ ตุ ทานมฺหิ, นิยฺยาตน มุทีริตํฯ

๘๘๔.

ครุ’ปายา’วตาเรสุ, ติตฺถํ ปูตมฺพุ ทิฏฺฐิสุ;

ปณฺฑเก โชติ นกฺขตฺต, รํสีสฺว’คฺคิมฺหิ โชติ โสฯ

๘๘๕.

กณฺโฑ นิตฺถี สเร ทณฺเฑ, วคฺเค จาวสเร ปฺยถ;

อุทฺธํพาหุทฺวโมาเน, สูรตฺเตปิ จ โปริสํ

๘๘๖.

อุฏฺฐานํ โปริเส’หาสุ, นิสินฺนาทฺยุ’คฺคเม ปฺยถ;

อนิสฺสยมหีภาเค, ตฺวิ’รีณํ อูสเร สิยาฯ

๘๘๗.

อาราธนํ สาธเน จ, ปตฺติยํ ปริโตสเน;

ปธาเน ตุ จ สานุมฺหิ, วิสาเณ สิงฺค มุจฺจเตฯ

๘๘๘.

ทิฏฺฐา’ทิมคฺเค ญาณ’กฺขิกฺ-, ขณ ลทฺธีสุ ทสฺสนํ;

เหเม ปญฺจสุวณฺเณ จ, นิกฺโข นิตฺถี ปสาธเนฯ

๘๘๙.

ติถิเภเท จ สาขาทิ-, ผฬุมฺหิ ปพฺพ มุจฺจเต;

นาคโลเก ตุ ปาตาลํ, ภาสิตํ พลวามุเขฯ

๘๙๐.

กามเช โกปเช โทเส, พฺยสนญฺจ วิปตฺติยํ;

อโถ’ปกรเณ สิทฺธิ-, การเกสุ จ สาธนํ

๘๙๑.

ตีสฺวีริโต ทานสีเล, วทญฺญู วคฺคุวาทินิ; (ตีสฺวิโต)

ปุรกฺขโต ภิสิตฺเต จ, ปูชิเต ปุรโตกเตฯ

๘๙๒.

มนฺโท ภาคฺยวิหีเน จา-, ปฺปเก มูฬฺหา’ปฏูสฺวปิ;

วุทฺธิยุตฺเต สมุนฺนทฺเธ, อุปฺปนฺเน อุสฺสิตํ ภเวฯ

๘๙๓.

รถงฺเค’กฺโข สุวณฺณสฺมึ, ปาสเก, อกฺข มินฺทฺริเย;

สสฺสเต จ ธุโว ตีสุ, ธุวํ ตกฺเก จ นิจฺฉิเตฯ

๘๙๔.

หเร สิโว, สิวํ ภทฺท-, โมกฺเขสุ, ชมฺพุเก สิวา;

เสนายํ สตฺติยญฺเจว, ถูลตฺเต จ พลํ ภเวฯ

๘๙๕.

สงฺขฺยา นรกเภเทสุ, ปทุมํ วาริเช ปฺยถ;

เทวเภเท วสุ ปุเม, ปณฺฑกํ รตเน ธเนฯ

๘๙๖.

นิพฺพานํ อตฺถคมเน, อปวคฺเค สิยาถ จ;

เสตมฺพุเช ปุณฺฑรีกํ, พฺยคฺเฆ รุกฺขนฺตเร ปุเมฯ

๘๙๗.

อุปหาเร พลิ ปุเม, กรสฺมิจา’สุรนฺตเร;

สุกฺกํ ตุ สมฺภเว สุกฺโก, ธวเล กุสเล ติสุฯ

๘๙๘.

ทาโย ทาเน วิภตฺตพฺพ-, ธเน จ ปิตุนํ วเน;

ปภุตฺตา’ยตฺตตา’ยตฺตา-, ภิลาเสสุ วโส ภเวฯ

๘๙๙.

ปริภาสน มกฺโกเส, นิยเม ภาสเนถ จ;

ธนมฺหิ เสฬนํ โยธ-, สีหนาทมฺหิ ทิสฺสติฯ

๙๐๐.

ปภโว ชาติเหตุมฺหิ, ฐาเน จาทฺยุปลทฺธิยํ;

อโถ’ตุ นาริปุปฺผสฺมิ, เหมนฺตาทิมฺหิ จ ทฺวิสุฯ

๙๐๑.

กรณํ สาธกตเม, กฺริยาคตฺเตสุ อินฺทฺริเย;

ตาโล ตุ กุญฺจิกายญฺจ, ตูริยงฺเค ทุมนฺตเรฯ

๙๐๒.

ปุปฺเผ ผเล จ ปสโว, อุปฺปาเท คพฺภโมจเน;

คายเน คายเก อสฺเส, คนฺธพฺโพ เทวตานฺตเรฯ

๙๐๓.

วินา ปุปฺผํ ผลคฺคาหิ-, รุกฺเข รุกฺเข วนปฺปติ;

อาหเต เหมรชเต, รูปิยํ รชเตปิ จฯ

๙๐๔.

ขคาทิพนฺธเน ปาโส, เกสปุพฺโพ จเย ปฺยถ;

ตารา’กฺขิมชฺเฌ นกฺขตฺเต, ตาโร อุจฺจตรสฺสเรฯ

๙๐๕.

ปตฺเต จ โลหเภทสฺมิ, กํโส จตุกหาปเณ;

มชฺฌิโม เทหมชฺฌสฺมิ, มชฺฌภเว จ โส ติสุฯ

๙๐๖.

อาเวสนํ ภูตาเวเส, สิปฺปสาลาฆเรสุ จ;

โสภาสมฺปตฺตีสุ สิรี, ลกฺขีตฺถี เทวตาย จฯ

๙๐๗.

กุมาโร ยุวราเช จ, ขนฺเท วุตฺโต สุสุมฺหิ จฯ

อถา’นิตฺถี ปวาโฬ จ, มณิเภเท ตถา’งฺกุเรฯ

๙๐๘.

ปโณ เวตนมูเลสุ, โวหาเร จ ธเน มโต;

ปฏิคฺคโห ตุ คหเณ, กถิโต ภาชนนฺตเรฯ

๙๐๙.

อสุเภ จ สุเภ กมฺเม, ภาคฺยํ วุตฺตํ ทฺวเย ปฺยถ;

ปิปฺผลํ ตรุเภเท จ, วตฺถจฺเฉทนสตฺถเกฯ

๙๑๐.

อปวคฺโค ปริจฺจาคา-, วสาเนสุ วิมุตฺติยํ;

ลิงฺคํ ตุ องฺคชาตสฺมิ, ปุมตฺตาทิมฺหิ ลกฺขเณฯ

๙๑๑.

จาเค สภาเว นิมฺมาเน, สคฺโคชฺฌาเย ทิเวปฺยถ;

โรหิโต โลหิเต มจฺฉ-, เภเท เจว มิคนฺตเรฯ

๙๑๒.

นิฏฺฐา นิปฺผตฺติยํ เจวา-, วสานมฺหิ อทสฺสเน;

กณฺฏโก ตุ สปตฺตสฺมิ, รุกฺขงฺเค โลมหํสเนฯ

๙๑๓.

มุขฺโย’ปาเยสุ วทเน, อาทิสฺมิ มุขมีริตํ;

ทพฺพํ ภพฺเพ คุณาธาเร, วิตฺเต จ พุธทารุสุฯ

๙๑๔.

มานํ ปมาเณ ปตฺถาโท, มาโน วุตฺโต วิธาย จ;

อโถ ปริสฺสเม วุตฺโต, วายาโม วีริเยปิ จฯ

๙๑๕.

สโรรุเห สตปตฺตํ, สตปตฺโต ขคนฺตเร;

ฉิทฺเท ตุ ฉิทฺทวนฺเต จ, สุสิรํ ตูริยนฺตเรฯ

๙๑๖.

เอกสฺมิ สทิเส สนฺเต, สมานํ วาจฺจลิงฺคิกํ;

อโถ คารวภีตีสุ, สํเวเค สมฺภโม มโตฯ

๙๑๗.

ชุณฺหา จนฺทปฺปภายญฺจ, ตทุเปตนิสาย จ;

วิมานํ เทวตาวาเส, สตฺตภูมิฆรมฺหิ จฯ

๙๑๘.

มาเส เชฏฺโฐติวุทฺธา’ติ-, ปฺปสตฺเถสุ จ ตีสุ โส;

ธมฺเม จ มงฺคเล เสยฺโย, โส ปสตฺถตเร ติสุฯ

๙๑๙.

อาทิจฺจาทิมฺหิ คหเณ, นิพนฺเธ จ ฆเร คโห;

กาโจ ตุ มตฺติกาเภเท, สิกฺกายํ นยนามเยฯ

๙๒๐.

ตีสุ คามณิ เสฏฺฐสฺมิ, อธิเป คามเชฏฐเก;

พิมฺพํ ตุ ปฏิพิมฺเพ จ, มณฺฑเล พิมฺพิกาผเลฯ

๙๒๑.

ภาชนาทิ ปริกฺขาเร, ภณฺฑํ มูลธเนปิ จ;

มคฺโค ตฺวริยมคฺเค จ, สมฺมาทิฏฺฐาทิเก ปเถฯ

๙๒๒.

สมา วสฺเส, สโม เขท-, สนฺตีสุ, โส นิเภ ติสุ;

จาเปตฺวิสฺสาส,มุสุโน, อิสฺสาโส เขปกมฺหิ จฯ

๙๒๓.

พาโล ตีสฺวา’ทิวยสา-, สมงฺคินิ อปณฺฑิเต;

รตฺตํ ตุ โสณิเต ตมฺพา-, นุรตฺตรญฺชิเต ติสุฯ

๙๒๔.

ตเจ กาเย จ ตนฺวิตฺถี, ตีสฺว’ปฺเป วิรเฬ กิเส;

อุตุเภเท ตุ สิสิโร, หิเม โส สีตเล ติสุฯ

๙๒๕.

สกฺขรา คุฬเภเท จ, กถเลปิ จ ทิสฺสติ;

อนุคฺคเห ตุ สงฺเขเป, คหเณ สงฺคโห มโตฯ

๙๒๖.

ทกฺเข จ ติขิเณ พฺยตฺเต, โรคมุตฺเต ปฏุตฺติสุ;

ราชา ตุ ขตฺติเย วุตฺโต, นรนาเถ ปภุมฺหิ จฯ

๙๒๗.

ขลญฺจ ธญฺญกรเณ, กกฺเก นีเจ ขโล ภเว;

อถุ’ปฺปาเท สมุทโย, สมูเห ปจฺจเยปิ จฯ

๙๒๘.

พฺรหฺมจารีคหฏฺฐาโท, อสฺสโม จ ตโปวเน;

ภยงฺกเร ตุ กฐิเน, กุรูโร ตีสุ นิทฺทเยฯ

๙๒๙.

กนิฏฺโฐ กนิโย ตีสุ, อตฺยปฺเป’ติยุเว ปฺยถ;

สีฆมฺหิ ลหุ ตํ อิฏฺฐ-, นิสฺสารา’ครุสุตฺติสุฯ

๙๓๐.

อธโร ตีสฺวโธ หีเน, ปุเม ทนฺตจฺฉเท ปฺยถ;

สุสฺสูสา โสตุ มิจฺฉาย, สา ปาริจริยาย จฯ

๙๓๑.

หตฺโถ ปาณิมฺหิ รตเน, คเณ โสณฺฑาย ภนฺตเร;

อาวาเฏ อุทปาเน จ, กูโป กุมฺเภ จ ทิสฺสติฯ

๙๓๒.

อาโท ปธาเน ปฐมํ, ปมุขญฺจ ติลิงฺคิกํ;

วชฺชเภเท จ วิตตํ, ตํ วิตฺถาเร ติลิงฺคิกํฯ

๙๓๓.

สาโร พเล ถิรํเส จ, อุตฺตเม โส ติลิงฺคิโก;

ภาโร ตุ ขนฺธภาราโท, ทฺวิสหสฺสปเลปิ จฯ

๙๓๔.

มนฺทิเร โรคเภเท จ, ขโย อปจยมฺหิ จ;

วาโฬ ตุ สาปเท สปฺเป, กุรูเร โส ติลิงฺคิโกฯ

๙๓๕.

สาโล สชฺชทฺทุเม รุกฺเข, สาลาเคเห จ ทิสฺสติ;

โสเต ตุ สวนํ วุตฺตํ, ยชเน สุติยมฺปิ จฯ

๙๓๖.

ตีสุ ปโต ปเรโต จ, มเต จ เปตโยนิเช;

ขฺยาเต ตุ หฏฺฺเฐ วิญฺญาเต, ปตีตํ วาจฺจลิงฺคิกํฯ

๙๓๗.

อธิปฺปาเย จ อาธาเร, อาสโย กถิโต ถ จ;

ปตฺตํ ปกฺเข ทเล ปตฺโต, ภาชเน โส คเต ติสุฯ

๙๓๘.

กุสเล สุกตํ สุฏฺฐุ-, กเต จ สุกโต ติสุ;

ตปสฺสี ตฺว’นุกมฺปายา-, รเห วุตฺโต ตโปธเนฯ

๙๓๙.

ตีสุ สุราทิโลลสฺมึ, โสณฺโฑ หตฺถิกเร ทฺวิสุ;

อสฺสาทเน ตุ รสนํ, ชิวฺหายญฺจ ธนิมฺหิ จฯ

๙๔๐.

ปณีโต ตีสุ มธุเร, อุตฺตเม วิหิเต ปฺยถ;

อญฺชเส วิสิขายญฺจ, ปนฺติยํ วีถิ นาริยํฯ

๙๔๑.

ปาปสฺมิ คคเน ทุกฺเข, พฺยสเน จา’ฆ มุจฺจเต;

สมูเห ปฏลํ เนตฺต-, โรเค วุตฺตํ ฉทิมฺหิ จฯ

๙๔๒.

สนฺธิ สงฺฆฏฺฏเน วุตฺโต, สนฺธิ’ตฺถิ ปฏิสนฺธิยํ;

สตฺตนฺนํ ปูรเณ เสฏฺเฐ-, ติสนฺเต สตฺตโม ติสุฯ

๙๔๓.

โอชา ตุ ยาปนายญฺจ, โอโช ทิตฺติ พเลสุ จ;

อโถ นิสามนํ วุตฺตํ, ทสฺสเน สวเนปิ จฯ

๙๔๔.

คพฺโภ กุจฺฉิฏฺฐสตฺเต จ, กุจฺฉิ โอวรเกสุ จ;

ขณฺฑเน ตฺว’ปทานญฺจ, อิติวุตฺเต จ กมฺมนิฯ

๙๔๕.

จิตฺตเก รุกฺขเภเท จ, ติลโก ติลกาฬเก;

สีลาโท ปฏิปตฺติ’ตฺถี, โพเธ ปตฺติ ปวตฺติสุฯ

๙๔๖.

อสุมฺหิ จ พเล ปาโณ, สตฺเต หทยคา’นิเล; (อายุมฺหิ)

ฉนฺโท วเส อธิปฺปาเย, เวเท’จฺฉา’นุฏฺฐุภาทิสุฯ

๙๔๗.

กาโมฆาโท สมูหสฺมิ, โอโฆ เวเค ชลสฺส จ;

กปาลํ สิรสฏฺฐิมฺหิ, ฆฏาทิ สกเลปิ จฯ

๙๔๘.

เวณฺวาทิสาขาชาลสฺมึ, ลคฺคเกเส ชฏา’ลเย;

สรณํ ตุ วเธ เคเห, รกฺขิตสฺมิญฺจ รกฺขเณฯ

๙๔๙.

ถิยํ กนฺตา ปิเย กนฺโต, มนุญฺเญ โส ติลิงฺคิโก;

ควกฺเข ตุ สมูเห จ, ชาลํ มจฺฉาทิพนฺธเนฯ

๙๕๐.

ปุจฺฉายํ ครหายญฺจา-, นิยเม กึ ติลิงฺคิกํ;

สสทฺเธ ตีสุ นิวาเป, สทฺธํ สทฺธา จ ปจฺจเยฯ

๙๕๑.

พีชํ เหตุมฺหิ อฎฺฐิสฺมึ, องฺคชาเต จ ทิสฺสติ;

ปุพฺโพ ปูเยคฺคโต อาโท, โส ทิสาโท ติลิงฺคิโกฯ

๙๕๒.

ผลจิตฺเต เหตุกเต, ลาเภ ธญฺญาทิเก ผลํ;

อาคมเน ตุ ทีฆาทิ-, นิกายสฺมึ จ อาคโม

๙๕๓.

สนฺตาโน เทวรุกฺเข จ, วุตฺโต สนฺตติยํ ปฺยถ;

อุตฺตรวิปรีเต จ, เสฎฺเฐ จานุตฺตรํ ติสุฯ

๙๕๔.

สตฺติสมฺปตฺติยํ วุตฺโต, กนฺติมตฺเต จ วิกฺกโม;

ฉายา ตุ อาตปาภาเว, ปฎิพิมฺเพ ปภาย จฯ

๙๕๕.

คิมฺเห ฆมฺโม นิทาโฆ จ, อุณฺเห เสทชเล ปฺยถ;

กปฺปนํ กนฺตเน วุตฺตํ, วิกปฺเป สชฺชเน ถิยํฯ

๙๕๖.

องฺโค เทเส วปุมฺห’งฺคํ, ตถา’วโวเหตุสุ;

เทวาลเย จ ถูปสฺมิ, เจติยํ เจติยทฺทุเมฯ

๙๕๗.

สชฺชโน สาธุปุริเส, สชฺชนํ กปฺปเน ปฺยถ;

สุปินํ สุปิเน สุตฺต-, วิญฺญาเณ ตมนิตฺถิยํฯ

๙๕๘.

ปจฺจกฺเข สนฺนิธาเน จ, สนฺนิธิ ปริกิตฺติโต;

ภิยฺโย พหุตรตฺเถ โส, ปุนรตฺเถ’พฺยยํ ภเวฯ

๙๕๙.

วิสลิตฺตสเร ทิทฺโธ, ทิทฺโธ ลิตฺเต ติลิงฺคิโก;

วาเส ธูมาทิสงฺขาเร-, ธิวาโส สมฺปฏิจฺฉเนฯ

๙๖๐.

วุตฺโต วิสารโท ตีสุ, สุปฺปคพฺเภ จ ปณฺฑิเต;

อถ สิตฺถํ มธุจฺฉิฏฺเฐ, วุตฺตํ โอทนสมฺภเวฯ

๙๖๑.

ทฺรเว วณฺเณ รสเภเท, กสาโย สุรภิมฺหิ จ;

อโถ อุคฺคมนํ วุตฺตํ, อุปฺปตฺตุ’ทฺธคตีสุ จฯ

๙๖๒.

ลูเข นิฏฺฐุรวาจายํ, ผรุสํ วาจฺจลิงฺคิกํ;

ปวาโห ตฺว’มฺพุเวเค จ, สนฺทิสฺสติ ปวตฺติยํฯ

๙๖๓.

นิสฺสเย ตปฺปเร อิฏฺเฐ, ปรายณปทํ ติสุ;

กวเจ วารวาเณ จ, นิมฺโมเกปิ จ กญฺจุโก

๙๖๔.

โลหเภเท มตํ ตมฺพํ, ตมฺโพ รตฺเต ติลิงฺคิโก;

ตีสุ ตฺว’วสิตํ ญาเต, อวสานคเต มตํฯ

๙๖๕.

โพธเน จ ปทาเน จ, วิญฺเญยฺยํ ปฏิปาทนํ;

เสเล นิชฺชลเทเส จ, เทวตาสุ มรู’ริโตฯ

๙๖๖.

สตฺถํ อายุธ คนฺเถสุ, โลเห สตฺโถ จ สญฺจเย;

ชีวิกายํ วิวรเณ, วตฺตเน วุตฺติ นาริยํฯ

๙๖๗.

วีริเย สูรภาเว จ, กถียติ ปรกฺกโม;

อถ กมฺพุ มโต สงฺเข, สุวณฺเณ วลเยปิ จฯ

๙๖๘.

สโร กณฺเฑ อการาโท, สทฺเท วาปิมฺหิ’นิตฺถิยํ;

ทุปฺผสฺเส ติขิเณ ตีสุ, คทฺรเภ กกเจ ขโร

๙๖๙.

สุรายุ’ปทฺทเว กามา-, สวาทิมฺหิ จ อาสโว;

เทเห วุตฺโต รถงฺเค จ, จตุโร’ปธิสู’ปธิ

๙๗๐.

วตฺถุ’ตฺตํ การเณ ทพฺเพ, ภูเภเท รตนตฺตเย;

ยกฺโข เทเว มหาราเช, กุเวรา’นุจเร นเรฯ

 

๙๗๑.

ทารุกฺขนฺเธ ปีฐิกายํ, อาปเณ ปีฐ มาสเน;

ปริวาเร ปริกฺขาโร, สมฺภาเร จ วิภูสเนฯ

๙๗๒.

โวหารสฺมิญฺจ ฐปเน, ปญฺญตฺติ’ตฺถี ปกาสเน;

ปฏิภานํ ตุ ปญฺญายํ, อุปฏฐิต คิราย จฯ

๙๗๓.

วจนาวยเว มูเล, กถิโต เหตุ การเณ;

อุทเร ตุ ตถา ปาจา-, นลสฺมิ คหณี’ตฺถิยํฯ

๙๗๔.

ปิโย ภตฺตริ, ชายายํ, ปิยา, อิฏฺเฐ ปิโย ติสุ;

ยมราเช ตุ ยุคเฬ, สํยเม จ ยโม ภเวฯ

๙๗๕.

มุทฺทิกสฺส จ ปุปฺผสฺส, รเส ขุทฺเท มธู’ริตํ;

อุลฺโลเจ ตุ จ วิตฺถาเร, วิตานํ ปุนฺนปุํสเกฯ

๙๗๖.

อปวคฺเค จ สลิเล, สุธายํ อมตํ มตํ;

โมเห ตุ ติมิเร สงฺขฺยา-, คุเณ ตม มนิตฺถิยํฯ

๙๗๗.

ขเร จา’การิเย ตีสุ, รสมฺหิ ปุริเส กฏุ;

ปณฺฑเก สุกเต, ปุญฺญํ, มนุญฺเญ ปวเน ติสุฯ

๙๗๘.

รุกฺโข ทุมมฺหิ, ผรุสา-, สินิทฺเธสุ จ โส ติสุ;

อุปฺปตฺติยํ ตุ เหตุมฺหิ, สงฺเค สุกฺเก จ สมฺภโว

๙๗๙.

นิมิตฺตํ การเณ วุตฺตํ, องฺคชาเต จ ลญฺฉเน;

อาทิ สีมาปกาเรสุ, สมีเป’วยเว มโตฯ

๙๘๐.

เวเท จ มนฺตเน มนฺโต, มนฺตา ปญฺญาย มุจฺจเต;

อนโย พฺยสเน เจว, สนฺทิสฺสติ วิปตฺติยํฯ

๙๘๑.

อรุโณ รํสิเภเท จา-, พฺยตฺตราเค จ โลหิเต;

อนุพนฺโธ ตุ ปกตา-, นิวตฺเต นสฺสนกฺขเรฯ

๙๘๒.

อวตาโร’วตรเณ, ติตฺถมฺหิ วิวเร ปฺยถ;

อากาโร การเณ วุตฺโต, สณฺฐาเน อิงฺคิเตปิ จฯ

๙๘๓.

สุทฺทิตฺถิตนเย ขตฺตา, อุคฺโค ติพฺพมฺหิ โส ติสุ;

ปธานํ ตุ มหามตฺเต, ปกตฺยคฺค’ธิตีสุ จฯ

๙๘๔.

กลฺลํ ปภาเต นิโรค-, สชฺชทกฺเขสุ ตีสุ ตํ;

กุหนา กูฏจริยายํ, กุหโน กุหเก ติสุฯ

๙๘๕.

กโปโต ปกฺขิเภเท จ, ทิฏฺโฐ ปาราวเต ถ จ;

สารโท สารทพฺภูเต, อปคพฺเภ มโต ติสุฯ

๙๘๖.

ตีสุ ขเร จ กฐิเน, กกฺกโส สาหสปฺปิเย;

อการิเย ตุ คุยฺหงฺเค, จีเร โกปีน มุจฺจเตฯ

๙๘๗.

มิคเภเท ปฏากายํ, โมเจ จ กทลี’ตฺถิยํ;

ทกฺขิณา ทานเภทสฺมึ, วามโต’ญญมฺหิ ทกฺขิโณฯ

๙๘๘.

ทุติยา ภริยายญฺจ, ทฺวินฺนํ ปูรณิยํ มตา;

อถุปฺปาเท สิยา ธูม-, เกตุ เวสฺสานเรปิ จฯ (อถุปฺปาเต)

๙๘๙.

ภวนิคฺคมเน ยาเน, ทฺวาเร นิสฺสรณํ สิยา;

นิยามโก โปตวาเห, ติลิงฺโค โส นิยนฺตริฯ

๙๙๐.

อปวคฺเค วินาเส จ, นิโรโธ โรธเน ปฺยถ;

ภเย ปฏิภยํ วุตฺตํ, ติลิงฺคํ ตํ ภยํกเรฯ

๙๙๑.

ปิฏกํ ภาชเน วุตฺตํ, ตเถว ปริยตฺติยํ;

ชราสิถิลจมฺมสฺมิ, อุทรงฺเค มตา วลิฯ (วลี)

๙๙๒.

ภินฺนํ วิทาริเต’ญฺญสฺมึ, นิสฺสิเต วาจฺจลิงฺคิกํ;

อุปชาเป มโต เภโท, วิเสเส จ วิทารเณฯ

๙๙๓.

มณฺฑลํ คามสนฺโทเห, พิมฺเพ ปริธิราสิสุ;

อาณาย มาคเม เลเข, สาสนํ อนุสาสเนฯ

๙๙๔.

อคฺเค ตุ สิขรํ จา’โย-, มยวิชฺฌนกณฺฏเก;

คุณุกฺกํเส จ วิภเว, สมฺปตฺติ เจว สมฺปทา

๙๙๕.

ภูขนฺตีสุ ขมา โยคฺเย, หิเต สกฺเก ขโม ติสุ;

อทฺโธ ภาเค ปเถ กาเล, เอกํเส’ทฺโธ’พฺยยํ ภเว;

อโถ กรีสํ วจฺจสฺมิ, วุจฺจเต จตุรมฺพเณฯ

๙๙๖.

อุสโภ’สธโคเสฏฺเฐ-, สู’สภํ วีสโฏฐิยํ;

เสตุสฺมิ ตนฺติ ปนฺตีสุ, นาริยํ ปาฬิ กถฺยเตฯ

๙๙๗.

กโฏ ชเย’ตฺถินิมิตฺเต, กิลญฺเช โส กเต ติสุ;

มหิยํ ชคตี วุตฺตา, มนฺทิราลินฺทวตฺถุมฺหิฯ (-วตฺถุนิ)

๙๙๘.

วิตกฺเก มถิเต ตกฺโก, ตถา สูจิผเล มโต;

สุทสฺสนํ สกฺกปุเร, ตีสุ ตํ ทุทฺทเส’ตเรฯ

๙๙๙.

ทีโป’นฺตรีป ปชฺโชต-, ปติฏฺฐา นิพฺพุตีสุ จ;

พทฺธนิสฺสิต เสเตสุ, ตีสุ ตํ มิหิเต สิตํ

๑๐๐๐.

ถิยํ ปชาปติ ทาเร, พฺรหฺเม มาเร สุเร ปุเม;

วาสุเทเว’นฺตเก กณฺโห, โส ปาเป อสิเต ติสุฯ

๑๐๐๑.

อุปจาโร อุปฏฐาเน, อาสนฺเน อญฺญโรปเน;

สกฺโก อินฺเท ชนปเท, สากิเย โส ขเม ติสุฯ

๑๐๐๒.

วชฺชเน ปริหาโร จ, สกฺกาเร เจว รกฺขเณ;

โสตาปนฺนาทิเก อคฺเค, อริโย ตีสุ, ทฺวิเช ปุเมฯ

๑๐๐๓.

สุสุโก สุสุมาเร จ, พาลเก จ อุลูปินิ;

อินฺทีวรํ มตํ นีลุ-, ปฺปเล อุทฺทาลปาทเปฯ

๑๐๐๔.

อสโน ปิยเก กณฺเฑ, ภกฺขเณ ขิปเน’ สนํ;

ยุเค’ธิกาเร วีริเย, ปธาเน จา’นฺติเก ธุโร

๑๐๐๕.

กาเฬ จ ภกฺขิเต ตีสุ, ลวิตฺเต อสิโต ปุเม;

ปวารณา ปฏิกฺเขเป, กถิตา’ชฺเฌสนาย จฯ

๑๐๐๖.

อุมฺมาเร เอสิกตฺถมฺเภ, อินฺทขีโล มโต ถ จ;

โปตฺถกํ มกจิวตฺเถ, คนฺเถ เลปฺยาทิกมฺมนิฯ

๑๐๐๗.

ธญฺญํ สาลฺยาทิเก วุตฺตํ, ธญฺโญ ปุญฺญวติตฺติสุ;

ปาณิ หตฺเถ จ สตฺเต ภู-, สณฺหกรณิยํ มโตฯ

๑๐๐๘.

ตีสุ ปีตํ หลิทฺยาเภ, หฏฺเฐ จ ปายิเต สิยา;

พฺยูโห นิพฺพิทฺธรจฺฉายํ, พลนฺยาเส คเณ มโตฯ

๑๐๐๙.

โลหิตาทิมฺหิ โลเภ จ, ราโค จ รญฺชเน มโต;

ปทโร ผลเก ภงฺเค, ปวุทฺธทริยํ ปิจฯ

๑๐๑๐.

สิงฺฆาฏกํ กเสรุสฺส, ผเล มคฺคสมาคเม;

พหุลายญฺจ เขฬมฺหิ, เอฬา โทเส’ฬ มีริตํฯ

๑๐๑๑.

อาธาโร จา’ธิกรเณ, ปตฺตาธาเร’ ลวาลเก;

กาโร’ คเภเท สกฺกาเร, การา ตุ พนฺธนาลเยฯ

๑๐๑๒.

กรกา เมฆปาสาเณ, กรโก กุณฺฑิกาย จ;

ปาปเน จ ปทาติสฺมิ, คมเน ปตฺติ นาริยํฯ

๑๐๑๓.

ฉิทฺทํ รนฺธญฺจ วิวรํ, สุสิเร ทูสเนปิ จ;

มุตฺตา ตุ มุตฺติเก มุตฺตํ, ปสฺสาเว มุจฺจิเต ติสุฯ

๑๐๑๔.

นิเสเธ วารณํ หตฺถิ, ลิงฺค หตฺถีสุ วารโณ;

ทานํ จาเค มเท สุทฺเธ, ขณฺฑเน ลวเน ขเยฯ

๑๐๑๕.

มโนโตเส จ นิพฺพาเน, ตฺถงฺคเม นิพฺพุติ’ตฺถิยํ;

เนคโม นิคมุพฺภูเต, ตถา’ปโณปชีวินิฯ

๑๐๑๖.

หริตสฺมิญฺจ ปณฺเณ จ, ปลาโส กึสุกทฺทุเม;

ปกาโส ปากเฏ ตีสุ, อาโลกสฺมิ ปุเม มโตฯ

๑๐๑๗.

ปกฺกํ ผลมฺหิ, ตํ นาสุมฺ- มุเข ปริณเต ติสุ;

ปิณฺโฑ อาชีวเน เทเห, ปิณฺฑเน โคฬเก มโตฯ

๑๐๑๘.

วฏฺโฏ ปริพฺพเย กมฺมา-, ทิเก, โส วฏฏุเล ติสุ;

ปจฺจาหาเร ปฏิหาโร, ทฺวาเร จ ทฺวารปาลเกฯ

๑๐๑๙.

นาริยํ ภีรุ กถิตา, ภีรุเก โส ติลิงฺคิโก; (สา ติลิงฺคิกา)

วิกฏํ คูถมุตฺตาโท, วิกโฏ วิกเต ติสุฯ

๑๐๒๐.

วามํ สพฺยมฺหิ ตํ จารุ-, วิปรีเตสุ ตีสฺว’ถ;

สงฺขฺยาเภเท สรพฺเย จ, จิหเณ ลกฺข มุจฺจเตฯ (จิหเน)

๑๐๒๑.

เสณี’ตฺถี สมสิปฺปีนํ, คเณ จา’วลิยํ ปิจ; (จาวฬิยมฺปิ จ)

สุธายํ ธูลิยํ จุณฺโณ, จุณฺณญฺจ วาสจุณฺณเกฯ

๑๐๒๒.

เชตพฺเพ’ติปฺปสตฺเถ’ติ-, วุทฺเธ เชยฺยํ ติสู’ริตํ;

ตกฺเก ตุ มถิตํ โหตฺยา-, โลลิเต มถิโต ติสุฯ

๑๐๒๓.

อพฺภุโต’จฺฉริเย ตีสุ, ปเณ เจวา’พฺภุโต ปุเม;

เมจโก ปุจฺฉมูลมฺหิ, กณฺเหปิ เมจโก ติสุฯ

๑๐๒๔.

วสวตฺตี ปุเม มาเร, วสวตฺตาปเก ติสุ;

สมฺภเว จา’สุจิ ปุเม, อเมชฺเฌ ตีสุ ทิสฺสติฯ

๑๐๒๕.

อจฺโฉ อิกฺเก ปุเม วุตฺโต, ปสนฺนมฺหิ ติลิงฺคิโก;

พฬิเส เสลเภเท จ, วงฺโก, โส กุฏิเล ติสุฯ

๑๐๒๖.

กุณปมฺหิ ฉโว เญยฺโย, ลามเก โส ติลิงฺคิโก;

สพฺพสฺมิ สกโล ตีสุ, อทฺธมฺหิ ปุริเส สิยาฯ

๑๐๒๗.

จนฺทคฺคาหาทิเก เจวุ-, ปฺปาโท อุปฺปตฺติยํ ปิจ;

ปทุสฺสเน ปโทโส จ, กถิโต สํวรีมุเขฯ

๑๐๒๘.

รุธิเร โลหิตํ วุตฺตํ, รตฺตมฺหิ โลหิโต ติสุ;

อุตฺตมงฺเค ปุเม มุทฺธา, มุทฺโธ มูฬฺเห ติลิงฺคิโกฯ

๑๐๒๙.

รฏฺฐมฺหิ วิชิตํ วุตฺตํ, ชิเต จ วิชิโต ติสุ;

ปริตฺตํ ตุ ปริตฺตาเณ, ปริตฺโต ตีสุ อปฺปเกฯ

๑๐๓๐.

กุมฺภณฺโฑ เทวเภเท จ, ทิสฺสติ วลฺลิชาติยํ;

จตุตฺถํเส ปเท ปาโท, ปจฺจนฺตเสลรํสิสุฯ

๑๐๓๑.

วงฺโค โลหนฺตเร วงฺคา, เทเส ปุเม พหุมฺหิ จ;

กมฺมารภณฺฑเภเท จ, ขฏเก มุฏฺฐิ จ ทฺวิสุฯ

๑๐๓๒.

อมฺพณํ โทณิยํ เจ’กา-, ทสโทณปฺปมาณเก;

อธิฏฺฐิติยมาธาเร, ฐาเน’ธิฏฐาน มุจฺจเตฯ

๑๐๓๓.

ปุเม มเหสี สุคเต, เทวิยํ นาริยํ มตา;

อุปทฺทเว อุปสคฺโค, ทิสฺสติ ปาทิเกปิ จฯ

๑๐๓๔.

วกฺกํ โกฏฺฐาสเภทสฺมิ, วกฺโก วงฺเก ติสุ’จฺจเต;

วิชฺชา เวเท จ สิปฺเป จ, ติวิชฺชาโท จ พุทฺธิยํฯ

๑๐๓๕.

สมาธิมฺหิ ปุเม’กคฺโค, นากุเล วาจฺจลิงฺคิโก;

ปชฺชํ สิโลเก, ปชฺโช’ทฺเธ, ปชฺโช ปาทหิเต ติสุฯ (ปชฺชาทฺเธ)

๑๐๓๖.

กตโก รุกฺขเภทสฺมิ, กตโก กิตฺติเม ติสุ;

วิเธยฺเย อสฺสโว ตีสุ, ปุพฺพมฺหิ ปุริเส สิยาฯ

๑๐๓๗.

กลฺยาเณ กถิตํ เขมํ, ตีสุ ลทฺธตฺถรกฺขเณ;

อโถ นิโยชเน วุตฺตํ, การิเยปิ ปโยชนํ

๑๐๓๘.

อสฺสตฺโถ ตีสุ อสฺสาสปฺ-, ปตฺเต, โพธิทฺทุเม ปุเม;

ตีสุ ลุทฺโท กุรูเร จ, เนสาทมฺหิ ปุเม สิยาฯ

๑๐๓๙.

วิลคฺโค ตีสุ ลคฺคสฺมิ, ปุเม มชฺฌมฺหิ ทิสฺสติ;

อฑฺโฒ ตฺวนิตฺถิยํ ภาเค, ธนิมฺหิ วาจฺจลิงฺคิโกฯ

๑๐๔๐.

กฏฐํ ทารุมฺหิ, ตํ กิจฺเฉ, คหเน กสิเต ติสุ;

สสนฺตาเน จ วิสเย, โคจเร’ ชฺฌตฺต มุจฺจเตติฯ

 

อิติ คาถาทฺธาเนกตฺถวคฺโคฯ