Beitragsseiten

๒.๒. ปุรวคฺค

๑๙๘.

ปุรํ นคร มิตฺถี วา, ฐานียํ ปุฏเภทนํ;

ถิยํ ตุ ราชธานี จ, ขนฺธาวาโร ภเว ถ จฯ

๑๙๙.

สาขานคร มญฺญตฺร, ยํ ตํ มูลปุรา ปุรํฯ

พาราณสี จ สาวตฺถิ, เวสาลี มิถิลา, ฬวีฯ

๒๐๐.

โกสมฺพุชฺเชนิโย ตกฺก-, สิลา จมฺปา จ สาคลํ;

สุสุมารคิรํ ราช-, คหํ กปิลวตฺถุ จฯ

๒๐๑.

สาเกตมินฺทปตฺถญฺโจ-, กฺกฏฺฐา ปาฏลิปุตฺตกํ;

เชตุตฺตรญฺจ สงฺกสฺสํ, กุสินาราทโย ปุรีฯ

๒๐๒.

รจฺฉา จ วิสิขา วุตฺตา, รถิกา วีถิ จาปฺยถ;

พฺยูโห รจฺฉา อนิพฺพิทฺธา, นิพฺพิทฺธา ตุ ปถทฺธิ จฯ

๒๐๓.

จตุกฺกํ จจฺจเร มคฺค, สนฺธิ สิงฺฆาฏกํ ภเว;

ปากาโร วรโณ จาถ, อุทาโป อุปการิกาฯ

๒๐๔.

กุฏฺฏํ ตุ ภิตฺติ นารี ถ, โคปุรํ ทฺวารโกฏฐโก;

เอสิกา อินฺทขีโล จ, อฏฺโฏ ตฺวฏฏาลโก ภเวฯ

๒๐๕.

โตรณํ ตุ พหิทฺวารํ, ปริขาตุ จ ทีฆิกา;

มนฺทิรํ สทนาคารํ, นิกาโย นิลยาลโยฯ

๒๐๖.

อาวาโส ภวนํ เวสฺมํ, นิเกตนํ นิเวสนํ;

ฆรํ คหญฺจาวสโถ, สรณญฺจ ปติสฺสโยฯ

๒๐๗.

โอกํ สาลา ขโย วาโส, ถิยํ กุฏิ วสตฺยปิ;

เคหญฺจา, นิตฺถิ สทุมํ, เจติยา, โตนานิ ตุฯ

๒๐๘.

ปาสาโท เจว ยูโป ถ, มุณฺฑจฺฉโท จ หมฺมิยํ;

ยูโปตุ คชกุมฺภมฺหิ, หตฺถินโข ปติฏฺฐิโตฯ

๒๐๙.

สุปณฺณวงฺกจฺฉทน, มฑฺฒโยโค สิยา ถ จฯ

เอกกูฏยุโต มาโฬ, ปาสาโท จตุรสฺสโกฯ

๒๑๐.

สภายญฺจ สภา จาถ, มณฺฑปํ วา ชนาลโย;

อโถ อาสนสาลายํ, ปฏิกฺกมน มีริตํฯ

๒๑๑.

ชินสฺส วาสภวน, มิตฺถี คนฺธกุฏิ ปฺยถฯ

ถิยํ รสวตี ปาก, ฏฺฐานญฺเจว มหานสํฯ

๒๑๒.

อาเวสนํ สิปฺปสาลา, โสณฺฑา ตุ ปานมนฺทิรํฯ

วจฺจฏฺฐานํ วจฺจกุฏิ, มุนีนํ ฐาน มสฺสโม

๒๑๓.

ปณฺยวิกฺกโสาลา กุ, อาปโณ ปณฺยวีถิกา;

อุโทสิโต ภณฺฑสาลา, จงฺกมนํ ตุ จงฺกโมฯ

๒๑๔.

ชนฺตาฆรํ ตฺวคฺคิสาลา, ปปา ปานียสาลิกา;

คพฺโภ โอวรโก วาสา, คารํ ตุ สยนิคฺคหํฯ

๒๑๕.

อิตฺถาคารํ ตุ โอโรโธ, สุทฺธนฺโต’ นฺเตปุรมฺปิ จ;

อสพฺพวิสยฏฐานํ, -รญญํ กจฺฉนฺตรํ มตํฯ

๒๑๖.

โสปาโณ วา’โรหณํ จ, นิสฺเสณี สา, ธิโรหิณี;

วาตปานํ ควกฺโข จ, ชาลํ จ สีหปญฺชรํฯ

๒๑๗.

อาโลกสนฺธิ วุตฺโต ถ, ลงฺคี’ตฺถี ปลิโฆ ภเว;

กปิสีโส, คฺคลตฺถมฺโภ, นิพฺพํ ตุ ฉทฺทโกฏิยํฯ

๒๑๘.

ฉทนํ ปฏลํ ฉทฺท, มชิรํ จจฺจโร, งฺคณํ;

ปฆาโน ปฆนา, ลินฺโท, ปมุขํ ทฺวารพนฺธนํฯ

๒๑๙.

ปิฏฺฐสงฺฆาฏกํ ทฺวาร, พาหา กูฏํ ตุ กณฺณิกา;

ทฺวารํ จ ปฏิหาโร ถ, อุมฺมาโร เทหนี, ตฺถิยํฯ

๒๒๐.

เอฬโก อินฺทขีโล ถ, ถมฺโภ ถูโณ ปุมิตฺถิยํ;

ปาฏิกา, ฑฺเฒนฺทุปาสาเณ, คิญฺชกา ตุ จ อิฏฺฐกาฯ

๒๒๑.

วลภิจฺฉาทิทารุมฺหิ, วงฺเก โคปานสี, ตฺถิยํฯ

กโปตปาลิกายํ ตุ, วิฏงฺโก นิตฺถิยํ ภเวฯ

๒๒๒.

กุญฺจิกาวิวรํ ตาฬ, จฺฉิคฺคโล ปฺยถ กุญฺจิกา;

ตาโฬ’วาปุรณํ จาถ, เวทิกา เวทิ กถฺยเตฯ

๒๒๓.

สงฺฆาโต ปกฺขปาโส จ, มนฺทิรงฺคา ตุลา อปิฯ

ถิยํ สมฺมุชฺชนี เจว, สมฺมชฺชนี จ โสธนีฯ

๒๒๔.

สงฺกฏีรํ ตุ สงฺการ, ฏฺฐานํ สงฺการกูฏกํ;

อโถ กจวโร, กฺลาโป, สงฺกาโร จ กสมฺพุปิฯ

๒๒๕.

ฆราทิภูมิ ตํ วตฺถุ, คาโม สงฺวสโถ ถ โสฯ

ปากโฏ นิคโม โภค, มจฺจาทิภฺโย ธิ ตูทิโต ฯ

๒๒๖.

สีมา จ มริยาทา ถ, โฆโส โคปาลคามโกติฯ

 

ปุรวคฺโค นิฏฺฐิโตฯ