Beitragsseiten

๓.๓.๓. คาถาปาทาเนกตฺถวคฺค

๑๐๔๑.

ภุวเน จ ชเน โลโก, โมเร ตฺวคฺคิมฺหิ โส สิขี

สิโลโก ตุ ยเส ปชฺเช, รุกฺเข ตุ สามิเก ธโว

๑๐๔๒.

วฏพฺยาเมสุ นิโคฺรโธ, ธงฺโก ตุ วายเส พเก;

วาโร ตฺว’วสรา’เหสุ, กุเจ ตฺวพฺเภ ปโยธโร

๑๐๔๓.

อุจฺฉงฺเค ลกฺขเณ จา’งฺโก, รสฺมิ’ตฺถี ชุติ รชฺชุสุ;

ทิฏฺโฐ’ภาเสสุ อาโลโก, พุทฺโธ ตุ ปณฺฑิเต ชิเนฯ

๑๐๔๔.

สูรํ’สูสุ ปุเม ภานุ, ทณฺโฑ ตุ มุคฺคเร ทเม;

เทวมจฺเฉสฺว’นิมิโส, ปตฺโถ ตุ มานสานุสุฯ

๑๐๔๕.

อาตงฺโก โรค ตาเปสุ, มาตงฺโค สปเจ คเช;

มิโค ปสุ กุรุงฺเคสุ, อุลูกิ’นฺเทสุ โกสิโย

๑๐๔๖.

วิคฺคโห กลเห กาเย, ปุริโส มาณว’ตฺตสุ;

ทายาโท พนฺธเว ปุตฺเต, สิเร สีสํ ติปุมฺหิ จฯ

๑๐๔๗.

พลิหตฺถํ’สูสุ กโร, ทนฺเต วิปฺเป’ณฺฑเช ทฺวิโช;

วตฺตํ ปชฺชา’นนา’จาเร, ธญฺญงฺเค สุขุเม กโณ

๑๐๔๘.

ถมฺโภ ถูณ ชฬตฺเตสุ, สูโป กุมฺมาส พฺยญฺชเน; (ถูนาชฬตฺเตสุ)

คณฺโฑ โผเฏ กโปลมฺหิ, อคฺโฆ มูลฺเย จ ปูชเนฯ

๑๐๔๙.

ปกาโร ตุลฺยเภเทสุ, สกุนฺโต ภาสปกฺขิสุ;

ภาคฺเย วิธิ วิธาเน จ, สเร ขคฺเค จ สายโก

๑๐๕๐.

สารงฺโค จาตเก เอเณ, ปตฺตี ตุ สรปกฺขิสุ;

เสเท ปาโก วิปาเกถ, ภิกฺขุเภเท จเย คโณ

 

๑๐๕๑.

ราสิ ปุญฺเช จ เมสา’โท, อสฺเส โลเณ จ สินฺธโว;

สํวฏฺเฏ ปลโย นาเส, ปูโค กมุกราสิสุฯ

๑๐๕๒.

อมเต ตุ สุธา เลเป, อภิขฺยา นาม รํสิสุ;

สตฺติ สามตฺถิเย สตฺเถ, มหี นชฺชนฺตเร ภุวิ;

ลีลา กฺริยา วิลาเสสุ, สตฺเต ตุ อตฺรเช ปชา

๑๐๕๓.

ญาเณ ลาเภ อุปลทฺธิ, ปเวณี กุถเวณิสุ;

ปวตฺติ วุตฺติ วตฺตาสุ, เวตเน ภรเณ ภติ

๑๐๕๔.

อาจาเรปิ มริยาทา, ภูติ สตฺตา สมิทฺธิสุ;

โสปฺเป ปมาเท ตนฺที จ, ยาตฺรา คมน วุตฺติสุฯ

๑๐๕๕.

นินฺทา กุจฺฉา’ปวาเทสุ, กงฺคุ ธญฺญ ปิยงฺคุสุ;

โมกฺเข สิเว สเม สนฺติ, วิภาเค ภตฺติ เสวเนฯ

๑๐๕๖.

อิจฺฉายํ ชุติยํ กนฺติ, รญฺชเน สูรเต รติ;

เคเห วสติ วาเส ถ, นที เสนาสุ วาหินี

๑๐๕๗.

ปตฺเถ นาเฬ จ นาฬิ’ตฺถี, คเณ สมิติ สงฺคเม;

ตณฺหา โลเภ ปิปาสายํ, มคฺค วุตฺตีสุ วตฺตนี

๑๐๕๘.

ปาณฺยงฺเค นาภิ จกฺกนฺเต, ยาเจ วิญฺญตฺติ ญาปเน;

วิตฺติ โตเส เวทนายํ, ฐาเน ตุ ชีวิเต ฐิติ

๑๐๕๙.

ตรงฺเค จา’นฺตเร วีจิ, ธีรตฺเต ธารเณ ธิติ;

ภู ภูมิยญฺจ ภมุเก, สทฺเท เวเท สเว สุติ

๑๐๖๐.

โคตฺตํ นาเม จ วงฺเส ถ, นคเร จ ฆเร ปุรํ;

โอกํ ตุ นิสฺสเย เคเห, กุลํ ตุ โคตฺตราสิสุฯ

๑๐๖๑.

เหเม วิตฺเต หิรญฺญญฺจ, ปญฺญาณํ ตฺว’งฺก วุทฺธิสุ;

อถา’มฺพรญฺจ เข วตฺเถ, คุยฺหํ ลิงฺเค รหสฺยปิฯ

๑๐๖๒.

ตโป ธมฺเม วเต เจว, ปาเป ตฺวา’คุมฺหิ กิพฺพิสํ;

รตนํ มณิ เสฏฺเฐสุ, วสฺสํ หายน วุฏฐิสุฯ

๑๐๖๓.

วนํ อรญฺญ วารีสุ, ขีรมฺหิ ตุ ชเล ปโย;

อกฺขรํ ลิปิโมกฺเขสุ, เมถูนํ สงฺคเม รเตฯ

๑๐๖๔.

โสตํ กณฺเณ ปโยเวเค, ริฏฐํ ปาปา’สุเภสุ จ;

อาคุ ปาปา’ปราเธสุ, เกตุมฺหิ จิหเน ธโช

๑๐๖๕.

โคปุรํ ทฺวารมตฺเตปิ, มนฺทิรํ นคเร ฆเร;

วาจฺจลิงฺคา ปรมิโต, พฺยตฺโต ตุ ปณฺฑิเต ผุเฏฯ

๑๐๖๖.

วลฺลโภ ทยิเต’ชฺฌกฺเข, ชเล ถูโล มหตฺยปิ;

กุรูเร เภรเว ภีโม, โลโล ตุ โลลุเป จเลฯ

๑๐๖๗.

พีภจฺโฉ วิกเต ภีเม, โกมเล ติขิเณ มุทุ; (โกมลาติขิเณ)

อิฏฺเฐ จ มธุเร สาทุ, สาทุมฺหิ มธุโร ปิเยฯ

๑๐๖๘.

สิเต ตุ สุทฺเธ โอทาโต, ทฺวิชิวฺโห สูจกา’หิสุ;

สกฺเก สมตฺโถ สมฺพนฺเธ, สมตฺตํ นิฏฺฐิตา’ขิเลฯ

๑๐๖๙.

สุทฺโธ เกวล ปูเตสุ, ชิฆญฺโญ’นฺตา’ธเมสุ จ;

โปโณ’ปนต นินฺเนสุ, อญฺญ นีเจสุ เจ’ตโรฯ (-ปณต-)

๑๐๗๐.

สุจิ สุทฺเธ สิเต ปูเต, เปสโล ทกฺขจารุสุ;

อธโม กุจฺฉิเต อูเน, อปฺปิเย ปฺยลิโก ภเวฯ

๑๐๗๑.

พฺยาเป อสุทฺเธ สํกิณฺโณ, ภพฺพํ โยคฺเย จ ภาวินิ;

สุขุโม อปฺปกา’ณูสุ, วุทฺโธ เถเร จ ปณฺฑิเตฯ

๑๐๗๒.

สุเภ สาธุมฺหิ ภทฺโท ถ, ตฺยา’โท จ วิปุเล พหุ

ธีโร พุเธ ธิติมนฺเต, เวลฺลิตํ กุฏิเล ธุเตฯ

๑๐๗๓.

วิสโท พฺยตฺต เสเตสุ, ตรุโณ ตุ ยุเว นเว;

โยคฺคํ ยาเน ขเม โยคฺโค, ปิณฺฑิตํ คณิเต ฆเนฯ

๑๐๗๔.

พุเธ’ภิชาโต กุลเช, วุทฺโธ’รูสุ มหลฺลโก;

กลฺยาณํ สุนฺทเร จาปิ, หิโม ตุ สีตเลปิ จฯ

๑๐๗๕.

โลเล ตุ สีเฆ จปโล, วุตฺเต อุทิต มุคฺคเต;

อาทิตฺเต คพฺพิเต ทิตฺโต, ปิฏฐํ ตุ จุณฺณิเตปิ จฯ

๑๐๗๖.

วิคเต วายิเต วีตํ, ภาวิตํ วฑฺฒิเตปิ จ;

ภชฺชิเต ปติเต ภฏฺโฐ, ปุฏโฐ ปุจฺฉิต โปสิเตฯ

๑๐๗๗.

ชาโต ภูเต จเย ชาตํ, ปฏิภาโค สมา’ริสุ;

สูโร วีเร รวิสูเร, ทุฏฺโฐ กุทฺเธ จ ทูสิเตฯ

๑๐๗๘.

ทิฏฺโฐ’ริมฺหิ’กฺขิเต ทิฏฐํ, มูฬฺเห โปเต จ พาลิโส;

นินฺทายํ เขปเน เขโป, นิยโม นิจฺฉเย วเตฯ

๑๐๗๙.

สลากายํ กุโส ทพฺเภ, พาลฺยาโท ตุ ขเย วโย;

เลป คพฺเพสฺว’วเลโป, อณฺฑโช มีนปกฺขิสุฯ

๑๐๘๐.

พิลาเล นกุเล พพฺพุ, มนฺโถ มนฺถนสตฺตุสุ;

วาโล เกเส’สฺสาทิโลเม, สงฺฆาโต ฆาตราสิสุฯ

๑๐๘๑.

โคปคาเม รเว โฆโส, สูโต สารถิวนฺทิสุ;

มาลฺยํ ตุ ปุปฺเผ ตทฺทาเม, วาโห ตุ สกเฏ หเยฯ

๑๐๘๒.

ขเย’จฺจเน จา’ปจโย, กาโล สมยมจฺจุสุ;

เภ ตารกา เนตฺตมชฺเฌ, สีมา’ วธิฏฺฐิตีสุ จฯ

๑๐๘๓.

อาโภโค ปุณฺณตา’วชฺเชสฺ-วา’ฬิ’ตฺถี สขิ เสตุสุ;

สตฺเต ถูเล ตีสุ ทฬฺโห, ลตา สาขาย วลฺลิยํฯ

๑๐๘๔.

มุตฺติ’ตฺถี โมจเน โมกฺเข, กาโย ตุ เทห ราสิสุ;

นีเจ ปุถุชฺชโน มูฬฺเห, ภตฺตา สามินิ ธารเกฯ

๑๐๘๕.

สิขาปิญฺเฉสุ สิขณฺโฑ, สตฺเต ตฺว’ตฺตนิ ปุคฺคโล;

สมฺพาโธ สํกเฏ คุยฺเห, นาเส เขเป ปราภโว

๑๐๘๖.

วจฺโจ รูเป กรีเส ถ, ชุติ’ตฺถี กนฺติรํสิสุ;

๑๐๘๗.

ลพฺภํ ยุตฺเต จ ลทฺธพฺเพ, ขณฺเฑ ปณฺเณ ทลํ มตํ;

สลฺลํ กณฺเฑ สลากายํ, สุจิตฺเต ธาวนํ คเต;

ภนฺตตฺเถ วิพฺภโม หาเว, โมโห’วิชฺชาย มุจฺฉเนฯ

๑๐๘๘.

เสโท ฆมฺมชเล ปาเก, โคเฬ อุจฺฉุมเย คุโฬ;

มิตฺเต สหาเย จ สขา, วิภู นิจฺจปฺปภูสุ โสฯ

๑๐๘๙.

ขคฺเค กุรูเร เนตฺติโส, ปรสฺมิ อตฺร ตีสฺว’มุ; (เนตฺตึโส)

กลงฺโก’งฺกา’ปวาเทสุ, เทเส ชนปโท ชเนฯ

๑๐๙๐.

ปชฺเช คาถา วจีเภเท, วํโส ตฺว’นฺวยเวณุสุ;

ยานํ รถาโท คมเน, สรูปสฺมิ อโธ ตลํ

๑๐๙๑.

มชฺโฌ วิลคฺเค เวมชฺเฌ, ปุปฺผํ ตุ กุสุโม’ตุสุ;

สีลํ สภาเว สุพฺพเต, ปุงฺคโว อุสเภ วเรฯ

๑๐๙๒.

โกเส ขคาทิพีเช’ณฺฑํ, กุหรํ คพฺภเร พิเล;

เนตฺติเส คณฺฑเก ขคฺโค, กทมฺโพ ตุ ทุเม จเยฯ

๑๐๙๓.

เภ’เธนุยํ โรหิณี’ตฺถี, วรงฺคํ โยนิยํ สิเร;

อกฺโกเส สปเถ สาโป, ปงฺกํ ปาเป จ กทฺทเมฯ

๑๐๙๔.

โภควตฺยุ’รเค โภคีสฺ-สโร ตุ สิวสามิสุ;

พเล ปภาเว วีริยํ, เตโช เตสุ จ ทิตฺติยํฯ

๑๐๙๕.

ธารา สนฺตติ ขคฺคงฺเค, วานํ ตณฺหาย สิพฺพเน;

ขตฺตา สูเต ปฏิหาเร, วิตฺติ ปีฬาสุ เวทนา

๑๐๙๖.

ถิยํ มติ’จฺฉาปญฺญาสุ, ปาเป ยุทฺเธ รเว รโณ;

ลโว ตุ พินฺทุ’จฺเฉเทสุ, ปลาเล’ ติสเย ภุสํ

๑๐๙๗.

พาธา ทุกฺเข นิเสเธ จ, มูลปเทปิ มาติกา;

เสฺนโห เตเล’ธิกปฺเปเม, ฆรา’เปกฺขาสุ อาลโย

๑๐๙๘.

เกตุสฺมิ เกตนํ เคเห, ฐาเน ภูมิ’ตฺถิยํ ภุวิ;

เลขฺเย เลโข ราชิ เลขา, ปูชิเต ภควา ชิเนฯ

๑๐๙๙.

คทา สตฺเถ คโท โรเค, นิสชฺชา ปีเฐสฺวา’สนํ;

ตถาคโต ชิเน สตฺเต, จเย เทเห สมุสฺสโย

๑๑๐๐.

พิลํ โกฏฺฐาส ฉิทฺเทสุ, วชฺชํ โทเส จ เภริยํ;

กาเล ทีฆญฺชเส’ทฺธานํ, อาลิยํ เสตุ การเณฯ (อาฬิยํ)

๑๑๐๑.

โอกาโส การเณ เทเส, สภา เคเห จ สํสเท;

ยูโป ถมฺเภ จ ปาสาเท, อยนํ คมเน ปเถฯ

๑๑๐๒.

อกฺโก รุกฺขนฺตเร สูเร, อสฺโส โกเณ หเยปิ จ;

อํโส ขนฺเธ จ โกฏฺฐาเส, ชาลํสูสฺว’จฺจิ โน ปุเมฯ

๑๑๐๓.

นาสา’สตฺเตสฺว’ ภาโว ถ, อนฺนโมทน ภุตฺติสุ;

ชีวํ ปาเณ ชเน ชีโว, ฆาโส ตฺว’นฺเน จ ภกฺขเณฯ

๑๑๐๔.

ฉทเน’จฺฉาทนํ วตฺเถ, นิกาโย เคหราสิสุ;

อนฺนาโท อามิสํ มํเส, ทิกฺขา ตุ ยชเน’จฺจเนฯ

๑๑๐๕.

กฺริยายํ การิกา ปชฺเช, เกตุ ตุ จิหเน ธเช;

กุสุมํ ถีรเช ปุปฺเผ, วานเร ตุ พุเธ กวิ

๑๑๐๖.

อธเร ขรเภ โอฏฺโฐ, ลุทฺโท ตุ ลุทฺทเกปิ จ;

กลุสํ ตฺวา’วิเล ปาเป, ปาเป กลิ ปราชเยฯ

๑๑๐๗.

กนฺตาโร วน,ทุคฺเคสุ, จโร จารมฺหิ จญฺจเล;

ชนาวาเส คเณ คาโม, จมฺมํ ตุ ผลเก ตเจฯ

๑๑๐๘.

อาโมโท หาส คนฺเธสุ, จารุ ตุ กนเกปิ จ;

สตฺตายํ ภวนํ เคเห, เลเส ตุ ขลิเต ฉลํ

๑๑๐๙.

เวรํ ปาเป จ ปฏิเฆ, ตโจ จมฺมนิ วกฺกเล;

อุจฺเจ’ธิโรเห อาโรโห, เนตฺตํ วตฺถนฺตร’กฺขิสุฯ

๑๑๑๐.

ปฏิหาเร มุเข ทฺวารํ, เปเต ญาเต มโต ติสุ;

มาโส ปรณฺณ กาเลสุ, นคฺโค ตฺว’เจลเกปิ จฯ

๑๑๑๑.

โทเส ฆาเต จ ปฏิโฆ, มิคาโท ฉคเล ปสุ;

อรูเป จา’วฺหเย นามํ, ทโร ทรถ ภีติสุฯ

๑๑๑๒.

ยาจเน โภชเน ภิกฺขา, ภาเร ตฺว’ติสเย ภโร;

ทพฺพิ’นฺทชายาสุ สุชา, เมเฆ ตฺว’พฺภํ วิหายเสฯ

๑๑๑๓.

โมทโก ขชฺชเภเทปิ, มณิเก รตเน มณิ;

เสลา’ราเมสุ มลโย, สภาว’งฺเกสุ ลกฺขณํ

๑๑๑๔.

หวิ สปฺปิมฺหิ โหตพฺเพ, สิโร เสฏฺเฐ จ มุทฺธนิ;

วิจาเรปิ วิเวโก ถ, สิขรี ปพฺพเต ทุเมฯ

๑๑๑๕.

เวโค ชเว ปวาเห จ, สงฺกุ ตุ ขิลเหติสุ;

นิคฺคหีเต กเณ พินฺทุ, วราโห สูกเร คเชฯ

๑๑๑๖.

เนตฺตนฺเต จิตฺตเก’ปางฺคํ, สิทฺธตฺโถ สาสเป ชิเน;

หาโร มุตฺตาคุเณ คาเห, ขารโก มกุเฬ รเสฯ

๑๑๑๗.

อจฺจโย’ ติกฺกเม โทเส, เสลรุกฺเขสฺว’โค นโค;

สฺวปฺเป’วธารเณ มตฺตํ, อปจิตฺยจฺจเน ขเยฯ

๑๑๑๘.

ฉิทฺโท’ตรเณสฺโว’ตาโร, พฺรหฺเม จ ชนเก ปิตา;

ปิตามโห’ยฺยเก พฺรหฺเม,โปโต นาวาย พาลเกฯ

๑๑๑๙.

รุกฺเข วณฺเณ สุเน โสโณ, สคฺเค ตุ คคเน ทิโว;

วตฺเถ คนฺเธ ฆเร วาโส, จุลฺโล ขุทฺเท จ อุทฺธเนฯ

๑๑๒๐.

กณฺโณ โกเณ จ สวเณ, มาลา ปุปฺเผ จ ปนฺติยํ;

ภาโค ภาคฺเย’กเทเสสุ, กุฏฐํ โรเค’ชปาลเกฯ

๑๑๒๑.

เสยฺยา เสนาสเน เสเน, จุนฺทภณฺฑมฺหิ จ’พฺภโม;

วตฺถาทิโลมฺยํสุ กเร, นิปาโต ปตเน’พฺยเยฯ

๑๑๒๒.

สาขายํ วิฏโป ถมฺเภ, สตฺตุ ขชฺชนฺตเร ทิเส;

สามิโก ปติยิเรสุ, ปฏฺฐานํ คติ เหตุสุฯ

๑๑๒๓.

ราเค รงฺโค นจฺจฏฺฐาเน, ปานํ เปยฺเย จ ปีติยํ;

อิณุ’กฺเขเปสุ อุทฺธาโร, อุมฺมาเร เอฬโก อเชฯ

๑๑๒๔.

ปหาโร โปถเน ยาเม, สรโท หาโยน’ตุสุ;

กุณฺฑิกายา’ฬฺหเก ตุมฺโพ, ปลาโล ตุ ภุสมฺหิ จฯ (ปลาโป)

๑๑๒๕.

มตา’วาเฏ จเย กาสุ-, ปนิสา การเณ รโห;

กาโส โปฏคเล โรเค, โทโส โกเธ คุเณ’ตเรฯ

๑๑๒๖.

ยุตฺยฏฺฏาล’ฏฏิเตสฺว’ฏโฏ, กีฬายํ กานเน ทโว;

อุปฺปตฺติยํ โจ’ปฺปตนํ, อุยฺยานํ คมเน วเนฯ

๑๑๒๗.

โวกาโร ลามเก ขนฺเธ, มูโล’ปทาสุ ปาภตํ;

ทสา’วตฺถา ปฏนฺเตสุ, การณํ ฆาต,เหตุสุฯ

๑๑๒๘.

หตฺถิทาเน มโท คพฺเพ, ฆฏา ฆฏนราสิสุ;

อุปหาโร’ภิหาเรปิ, จโย พนฺธน ราสิสุฯ

๑๑๒๙.

คนฺโธ โถเก ฆายนีเย, จาโค ตุ ทานหานิสุ;

ปาเน ปโมเท ปีติ’ตฺถี, อิเณ คีวา คเลปิ จฯ

๑๑๓๐.

ปติฏฺฐา นิสฺสเย ฐาเน, พลกฺกาเรปิ สาหสํ;

ภงฺโค เภเท ปเฏ ภงฺคํ, ฉตฺตํ ตุ ฉวเกปิ จฯ

๑๑๓๑.

ญาเณ ภุวิ จ ภูริ’ตฺตี, อนงฺเค มทโน ทุเม;

ปมาตริปิ มาตา ถ, เวฐุ’ณีเสสุ เวฐนํ

๑๑๓๒.

มาริโส ตณฺฑุเลยฺเย’ยฺเย, โมกฺโข นิพฺพาน มุตฺติสุ;

อินฺโท’ธิปติ สกฺเกสฺวา-, รมฺมณํ เหตุ โคจเรฯ

๑๑๓๓.

องฺเก สณฺฐาน มากาเร, เขตฺเต วปฺโป ตเฏปิ จ;

สมฺมุตฺยนุญฺญา โวหาเร, สฺว’ถ ลาชาสุ จา’กฺขตํ

๑๑๓๔.

สตฺรํ ยาเค สทาทาเน, โสโม ตุ โอสธิ’นฺทุสุ;

สงฺฆาโต ยุคเคหงฺเค, ขาโร อูเส จ ภสฺมนิฯ

๑๑๓๕.

อาตาโป วีริเย ตาเป, ภาเค สีมาย โอธิ จาติฯ

 

อิติ ปาทาเนกตฺถวคฺโคฯ

อเนกตฺถวคฺโค นิฏฺฐิโตฯ