Beitragsseiten

๑.๓. ทิสาทิวคฺค

๒๙.

ปาจีปตีจฺยุ’ทีจิ’ตฺถี, ปุพฺพปจฺฉิมอุตฺตรา;

ทิสาถ ทกฺขิณา’ปาจี, วิทิสา’นุทิสา ภเวฯ

๓๐.

เอราวโต ปุณฺฑรีโก, วามโน กุมุโท’ญฺชโน;

ปุปฺผทนฺโต สพฺพภุมฺโม, สุปฺปตีโก ทิสาคชาฯ

๓๑.

ธตรฏฺโฐ จ คนฺธพฺพา-, ธิโป กุมฺภณฺฑสามิ ตุ;

วิรุฬฺหโก วิรูปกฺโข, ตุ นาคาธิปตีริโตฯ

๓๒.

ยกฺขาธิโป เวสฺสวโณ, กุเวโร นรวาหโน;

อฬกาฬกมนฺทาสฺส, ปุรี ปหรณํ คทา;

จตุทฺทิสานมธิปา, ปุพฺพาทีนํ กมา อิเมฯ

๓๓.

ชาตเวโท สิขี โชติ, ปาวโก ทหโน’นโล;

หุตาวโห’จฺจิมา ธูม-, เกตฺว’คฺคิ คินิ ภานุมาฯ

๓๔.

เตโช ธูมสิโข วายุ-, สโข จ กณฺหวตฺตนี;

เวสฺสานโร หุตาโสถ, สิขาชาล’จฺจิ จาปุเมฯ

๓๕.

วิปฺผุลิงฺคํ ผุลิงฺคญฺจ, ภสฺมา ตุ เสฏฺฐิ ฉาริกาฯ

๓๖.

กุกฺกุโฬ ตุ’ณฺหภสฺมสฺมิ-, มงฺคาโร’ลาตมุมฺมุกํ ฯ

สมิธา อิธุมํ เจ’โธ, อุปาทานํ ตถินฺธนํฯ

๓๗.

อโถ’ภาโส ปกาโส จา-, โลโก’ชฺโชตา’ตปา สมา;

มาลุโต ปวโน วายุ, วาโต’นิลสมีรณา;

คนฺธวาโห ตถา วาโย, สมีโร จ สทาคติฯ

๓๘.

วายุเภทา อิเม ฉุ’ทฺธงฺ-, คโม จาโธคโม ตถา;

กุจฺฉิฏฺโฐ จ โกฏฐาสโย, อสฺสาสงฺคานุสาริโนฯ

๓๙.

อโถ อปานํ ปสฺสาโส, อสฺสาโส อานมุจฺจเตฯ

๔๐.

เวโค ชโว รโย ขิปฺปํ, ตุ สีฆํ ตุริตํ ลหุ;

อาสุ ตุณฺณ มรํ จาวิ-, ลมฺพิตํ ตุวฏํปิ จฯ

๔๑.

สตตํ นิจฺจมวิรตา,

นารตสนฺตตมนวรตญฺจ ธุวํ;

ภุสมติสโย จ ทฬฺหํ,

ติพฺเพ’กนฺตา’ติมตฺตพาฬฺหานิ;

ขิปฺปาที ปณฺฑเก ทพฺเพ,

ทพฺพคา เตสุ เย ติสุฯ

๔๒.

อวิคฺคโห ตุ กาโม จ, มโนภู มทโน ภเว;

อนฺตโก วสวตฺตี จ, ปาปิมา จ ปชาปติฯ

๔๓.

ปมตฺตพนฺธุ กณฺโห จ, มาโร นมุจิ ตสฺส ตุ;

ตณฺหา’รตีรคา ธีตู, หตฺถี ตุ คิริเมขโลฯ

๔๔.

ยมราชา จ เวสายี, ยโม’สฺส นยนาวุธํ;

เวปจิตฺติ ปุโลโม จ, กิมฺปุริโส ตุ กินฺนโรฯ

๔๕.

อนฺตลิกฺขํ ข’มาทิจฺจ-, ปโถ’พฺภํ คคน’มฺพรํ;

เวหาโส จานิลปโถ, อากาโส นิตฺถิยํ นภํฯ

๔๖.

เทโว เวหายโส ตารา-, ปโถ สุรปโถ อฆํฯ

๔๗.

เมโฆ วลาหโก เทโว, ปชฺชุนฺโน’มฺพุธโร ฆโน;

ธาราธโร จ ชีมูโต, วาริวาโห ตถา’มฺพุโทฯ

๔๘.

อพฺภํ ตีสฺวถ วสฺสญฺจ, วสฺสนํ วุฏฺฐิ นาริยํ;

สเตรตา’กฺขณา วิชฺชุ, วิชฺชุตา จาจิรปฺปภาฯ

๔๙.

เมฆนาเท ตุ ธนิตํ, คชฺชิตํ รสิตาทิ จ;

อินฺทาวุธํ อินฺทธนุ, วาตกฺขิตฺตมฺพุ สีกโรฯ

๕๐.

อาสาโร ธารา สมฺปาโต, กรกา ตุ ฆโนปลํ;

ทุทฺทินํ เมฆจฺฉนฺนาเห, ปิธานํ ตฺวปธารณํฯ

๕๑.

ติโรธาน’นฺตรธานา-, ปิธานฉาทนานิ จ;

อินฺทุ จนฺโท จ นกฺขตฺต-, ราชา โสโม นิสากโรฯ

๕๒.

โอสธีโส หิมรํสิ, สสงฺโก จนฺทิมา สสี;

สีตรํสิ นิสานาโถ, อุฬุราชา จ มา ปุเมฯ

๕๓.

กลา โสฬสโม ภาโค, พิมฺพํ ตุ มณฺฑลํ ภเว;

อฑฺโฒ ตฺวทฺโธ อุปฑฺโฒ จ, วา ขณฺฑํ สกลํ ปุเมฯ

๕๔.

อทฺธํ วุตฺตํ สเม ภาเค, ปสาโท ตุ ปสนฺนตา;

โกมุที จนฺทิกา ชุณฺหา, กนฺติ โสภา ชุติจฺฉวิฯ

๕๕.

กลงฺโก ลญฺฉนํ ลกฺขํ, องฺโก’ภิญฺญาณ ลกฺขณํ;

จิหนํ จาปิ โสภา ตุ, ปรมา สุสมาถ จฯ

๕๖.

สีตํ คุเณ, คุณิลิงฺคา, สีต สิสิร สีตลา;

หิมํ ตุหิน มุสฺสาโว, นีหาโร มหิกา ปฺยถฯ

๕๗.

นกฺขตฺตํ โชติ ภํ ตารา, อปุเม ตารโก’ฬุ จฯ

๕๘.

อสฺสยุโช ภรณิตฺถี, สกตฺติกา โรหิณี ปิจ;

มิคสิร มทฺทา จ ปุนพฺพสุ, ผุสฺโส จาสิเลส’ปิฯ

๕๙.

มาฆา จ ผคฺคุนี เทฺว จ, หตฺถา จิตฺตา จ สฺวาติปิ;

วิสาขา’ นุราธา เชฏฺฐา, มูลา’ สาฬฺหา ทุเว ตถาฯ

๖๐.

สวโณ จ ธนิฏฺฐา จ, สตภิสโช ปุพฺพุ’ตฺตรภทฺทปทา;

เรวตฺโปีติ กมโต, สตฺตาธิกวีสนกฺขตฺตาฯ

๖๑.

โสพฺภานุ กถิโต ราหุ, สูราที ตุ นวคฺคหา;

ราสิ เมสาทิโก ภทฺท, ปทา โปฏฺฐปทา สมาฯ

๖๒.

อาทิจฺโจ สูริโย สูโร, สตรํสิ ทิวากโร;

เวโรจโน ทินกโร, อุณฺหรํสิ ปภงฺกโรฯ

๖๓.

อํสุมาลี ทินปติ, ตปโน รวิ ภานุมา;

รํสิมา ภากโร ภานุ, อกฺโก สหสฺสรํสิ จฯ

๖๔.

รํสิ อาภา ปภา ทิตฺติ, รุจิ ภา ชุติ ทีธิติ;

มรีจิ ทฺวีสุ ภานฺวํ’สุ, มยูโข กิรโณ กโรฯ

๖๕.

ปริธิ ปริเวโส ถ, มรีจิ มิคตณฺหิกา;

สูรสฺโสทยโต ปุพฺพุ’, ฏฺฐิตรํสิ สิยา’ รุโณฯ

๖๖.

กาโล’ทฺธา สมโย เวลา, ตพฺพิเสสา ขณาทโย;

ขโณ ทสจฺฉรากาโล, ขณา ทส ลโย ภเวฯ

๖๗.

ลยา ทส ขณลโย, มุหุตฺโต เต สิยา ทส;

ทส ขณมุหุตฺโต เต, ทิวโส ตุ อหํ ทินํฯ

๖๘.

ปภาตญฺจ วิภาตญฺจ, ปจฺจูโส กลฺล มปฺยถ;

อภิโทโส ปโทโส ถ, สาโย สญฺฌา ทินจฺจโยฯ

๖๙.

นิสา จ รชนี รตฺติ, ติยามา สงฺวรี ภเว;

ชุณฺหา ตุ จนฺทิกายุตฺตา, ตมุสฺสนฺนา ติมิสิกาฯ

๗๐.

นิสีโถ มชฺฌิมา รตฺติ, อฑฺฒรตฺโต มหานิสา;

อนฺธกาโร ตโม นิตฺถี, ติมิสํ ติมิรํ มตํฯ

๗๑.

จตุรงฺคตมํ เอวํ, กาฬปกฺขจตุทฺทสี;

วนสณฺโฑ ฆโน เมฆ, ปฏลํ จา’ฑฺฒรตฺติ จฯ

๗๒.

อนฺธตมํ ฆนตเม, ปหาโร ยาม, สญฺญิโต;

ปาฏิปโท ตุ ทุติยา, ตติยาที ติถี ทฺวิสุฯ

๗๓.

ปนฺนรสี ปญฺจทสี, ปุณฺณมาสี ตุ ปุณฺณมา;

อมาวสี ปฺยมาวสี, ถิยํ ปนฺนรสี ปราฯ

๗๔.

ฆฏิกา สฏฺฐฺยโหรตฺโต, ปกฺโข เต ทส ปญฺจ จ;

เต ตุ ปุพฺพาปรา สุกฺก-, กาฬา มาโส ตุ เต ทุเวฯ

๗๕.

จิตฺโต เวสาข เชฏฺโฐ จา-, สาฬโห ทฺวีสุ จ สาวโณ;

โปฏฺฐปาทสฺสยุชา จ, มาสา ทฺวาทส กตฺติโกฯ

๗๖.

มาคสิโร ตถา ผุสฺโส, กเมน มาคผคฺคุณา;

กตฺติกสฺสยุชา มาสา, ปจฺฉิมปุพฺพกตฺติกาฯ

๗๗.

สาวโณ นิกฺขมณีโย, จิตฺตมาโส ตุ รมฺมโกฯ

๗๘.

จตุโร จตุโร มาสา, กตฺติกกาฬปกฺขโต;

กมา เหมนฺต คิมฺหาน-, วสฺสานา อุตุโย ทฺวิสุฯ

๗๙.

เหมนฺโต สิริรมุตู, ฉ วา วสนฺโต จ คิมฺหวสฺสานา;

สรโทติ กมา มาสา, เทฺว เทฺว วุตฺตานนุสาเรนฯ

๘๐.

อุณฺโห นิทาโฆ คิมฺโหถ, วสฺโส วสฺสาน ปาวุสา;

อุตูหิ ตีหิ วสฺสานา-, ทิเกหิ ทกฺขิณายนํฯ

๘๑.

อุตฺตรายนมญฺเญหิ, ตีหิ วสฺโสยนทฺวยํ;

วสฺส สํวจฺฉรา นิตฺถี, สรโท หายโน สมาฯ

๘๒.

กปฺปกฺขโย ตุ สํวฏฺโฏ, ยุคนฺตปลยา อปิ;

อลกฺขี กาลกณฺณิตฺถี, อถ ลกฺขี สิริตฺถิยํฯ

๘๓.

ทนุ ทานวมาตาถ, เทวมาตา ปนาทิติฯ

๘๔.

ปาปํ จ กิพฺพิสํ เวรา-, ฆํ ทุจฺจริต ทุกฺกฏํ;

อปุญฺญากุสลํ กณฺหํ, กลุสํ ทุริตาตุ จฯ

 

อิติ ทิสาทิวคฺโค